Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 oktober 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 oktober 1891

Anmärkning

den 7 Oktober 1891

Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herrar C.O.
Hellqvist, A.J. Hagström och Sven
Winkvist

Vid detta sammanträde förekom nyut-
nämde Borgmästaren för Staden Otto Albin
Edsberg som af Ordföranden hälsades välkom-
men med frambärande af den gemensamma
önskan att vistelsen här måtte blifva lång-
varig och lycklig och Borgmästaren sjelf
till nöje samt att befattningen som Stadens
främste man måtte medföra det lyckliga
ekonomiska resultat att framtiden måtte te
sig ljus och trygg och ålderdomen säll och
behaglig.

Under anförande af Rikskansleren
Axel Oxenstjernas yttrande, " Ingen drage sig
undan utan alle göra ett; så framt hvar och
en i sin vrå börjar draga sig undan och tänka
på enskild fördel är det förbi med samhäl-
let " önskade Ordföranden att den nyutnämde
Borgmästaren icke måtte spara sin kända ar-
betsförmåga för det gemensamma arbetet erin-
rande om att Staden just tillfölje ett lyckligt
samarbete på senaste tiden gått rätt betydligt
framåt ett förhållande som Ordföranden vore öf-
vertygad om att det skulle fortfara äfven un-
der den nya Borgmästarens öfverensene
de och uttalades den vissheten att antalet Stads
bor då skulle blifva mycket ringa som icke
med glädje och framtidshopp skola deltaga
i arbetet för samhällets framötskridande och
gagn.

Borgmästaren tackade härpå för visadt
förtroende vid valet och välkomsthällsningen
samt bad: de närvarande mottaga försäkran
om att befattningen tillträdts med föresats att
i sin verksamhet afse samhällets bästa och
och att det städse skulle vara honom en kär
pligt att förverkliga de uttalade forhoppnin-
garne.

§. 129.
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar F.H.Stenkvist
och C.J.Andersson och skulle justering
ske Måndagen den 12 dennes.

§. 130.
Företogs med slutna sedlar val af
ledamöter i komiten för försäkring af lös-
egendom och återvaldes dertill Herrar F.O.
Hyfvén; Sven Winkvist, C. Höglund Ax. West-
man och L.F. Berglund

§. 131.
Med anledning af i §. 111. omnämde af Herr C.
Höglund väckt motion så hade nu Utskot-
tet föreslaget att till uppsyningsmän för sta-
dens fiskvatten måtte inväljas Herrar
P. Fagerström och C.W. Ståhle.

Vid företaget val utsågos ock till näm-
de befattning Herrar P. Fegerström och C.W.
Ståhle och skulle befattningen innehafvas
af nämde personer under 4 års tid räk-
nadt från den 1 Jan. 1892

§. 132.
Den i § 127 omnämde C.A Anderssons
skrifvelse med erbjudande åt öfrige delegare
att deltaga ibyggandet af en dam i Tors-
hälla ström; hvilken dam nämde Anders-
son eljest ämnat sjelf, uppföra företogs nu ånyo

Utskottets yttrande häröfver upplästes
och beslöto Stadsfullmäktige

att uppdraga åt sina förra ombud i
denna sak: Herrar Majoren G. Nerman Stock-
holm Grosshandl. Carl Höglund och Fabrikör
F. Berglund i Torshälla att vid målets förmo-
dade handläggning inför Rådstufvu-Rätten den
12 innevarande Oktober och allt framgent
till dess detsamma varder slutligen afgjordt
att föra den Stadens talan hvartill förhållan-
dena kunna föranleda,samt

Att anmoda dessa Ombud att vid målets
förekommande den 12 inst. Oktober hos Råd-
stufvu-Rätten anhålla om 2 månaders uppskof
för att Staden må blifva i tillfälle taga del
af såväl inlämnade ritningar ock kostnads-
förslag som ock det utlåtande den af Konungens
Befallningshafvande förordnade sakkunnige
Ingeniör Wenström afgifvet.

§. 133
Utskottet föreslog vidare i sin skrifvelse
med anledning af i § 127 omnämde C A And-
derssons skrifvelse att Stadsfullmäktige må
besluta att de valde ombuden må lemnas rättig-
het med sig, för ändamålet förena lämplig
juridisk bildad person. Enär denna del af
Utskottets utlåtande först i dag framställts
för fullmäktige förklarade ordföranden
sig förhindrad att förslaget till afgörande
i dag företaga enär det samma afsåg
en utgift och således icke bör afgöras
samma dag detsamma väckes.

§. 134
I från styrelsen för Norra Soderman-
lands jernväg hade följande skrifvelse
anländt. " Till Herrar Stadsfullmägktige
i Torshälla

Sedan Kongl Maj:t fastställt bolags-
ordning för Norra Södermanlands jern-
vegsaktiebolag samt detta bolag å orde-
narie bolagsstämma utsett styrelse och
gifvet styrelsen i uppdrag att vidtaga alla
nödiga åtgärder för jernvägsföretagets brin-
gande till verkställighet, har styrelsen, som
taget del af stadsfullmäktiges beslut den
2 Oktober 1890 och den 29 Maj 1891 ansett
sig böra anhålla att Herrar fullmäktige
ville dels ännu en gång taga under ompröf-
vande de vilkor som fullmäktige anse böra
fästas vid stadens teckning af 20.000 kronor
dels och alterativt besluta om teckning af
mindre belopp vare sig i stamaktier eller
preferensaktier för den händelse stadens vil-
kor ej kunna uppfyllas.
Nyköping den 2 Ok-
tober 1891. På Styrelens för Norra Söderman-
lands jernvägs aktiebolags vägnar /Otto
Printzsköld./ Styrelsens ordförande "

Ordföranden upplyste att i enlighet
med honom tillhandakommet meddelande
så hade landshöfdingen i länet förklarat
vara hans afsigt att infinna sig vid det
sammanträde då denna skrifvelse komma
att af Fullmäktige företagas till behandling
skrifvelsen bordlades till ett kommande sammanträde

§. 135
Af de frånvarande skulle Herr C.O.
Hellqvist påföras stadgade böter för utevaro
med 2 kronor

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeras:
/F,H,Stenqvist/
/C,J,Andersson/

Offentligen uppläst den 7 nov.
1891 betyga:
/Carl Höglund./
/A,J,Hagström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 oktober 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107705.

Personrelationer