Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 9 januari 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 9 januari 1892

Anmärkning

den 9 Januari 1892.

Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herrar
C.J.Andersson, Sven Winqvist,
J.J.Trollén och F. Lindqvister

§.3.
Att jemte Ordföranden justera
dagens protokoll utsågos Herrar
C.W.Ståhle och L.Frigge och skulle
justering ske den 11 Januari kl.9 f.m.

§.4.
Företogs med slutna sedlar val
till vice Ordförande för innevarande
år och utsågs härtill med 13 röster
Herr C.A.Andersson.

[MARG: 1 ex.]

§.5.
Beslöts uppdraga åt Ordföranden att
ombestyra protokollsförningen med åt-
njutande af härför bestämdt arvode.

Kallelserna skulle i likhet med hvad
förut skett kringbäras af Stadsvaktmä-
staren.

Ordinarie sammanträdesdagen blir hädan-
efter som hitills sista Fredagen i hvarje
månad.

Beslutades att äfven iår ett Berednings-
utskott skall tillsättas och att detsamma
skall bestå af 5 ledamöter och 2 supp-
leanter.

Wid med slutna sedlar förelaget val
utsågos till ledamöter Herrar C.W.Ståhle
F.E.Larsson, A.Hagström, C.F.Zakri-
son och F.Lindqvister.

Och till suppleanter Herr L.Frigge
och P.J.Pettersson.

Åt Herr C.W.Ståhle uppdrogs att sam-
mankalla de sålunda valde för ut-
seende af Ordförande i nämde Utskott.

§.6.
Föredrogs Drätselkammarens skrifvelse
af den 1 dennes med underrättelse att
vid inom Kammaren förrättadt val
Herr L.F.Berglund utsedts till Ordförande
Herr F.E.Larsson till vice Ordförande
samt Herr Carl Höglund att vara
Drätselkammarens kassör.

§.7.
Uppdrogs åt Drätselkammaren att,
derest så befinnes lämpligt, inkö-
pa de Strålförarebeklädnader hvil-
ka som prof uppsändts till Herr
C.Andersson.

[MARG:l ex,]

§.8.
Företogs till behandling det åt
särskilde komiterade lemnade upp-
draget att söka träffa förlikning
mellan Torshälla stad å ena sidan
och Herr C.A.Andersson å andra
sidan i fråga om de uppkomne tvister-
na angående damanläggning i ström-
men midtför tomten N:o 24."

Komiterade ingåfvo följande skrif-
velse: (Bil.3.)

Till Stadsfullmäktige i Torshälla.
Undertecknade K.E.Andersson, F.E.Lars
son och G.Sjöström, som den 18 sist-
lidne December af Stadsfullmäktige bemyn-
digats att söka träffa "förlikning emellan
Torshälla stad å ena sidan och Herr
C.A.Andersson å andra sidan i
fråga om de uppkomne tvisterna
angående damanläggning i strömmen
midtför tomten N:o 24" hafva denna
dag förehaft denna angelägenhet
till undersökning och dervid funnit
skäl att till Stadsfullmäktige ingifva
följande förslag till öfverenskommelse
mellan Staden och Herr C.A.Andersson.

Torshälla stad förklarar att från dess
sida intet hinder möter för Herr
C.A.Andersson att uppföra en dam-
byggnad i Torshälla å från Alifors
qvarn enligt Herr Anderssons nu före-
varande ansökan hos Rådstufvu-Rätten
i Torshälla.

Dock göra Stadsfullmäktige detta sitt
medgifvande beroende af att Herr C.A.
Andersson tillerkänner Torshälla stad föl-
jande rättigheter:

1:o att vid den blifvande dammen er-
hålla plats och vattenkraft till en 25
hästkrafters motor och dynamoma-
skin med nödig byggnad att använ-
das för något stadens gemensam-
ma ändåmål;

2:o att dammens egare erlägger
till staden en årlig afgäld, som
dock ej utgår under de elfva
första åren från den dag räknade
då förutnämde ansökan föranledt
slutlig dom, men sedan hvart tion-
de år bestämmes för derpå följande
tioårsperiod af skiljedomstol enligt
Lag om skiljemän den 28 October 1887,
hvarvid skiljemännen hafva att fästa
tillbörligt afseende vid kostnaden
för dambyggnaden, vid under föregå-
ende period tillgodogjord vattenkraft
äfvensom vid möjligen förekomne olä-
genheter af ojemn vattentillgång och
till staden lemnad vattenkraft; och

3:o att mot bekommande af sådan
upplåtelsehandling från staden, att
lagfart må kunna beviljas å Ali-
fors vattenverk med dammar, egaren
af samma vattenverk erlägger till
Staden årligt tomtöre, hvilket bestäm-
mes af skiljedomstol enligt Lag om
skiljemän den 28 Octob. 1887.
Torshälla den 7 Jan. 1892
/K.E.Andersson//Georg Sjöström/
/F,E.Larsson./

Med förestående förslag till öfver-
enskommelse förklarar jag mig till
alla delar nöjd.
Torshälla som ofvan
/C.A.Andersson./

Sedan denna skrifvelse jemte de
i detta ärende förekommande hand-
lingar upplästs beslöto Stadsfull-
mäktige att låta med afgörandet
af frågan få anstå tills dess samtlige
de å föredragningslistan upptagne ären-
den blifvit slutbehandlade hvarefter
frågan upptages till afgörande.

§.9.
Företogs till slutlig behandling den
af Herr C.Höglund väckte motionen
om beredande af medel för utred-
ning huruvida ej för Stadens räkning
kunde anläggas on dambyggnad midt-
för gränden emellan tomterna N:o 29 &
30 till motsatta stranden.

Sedan samtlige handlingar som
förekommit vid denna frågas be-
handling blifvit uppläste beslöto Stads-
fullmäktige att afslå Herr Höglunds
gjorda framställan om sådan under-
sökning på Stadens bekostnad.

§.10.
Wäckt förslag om upprättandet af
en planteringsplan för Torget bord-
lades till ett kommande samman-
träde.

§.11.
Medelst skrifvelse af den 1 dennes
hade Drätselkammaren hemstält
om att Stadsfullmäktige måtte
bevilja kammaren att af ansla-
get till extra och oförutsedda utgif-
ter få använda ett belopp af 25.
Kronor att för året utgå till af-
löning åt en sekreterare inom
Kammaren.
Ärendet bordlades.

§.12.
Wid fortsatt sammanträde angå-
ende den af de utsedde komitera-
de föreslagne öfverenskommelsen med
Herr C.A.Andersson beträffande den
ifrågasatte damanläggningen i ström-
men midtför tomten N:o 24 beslöto
Stadsfullmäktige förklara att från
Torhälla stads sida intet hinder
möter för Herr C.A.Andersson
att uppföra en dambyggnad i Tors-
hälla å från Alifors Kvarn enligt
Herr Anderssons nu förevarande ansö-
kan hos Rådstufvu-Rätten i Tors-
hälla och att upplåta till Herr C.
A.Andersson all stadens rätt till
vatten å ifrågavarande område.

Dock gjorde Stadsfullmäktige detta
sitt medgifvande beroende af, att Herr
C.A.Andersson tillerkänner Torshälla
stad följande rättigheter:

1:o att vid den blifvande dammen
erhålla fri plats och vattenkraft
till en 25 hästkrafters motor och dy-
namomaskin med nödig byggnad
att användas för något Stadens gemen-
samma ändamål.

2:o att dammens egare erlägger
till staden en årlig afgäld, som
dock ej utgår under de elfva
första åren, från den dag räknade
då förutnämde ansökan föranledt
slutlig dom, men sedan hvart
tionde år bestämmes för derpå föl-
jande tioårsperiod af skilje-
domstol enligt Lag om skiljemän den
28 October 1887, hvarvid skiljemännen
hafva att fästa tillbörligt afseende
vid kostnaden för dambyggnaden, vid
under föregående period tillgodogjord
vattenkraft äfvensom vid möjligen
förekommande olägenheter af ojemn vatten-
tillgång och till staden lemnad vatten-
kraft; och

3:o) att, mot bekommande af
sådan upplåtelsehandling från Sta-
den, att lagfart må såvidt på
Stadens rätt beror, må kunna beviljas
åt Alifors vattenverk med dammar
egaren af samma vattenverk erlägger
till Staden årligt tomtöre hvilket
bestämmes af skiljedomstol enligt
Lag om skiljemän den 28 October
1887,

Sedan Herr C.A.Andersson nu
inför Fullmäktige bekräftat sitt å
komitterades skrifvelse gjorda skrift-
liga medgifvande att efterkomma
dessa sålunda gjorda bestämmelser
och jemväl förklarat sig villig
lemna fri väg till den här om-
nämde Staden förbehållne vatten-
verksbyggnaden, så beslöto Stadsfull-
mäktige återtaga sitt den 27 mars
1888 fattade beslut angående tomtöre för
Alifors emot det att här förenämde vilkor af Herr C.A.
Andersson till alla delar upp-
fyllas och efterkommas.

Widare beslöts att underrätta
Groshandlaren Herr C.Höglund, Fabri-
kören Herr F.Berglund samt vice Hä-
radshöfdingen Herr Axel Hedborg att
det åt dem lemnade uppdraget att vara
Stadens ombud vid Rådstufvu Rätten
i Torshälla vid handläggningen af Herr
C.A.Anderssons ansökan om dam-
anläggning i Torshälla å nu återtages;
Och bemydigade Stadsfullmäktige
sin Ordförande Herr Fabrikör K E.
Andersson att vid Rådstufvu Rätten
i Torshälla Måndagen den 11 Januari
detta år öfver det sålunda beslutade
ingifva protokollsutdrag.

Emot den sålunda gjorda öfverlåtel-
sen anförde Herr C.Höglund sin re-
servation.

§13.
Medelst resolution af den 7 dennes
hade Magistraten förelagt Stadsfull-
mäktige att inkomma med förklaring
med anledning af Stadsfullmäktiges i
Eskilstuna hos Konungens Befallnings
hafvande gjorde yrkande att förre
Handlanden J.M.Widergren måtte åläg-
gas låta mantalskrifva sig i Eskilstuna.

Det uppdrogs åt Ordföranden att
uppsätta förslag till Stadsfullmäktiges
förklaring häröfver.

§.14.
Herr A.Hagström anmälde att
han till sammanträdet den 4 Janu-
ari icke blifvit lagligen kallad
hvadan han anhöll att beslutet om
påläggandet af böter å honom för
utevaro nämde dag måtte af Full-
mäktige återtagas.

Afgörandet häraf uppsköts till
ett kommande sammanträde.

§.15.
Samtlige de frånvarandes för
hinder godkändes.

In fidem
/K.E.Andersson/

Justeradt:
/C;W;Ståhle/
/L,Frigge/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 9 januari 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107710.

Personrelationer