Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 8 april 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 8 april 1864

Anmärkning

Protokoll fördt vid Stadsfull
mäktiges sammanträde i Thors
hälla den 8 April 1869.

{§1.}
Sedan 16 af fullmäktige samlade voro
företogs följande

{§2}
Protokollet för den 2 i denna må-
nad jemte derute införde skrifter uppläs-
tes godkändes och undertecknades af Her-
rar Blomberg och Lindström.

{§3.}
Som Herr A Berglund icke var vid
sammanträdet tillstädes så uppsköts
äfven nu frågan om att af honom väkt
motion afgöra huruvida en Jordägare
och en icke Jordägare alltid skall Jus-
tera Protokollet och borde denna fråga
icke afgöras förr än Herr Berglund är
vid sammanträde närvarande.

{§4.}
Föredrogs och upplästes Konungens
Befallningshafvandes Utslag, Öster
och Wester Rekarne Häraders Ombud
Herr P; R; Nordling och C: O; Bark-
linds å samma Häraders vägnar hos
Kongl. Kammar Collegium anförde
besvär öfver bemälde utslag och hvil-
ka handlingar var af följande in-
nehåll.

Närlagde besvär kommuniceras
Thorshälla Stadsfullmäktige, som haf-
va vid vite af 10 R:dr R:mt (Riksdaler Riksmynt) att häröf-
ver inom tre veckor till Magistraten
inkomma med förklaring och de kom-
municerade handlingarne dervid åter-
ställa. Thorshälla den 26:te Mars 1864.

Ex offiis
/K Svensson/

Utdrag af Protocollet
hållet vid behörigen
kungjordt sammanträ-
de med Sockenfullmäk-
tige från Öster och Wes-
ter Rekarne Härader
inför undertecknad Krono-
fogde uti Tingshuset i
Eskilstuna den 16 Juli
1862.

{§2.}
Af fullmäktige lämnades åt Hand-
landen P: R: Nordling och Brukspatro-
nen C; O: Barklind updrag att å Öster och
Wester Rekarne Häraders vederbörande Hem
mansinnehafvares vägnar söka i laga ord-
ning utverka icke allenast befrielse ifrån
Häradsbornes hittils innehafde för-
bindelse att deltaga i kostnaden för
byggande och underhållande af den
uti Thorshälla Stad varande Strömbro,
utan och ersättning för år 1853 en-
ligt af Konungens Befallningshafvan
de i Länet lämna föreskrift å
nämnde bro bestridde reparations
kostnader Nio Hundrade Sextio
åtta Riksdaler Riksmynt. År och
dag som ofvan.

/S: N: Levin/

Likheten med det härstädes förvara-
de Originalet, intygar. Nyköping i
Lands Kansliet den 1 Mars 1864.

/J: G: Åhlgren./

Landshöfdinge Embetet i Ny-
köpings Län Utslag uppå en
af Handlanden P; R; Nord-
ling och Bruksidkaren C. O;
Barklind å Öster och Wester Re-
karne Häradsboers wägnar efter
behörigt uppdrag hit ingifven
skrift, deruti de sedan Konun
gensBefallningshafvande i an
ledning af en utaf P.R. Nord-
ling Herr Löjtnanten A E Ny-
bohm och Jonas Ersson i Os-
tra underteknad och hit inlemnade
skrift, uti hvilken enär Konungens
Befallningshafvande uppå anmä-
lan af Magistraten i Thorshälla
att Öster och Wester Rekarne Härads
boer, hvilka gemensamt med Thors-
hälla Stad från urminnes tider haft
skyldighet att bygga och underhålla
strömbron i nämnde Stad sålunda, att
Häradsboerne bekostat brons bjelklag
och underrede, men Staden deremot
öfverslaget eller brotaket, sedan Kro-
nofogden i Orten deröfver blifvit hörd,
genom remiss den 10. Februari 1858. väl
beordrat honom tillse att derest den del
af bron hvilken Häradsboerne hittils un-
derhållet, tarfvade ombyggnad eller repa-
ration, denna underhållsskyldighet
af bemälde Häradsboer behörigen verk
ställdes, men derjemte lemnat dem rät
tighet att om de dertill sig befogade fun
ne i vederbörlig ordning väcka talan
om befrielse från deras dertills innehafde
skyldighet I nämnde hänseende, anhållit
att Öster och Wester Rekarne Häradsboer,
hvilka för en kostnad af Niohundra
Sextioåtta Riksdaler å ifrågavarande bro
verkstäldt den reparation som enligt
Konungens Befallningshafvandes.
berörde Ordress skulle dem åligga
måtte från underhållet af samma
bro varda befriade med rättighet
till ersättning af Thorshälla Stad för
såväl nyssnämnde utgifter som de yt-
terligare Kostnader och besvär Härads
boerne än vidare Kunde få vidkännas
i och för den gjorde ansökningen och
deraf möjligen uppkommande rätte
gång, genom utslag den 31 Mars 1862,
enär Nordling, Herr Löjtnanten Nybom
och Jonas Ersson i Ostra icke visat sig
hafva af Öster och Wester Rekarne Hä
radsboer erhållit uppdrag att i då
väckte fråga föra Häradsboernas ta-
lan funnit sig lagligen förhindrad att
densamma i anledning af Nordlings.
Herr Löjtnant Nybohms och Jonas
Erssons omförmälde skrift till pröf-
ning upptaga, förnyadt de uti Nord
lings, Herr Löjtnant Nybohms och
Jonas Erssons i Ostra meranämn
de skrift framställde yrkanden, hvar
öfver Thorshälla Stadsfullmäktige
blifvit hörde och Magistraten sig
särskildt yttrat; Gifvit Nyköping
i Landskanseliet den 20 Oktober 1863.

Hvad handlingarne i saken in
nehålla har Landshöfdinge Embetet
i öfvervägande taget och som Öster
och Wester Rekarne Häradsboer af
ålder sålunda bygdt och underhållit
Strömbron i Thorshälla Stad att de
bekostat brons bjelklag och under
rede; samt Häradsboerne icke visat
sådant skäl som lagligen kan föranle
da till befrielse från denna deras
nyssberörde skyldighet anser Landshöf
dinge Embetet Häradsboernas derom
nu gjorda ansökning icke förtjena
afseende.

Den åt detta utslag icke åtnöjes
äger att hos Kongl Maj:ts och Rikets Kam-
mar kollegium ändring deri söka genom
besvär som böra till Kongl Kollegium
ingifvas inom Fyra månader efter här
af erhållen del hvarje månad till Tret
tio dagar räknad; Börandes af enskild
part tillika iaktagas att om besvä
ren till Communication utsättas de-
samma med åteknade Resolutioner
så tidigt uttagas och hit ingifwas
att det bevis som deröfver hör med
delas skall, varder till Kongl Kollegi-
um af besväranden ingifvit innom tven
ne månader, räknade från Communi-
cations Resolutionens datum, vid den
påföljd att besvären i annat fall ic
ke kommer till pröfning, utan målet
alldeles förfallet och afskrifves. År
och dag som ofvan. På Landshöf-
dinge Embetets wägnar.

/Johan Lagerbjelke/
/C, E, Norenius/

Uppläst i Tumbo Kyrka d 22 Nov. 1863.
af L. Lithell

Pres d 10 Mars 1864.

N:o 768
Till Kongl Maj:ts och Rikets Kam-
mar Collegium!

Kommuniceras Konungens Befall
ningshafvande i Nyköpings Län som be
hagade häröfver infordra vederbörandes
förklaring, på sätt Kongl KammarCollegi
Cirkulair bref den 25 Februari 1803 fö-
reskrifver och sedan dermed jemte eget
utlåtande och dessa samt de af Lands
höfdinge Embetet pröfvade handlingar
i målet till Kongl Kammar Collegi
um skyndsamligen inkomma, Stock-
holm den 17 Mars 1864. På Kongl Col-
legi befallning. E: G: Dufwa

Lösen 75 öre Rmt
Ank d 20 Mars 1864.
N:o 4. Fol 20

Uti bifogade Konungens Befallnings-
haf:des i Nyköpings Län den 20 October
1863. meddelade Utslag, rörande Öster och
vester Rekarne Häraders mot Lagens uttryck-
liga stadgande, ålagd skyldighet att bygga
och underhålla den i Thorshälla Stad va
rande Strömbron, få underteknade i
egenskap af Ombud för nämnde Härader
äfvensom för egen del söka ändring genom
Besvär, enligt den meddelade Besvärshän
visningen.

Härvid få vi ödmjukast åberopa allt
hvad förut hos KonungensBefallnings-
hafvande af Häradernes Fullmäktige i den
na Fråga blifvit andraget uti 2:ne an-
sökningar i början af år 1859. och i Augus-
ti 1862, för hvilken orsak vi i Ödmjukhet få
anhålla att Orten i sin helhet med alla åbe-
ropade bilagor varda från KonungensBefall-
ningshafvande infordrad.

Derjemte bedja vi att få fästa Kongl:
Kammar Collegie synnerliga uppmärksam-
het på det knapphändiga uti Konungens
Bef:h:des resonement och antagande: Att derföre
att Häradsboerne af Ålder bygdt och under-
hållit strömbron och icke visat sådant skäl
som lagligen kan föranleda till befrielse för
framtiden, så skulle Häradernes ansökan
ej förtjena afseende.

Det fallska uti detta resonement
är klart då man tager i betraktande
föreskriften uti Kongl Resolutionen den
17:de September 1741. Deruti finnes intet tal
om, att hvad som af ålder ägt rum ska
fortfara. Endast om Privilegium eller
förening är träffad, medgifves undantag
i Allmänna Lagens stadgande.

Intet borde Konungens Befallnings
hafvande behöfva att erinras af Allmo
gen derom att just derföre att så myc-
ket underslef ägt rum och bedrefs vid
dessa frågors behandling och Allmogen
med orätt ofta tvingadess på ett eller an-
nat sätt, (liksom här egt rum genom
Konungens Befh:des till Kronofogden Kra-
mer meddelade ordres den 10 Febr 1858. på
sätt dessa handlingar utvisa) att bygga
Städernes broar; blef stadgandet generelt
i allmänna Lagen 25 Cap: 8§: Byggn:
B: hvaråt endast undantag medgafs
på sätt 1741. års Kongl Resolution
omförmäler, med uttrycklig föreskrift
att städerna i sådant fall skall uppvi
sa ett Privilegium eller Förening, hvari-
genom en viss Allmoge till en slik Bro-
byggnad sig förbundit.

Med hvad rätt Kan Konungens
Befh:de yttra sig liksom Häraderne
borde visa några skäl till befrielse
från en brobyggnad? som i alla afseenden
är olaglig tills Thorshälla Stad kan före-
ta något Privilegium eller öfverenskom
melse i den vägen. Ovilkorligen hade Ko-
nungens Befh:de bort ålägga Thorshälla Stad
att förete ett sådant Dokument. Nu är hän-
delsen att ett sådant dokument aldrig fun-
nits, det Thorshällaboerne nogsamt veta
enär de å wederbörlig ort med största nog-
granhet efterforskat ett sådant.

Äfven är gifvit att Häraderne tillförene
alltid protesterat mot denna brobyggnad, ehu
ru de af undfallenhet för KonungensBef:de
eller i okunnighet om sine rättigheter, verk-
stäldt den i hopp att rättvisans dag någon
gång skulle randas. Intet kan någon lag-
lig skyldighet uppstå derföre att man på
fordrad någon gång verkstäldt det for-
drade. Det vore illa om sådane prin-
ciper finge rotfästa sig hos Auctorite
ter hvars åliggande det är att vårda
allmogens rättigheter.

Konungens Befh:de har i slutet af
den omnämnde Ordern den 10 Februari
1858. i förbigående tillagdt Häraderne
rättighet att i vederbörlig ordning
väcka talan om befrielse ifrån deras hit-
tills innehafde åligganden att underhålla
nämnde bro, - Huru kan Konungens Bef:h:des
helt obestyrkt framkasta sådana antagan-
den?, som endast finnes till i Konungens
Bef:h:ds inbillning. Innehafda åliggan
den måtte i detta fall grunda sig an-
tingen på Lagens Stadgande Privilegium
eller förening annars är det olagligheter
som Konungens Befh:de befrämjar - La-
gen känner ej urminnes häfd i detta
fall. Det är Konungens Bef:hde
påfund.

Vi fråga äfven Kongl Kammar
Collegium vördsamt om detta sätt är
det rätta, att i laga ordning söka
befrielse från detta af Konungens Bef:de
tillskapade åliggande eller bör det ske
i Domstolsväg? Konungens Bef:hde
har härigenom fått i första hand
gifva utslag öfver en dess egen åt-
gärd - Det är dömt i egen sak.

Vi yrka i största ödmjukhet än
dring i Brobyggnadsfrågan äfven som
ersättning för de utgifne Niohundra
Sextioåtta R:dr Rmt såsom och för kost
naden vid ändringssökandet allt i öf-
verensstämmelse med hvad vi förut fram-
stäldt Smedby den 28 Februari 1864.
/P; R; Nordling/,
/C; O; Barklind/
enligt fullmakt

Härefter upplästes ett af undertek-
nad författadt få lydande Concept
till förklaring öfver förbemälde be
svär

"Till Kongl Maj:ts och Rikets Kam
marCollegium."

Till förklaring öfver Öster och West-
ter Rekarne Häraders ombud Herr P;R;
Nordling på Smedby och C;O; Barklinds,
hos Kongl Collegium anförde besvär an
gående delaktighet i underhållet af Stora
Strömbron härstädes, få Stadsfullmäktige
härmed wördsamt afgifva följande.

Härmed få fullmäktige ödmjuke
ligen åberopa hvad som förut i saken
blifvit i September månad förlidet år
hos KonungensBefallningshafvande
anfördt, hvarför vördsamt anhålles att
Kongl: Collegium täckes från Konungens-
Befallningshafvande infordra samma för
klaring jemte densamma åtföljande veri
fikationer och Charta af hvilken inhäm-
tas att egendomen Holmen med det hörande
f:d: Jernbruk samt Thorshälla Qvarn äro
belägne i Thorshälla Socken och Wester
Rekarne Härad och således icke tillhöra
staden, Och då som Chartan visar ägor
till land och stad alldeles korsa sig
invid stora bron så lär väl icke billigt
kunna påstås att bron uteslutande är
belägen i staden endast derför att
dess fästen äro belägna på Stadens om-
råde, Wattenfallen som finnas på stäl-
let begagnas och disponeras äfven af
förbemälde på landet liggande egen
domar så att staden icke har någon
inkomst deraf, Tillfölje af detta för
hållande och med afseende på Hä-
radsboernas behof af brons begag-
nande för mäldbehof har väl äfven
landets skyldighet att underhålla
bron i äldre tider uppkommit
och ingen särskild öfverenskommelse
om ifråga varande brobyggnad kun-
nat ifråga sättas. Skulle ofvanberör-
de egendomar som äro omgifna af Sta
dens ägor och således rätteligen borde by
ta under Staden och vara densamma
tillhörig, så uppkom ett helt annat
förhållande men under närvarande
omständigheter Kan 25 Cap: Byggnin
ga Balken och Kongl. Resolution af
den 17 Sept 1741 icke såsom stöd för
Häradsboerne emot staden åberopas
eller tillämpas. Härjemte må jem
väl anföras såsom bevekande skäl,
att sedan Eskilstuna Kanal för 3.
år sedan blef färdig har nästan all
sjöfart här upphört och hvaraf följdt
att den obetydliga rörelse som för-
ut varit blifvit betydligt förminskad
och Stadens oförmåga således deri
genom tilltagit.

Till följe af förut åberopade för
klaring med åtföljande verificationer
och hvad som med stöd af Konungens
Befallningshafvandes utslag i saken
af den 20 October 1863 få Fullmäk
tige å stadens wägnar yrka att
Konungens Befallningshafvandes
nyss åberopade utslag måtte af Kongl
Collegium blifva till alla delar fast-
stäldt. Thorshälla d. 8 Apr. 1864.
/Joh. Thermaenius/

och blef samma Concept af full-
mäktige gilladt och nu antogs, hvar
efter och sedan Protokollet blifvit Jus-
teradt, Ordföranden äger att å fullmäk-
tiges wägnar utdrag af Protokollet
vederbörande tillställa att i saken tjena
till svar och förklaring.

{§5.}
Upplästes ett från Magistraten till
fullmäktige hänskjutet Protokoll
utdrag af fölljande innehåll". Utdrag
af Protokollet, hållet inför Magistraten
i Thorshälla å Rådhuset härstädes den
4 April 1864.

{S:D:} Företrädde Handlanden P. Th. Sund
holm samt anmälde att vid granskning
af fattigvårdsräkenskapen anmärkt
till återbetalning Femhundra ellofva
Riksdaler 95 öre riksmynt, hvilka Herr
Kyrkoherden A. Fris efter redovisning
den 17 Juni 1860. af Fattigvårdsmedlen
skulle hafva lemnat till då varande
StadsKassören L: J: Ruth som infört och
redovisat medlen uti Stadsräkenska-
perne; Och yrkade nu Sundholm, å
fattigstyrelsens vägnar, att medlen skul-
le till Fattigvårdsstyrelsen återställas för att genom
utlåning göras räntebärande, hvil-
ket Magistraten hänskjöt till stads-
fullmäktige. Som ofvan. På Ma-
gistratens wägnar.
/K Svensson/

Wid öfverläggning om saken upp-
lystes, att under en lång följd af år
Stads Cassans och FattigvårdsCassans
räkenskaper icke varit särskildt
förde och icke eller såsom de sednare
åren vid uttaxeringar fördelade, och att
StadsCassan under den tid de ifråga
varande 511,95 öre rmt blifvit af Kyrko-
herden insamlade i mån af behof be
stridt fattigvårds utgifterne till svars-
betäckande det ofvan anförde be-
loppet under tiden kunnat infor-
dras och användas, så finner full
mäktige Stads Cassan icke hafva
någon skyldighet att ifrågavaran
di belopp till FattigCassan återställe
hälst Fattigvården måste framgent
af skattskyldige utan afseende på
räntebärande fonder underhållas
och då StadsCassan derjemte nu
är skuldsatt för omk 1500 R:dr
som förlag till Skogsodlingen och
dels till Spruthusbyggnaden, så
kan fullmäktige på nu anförde
omständigheter Ordförandens i
fattigvårdsstyrelsen Handlanden
P: Th: Sundholm gjorda fram
ställning att utur stads Cassan
till fattigCassan erhålla 511, R:dr
95 öre R:mt icke tillstyrka eller
medgifva -

{§6.}
Oaktadt vid förra sammanträ
det beslutades att frågan om Stads-
jordens taxering skulle till Konungens
Befallningshafvande insändas, så och
efter närmare öfvervägande af detta
ämne ansågs lämpligare att låta den
na fråga falla och icke widare i
denna riktning göra några påstå-
enden.

{§7.}
Till Protokollets Justering ut-
sågos P: G: Hulin och P: Fager-
ström, och till Supleant L Lindblom.

Dag som ofvan

/Joh. Thermaenius/

Justeradt och riktigt befunnit
betyga. Thorshälla den 12 April 1864.

/L, Lindblom/
/P, Fagerström/

1864. April den 16. aflämnade till Herr
Borgmästaren Svensson i Thorshälla föl
jande handlingar.

Utdrag af Protokollet fört vid Stadsfull
mäktiges sammanträde den 2 April 1864.
§3:
samt Utdrag af ett lika Protokoll för
den 8 April samma år
§:§: 4: 5: 6: -

Att Protokollen för den 2 och 8
April denna dag är efter pålysen offentligen
i Rådhuset uppläste betyga

Thorshälla den 22 April 1864.
/A. Berglund/
/J. F. Skogsberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 8 april 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107706.

Personrelationer