Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 8 mars 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 8 mars 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Stadsfull-
mäktiges i Torshälla Sammanträde
den 8 Mars 1888.

{§25.}
Wid upprop befunnos närvarande samtliga fullmäktige
utom Herrar Winqvist, Zakrisson och F. E. Larsson, hvilken sistnämn-
de dock vid sammanträdet infann sig under behandling af det
i § 28 upptagna ärende. Samtlige de frånvarandes förhinder
godkändes.

{§26.}
I skrifvelse af den 5 dennes har Magistraten infordrat
Stadsfullmäktiges yttrande i anledning deraf, att Herr Borg-
mästaren E. Swentzer anmält sig sinnad att för fullgöran-
de af det förordnande, Kon Befallnings h:de i länet lem-
nat honom att vara lagfaren ledamot i Inskrifnings-
nämnden för Södermanlands norra bataljonsområde, hos Kongl.
Svea Hofrätt anhålla om tjenstledighet från utöfvande af
Borgmästarembetet här i Staden under tiden från och med
Måndagen den 19 till och med Fredagen den 23 i denna Må-
nad, hvarjemte Borgmästaren Swentzer föreslår till sin vikarie
under tjenstledighetetn Herr Rådmannen, v. Häradshöfdingen
C. Löfmark i Eskilstuna.

Och beslöto stadsfullmäktige med anledning häraf, att
för sin del ej göra invändning mot hvarken Borgmästaren
Swentzers ansökan om tjenstledighet eller mot förslaget
att Rådmannen Löfmark förordnas, att under ifrågasatta
tjenstledigheten förvalta borgmästareembetet här i staden,
dock att vikariens arvode ej må utgå af Stadens medel.

{§27.}
Wid fortsatt behandling af det i §18. upptagna ärende
upplästes dels Magistratens i skrifvelse den 5 dennes gifna
svar( bil. nr 4) å fullmäktiges förfrågan rörande stadsvaktmä-
starens eller rotmästarens ifrågasatta skyldighet, att utan
ersättning betjena stadsfullmäktige med kringbärande af kallel-
selista jemte eldning och städning vid sammanträdena,
dels utskottets yttrande af den 7 dennes rörande antagande af
vaktmästare hos fullmäktige. Och beslöts att, enär Magistra-
ten icke kunnat finna, att stadsvakmästaren eller rotmästaren
kunna åläggas att, på sätt ifrågasatt är betjena stadsfullmäk-
tige, i enlighet med utskottets förslag kyrkovaktmästaren
Fredrik Karlsson skulle antagas till vaktmästare hos Stads-
fullmäktige mot ett arvode af en krona för hvarje gång hans
tjenst påfordras, hvarjemte han skall godtgöras med en krona
för sin tjenst vid ett föregående sammanträde.

{§28.}
Wid upprop af det å föredragninglistan under Nr 3. upptagne
ärende yrkades af herr Höglund, att med ändring af föredrag-
ningslistan, det derstädes med nr 3 betecknade ärende måtte be-
handlas efter ärendet nr. 4, hvilket yrkande genom votering
bifölls.

Härefter föredrogs sålunda fabrikör C. A. Anderssons ansökan
att "erhålla lagfart med full eganderätt" å det område i Tors-
hälla Ström, som åt Andersson upplåtits den 12 September 1881.
Öfver denna anhållan hade utskottet den 7 denns afgifvit in-
fordradt uttrande hvilket nu upplästes; utskottet hemstälde,
att fullmäktige, med bifall till den gjorde ansökningen, beslu-
ta att å Stadens vägnar till Herr Andersson utelemna en
så beskaffad eganderättshandling å ifrågavarande område att,
så vidt på stadens rätt beror, lagfart må derå kunna af
vederbörande honom beviljas dock med vilkor att sökanden
förbinder sig att till staden erlägga årlig afgift, som för
åren 1888-1897. bestämmes till etthundrafemtio kronor, och att
aflemna till Drätselkammaren skriftlig förbindelse å hela belop-
pet, hvilken förbindelse bör vara försedd med borgen af tvenne
vederhäftiga, af Drätselkammaren godkände män, de der en
för begge och begge för en ikläda sig ansvar för uppfyllandet
af nämnda förbindelse under de första fem åren, efter hvilkas
förlopp ny borgen bör anskaffas och af Drätselkammaren pröf-
vas.

Herr Andersson bestred, att, såsom utskottet förklarat; han den
12 Sept. 1881, då staden till honom öfverlåtit nämnde område, erbju-
dit staden årlig afgift för upplåtelsen, hvarjemte han förmenade
att då Kongl. Majst. genom dom af den 26 Mars 1884. tillerkänt ho-
nom nämnde område, staden numera ej egde någon rätt i denna
sak, dock vore han villig att i stället för den förut erbjudna kö-
peskillingen femhundra kronor, erlägga en årlig afgift derest
den för all framtid bestämmes till femtio Kronor

Häremot invändes att staden den 12 September 1881, då den
öfverlemnade sin rätt till nämnde område, uttryckligen förbe-
hållit sig rätt att framdeles bestämma en skälig årlig afgift
derför; Och att sålunda Andersson, som begagnat sig af öfver-
låtelsen, också erkänt det vilkor, som dervid blifvit fästadt;
Att hvad angår herr Anderssons påstående, det Kongl. Maj:st. till-
erkändt honom nämnde område, af domen tydligen framgår;
att Kongl. Svea Hofrätt förklarat Andersson rätter innehafvare
af vattnet just af det skäl, att Staden såsom ursprunglig inne-
hafvare af vattnet, till honom öfverlåtit detsamma; Och beslöts
att ärendet skulle till nästa sammanträde hvila, på det att full-
mäktige måtte under tiden kunna göra sig mera förtrogna med
detsamma.

{§29.}
Föredrogs herr C. A. Anderssons ansökning om tillstånd att
anlägga en railsbana från gränden emellan tomterna Nr. 25
och 26. på pålar, till sökandes i Strömmen belägna vattenverk.
Öfver denna ansökning hade utskottet den 7 dennes afgifvit yttran-
de, som nu upplästes; Och beslöts att äfven detta ärende, som
står i nära Sammanhang med den i föregående omförmälda
ansökning af samme man, skulle till nästa Sammanträde hvila.

{§30.}
Med anledning af Herr C. Höglunds motion och i enlighet
med utskottets hemställan beslöts, att, enär enligt nådiga Bref-
vet den 13 Okt. 1870. Stadsfullmäktige sjelfva ega att bestämma
angående dispositionen af den en Stad tillhöriga jord, hos
Magistraten anmäla, det fullmäktige för framtiden vilja sjelf-
va begagna rätten att på ansökan upplåta byggnadsplatser
på Stadens område.

[MARG: om upp-
låtande af
byggnads-
platser.]

{§31.}
Öfver Herr C. Höglunds begäran om tillåtelsen att anläg-
ga en stenkaj i gränslinien mellan hans tomter N:o 28 och 29
samt åen, hade utskottets yttrande infordrats. Utskottet hemställer,
att ärendet i sitt nuvarande skick icke måtte bifallas, men att
fullmäktige medgifva herr Höglund att, derest han så nödigt
aktar, till fullmäktige inkomma med såväl fullständig rit-
ning beträffande den ifrågasatta stenkajens läge som ock
utlåtande af sakkunnig person, den fullmäktige godkänna,
huruvida denna byggnad kan utöfva menligt inflytande
på ofvanliggande vattenverk, hvarefter fullmäktige vilja taga
ärendet under förnyad ompröfning.

Wid behandligen af detta ärende framstäldes af Herr
C. A. Andersson det yrkande, att fullmäktige med bifall till
utskottets hemställan, besluta, att den sakkunnige bör besigtiga
äfven den kaj som är uppförd vid herr Höglunds tomter N:o 30 & 31.
samt afgifva yttrande, huruvida densamma kan hindra vattnets
fria lopp. Med afslag af Herr Anderssons yrkande, bifölls ut-
skottets hemställan.

[MARG:
Angående
anläggande
af en Kaj
vid tomterna
n:o 28&29]

{§32.}
Öfver Herr C. A. Anderssons motion att fullmäktige
må besluta sådane åtgärder, att helsovårds och byggnads-
stadgan för Rikets Städer må tillämpas å lägenheterna öster och
vester om åen, hade utskottets afgifvit infordradt yttrande med
hemställan, att enär nämnde lägenheter ej ligga inom Stadspla-
nen, motionen ej må för närvarande bifallas.
I sammanhang härmed hade utskottet föreslagi, att Full-
mäktige måtte vidtaga åtgärder, så att stadsplanen å ifrågavaran-
de område må upprättas och af vederbörande fastställas; Och
beslöts att ärendet hvilar för fortsatt behandling vid nästa
sammanträde.

{§33.}
Från Magistraten hade ankommit skrifvelse med be-
gäran om yttrande öfver ett af Magistraten öfver ett och från
Drätselkammaren inkommit förslag till nytt reglemente för Drät-
selkammaren, hvilket förslag var bifogadt Magistratens skrifvelse
och nu upplästes; hvarefter beslöts, att ärendet öfverlemnas
till utskottet, som har att afgifva yttrande deröfver.

{§34.}
I anledning af justeringsnömndens åtgärd beträffande
Herr C. A. Anderssons i §24 omförmälda skriftliga reservation,

beslöts, att för framtiden skriftliga reservationer mot fullmäk-
tiges beslut, ej i protokollet införas utan ibland bilagorna
förvaras, dock skall sådan reservation i protokollet om-
nämnas.

{§35.}
På förekomen anledning beslöts att genom anslag
å Stadens tafla vid Meijeriet, bringa till kännedom, att en
hvar som borttager, rifver eller skadar offentlig myndighets
der uppspikade kungörelser, är förfallen till ansvar enligt
strafflagen 10 kap. 19§.; äfvensom, att, om denna varning, mot
förmodan trotsas, fullmäktige skola utfästa belöning för den
brottsliges upptäckande och befordrande till laga näpst.

{§36.}
Att jemte ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar K. E. Andersson och J. E. Fagerström, hvilket skall
ske Fredagen den 16 i denna månad kl ½ 2 eftermiddagen,
hvarefter protokollet genast offentligen uppläses.

§:37
Vid justering af detta protokoll företeddes en
af Herr C. höglund ingifven skriftlig reservation (Bil.5)
mot fullmäktiges i §:31 antecknade beslöut.

In fidem
/Georg Sjöström/


Justeradt.
/K, E, Andersson/
/J. E. Fagerström/

Offentligen uppläst å Rådhusets sesionsrum Månda-
gen den 19 Mars 1888. betygas.

/A, G, Larsson/
/F. O. Hyvén./

[MARG: kolla originalet]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 8 mars 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107709.

Personrelationer