Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 november 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 november 1891

Anmärkning

den 7 Nov. 1891.

Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herrar
G. A Kindgren och Sven Vinqvist

§.152.
Att jemte ordföranden justera dagens pro-
tokoll utsågos Herrar Carl Lidén och C. W. Ståh
le och skulle justering ske Måndagen den 9 Nov.

§.153
Företogs val till Stadens ombud vid
mantals och skatteskrifningen med Torshälla
stad för år 1892

Wid valet tillföllo åt Herr Fabrikör
C. A. Andersson 7 röster samt åt Fabrikör F.
Berglund 6 röster, hvadan till Stadens ombud
vid blifvande Mantals- och Skatteskrifning
utsetts Herr Fabrikör C. A. Andersson:

§.154.
Wid fortsatt behandling af förslaget an-
gående teckning af preference- aktier i Norra Sö-
dermanlands jernväg inlemnades nu karta öf-
ver den af Staden fordrade förlängningen af
banan ned till hamnen tillika med kost-
nadsförslag härå

Enligt kartan skulle denna ifråga-
satte förlängningen utgöra 1.000 meter för-
utsatt att banan utdrages lika långt som kar-
tan visar och skulle kostnaden härför enligt
förslaget uppgå till 12.500 Kronor.

Stadsfullmäktige remitterade handlingar-
ne i ärendet till den förut tillsatta jernvägskom-
iten med begäran om dess förslag till Stads-
fullmäktiges skrifvelse till jernvägsstyrelsen
och lemnade komitén rättighet med sig förena
lämpliga personer vid frågans behandling.

Hos komiten skulle anhållas att dess ytt-
rande måtte angifvas senast måndag afton enär.
Stadsfullmäktige då skola företaga frågan till
slutligt afgörande.

§.155
Herr A. G. Andersson i § 144 omnämde
ansökan företogs nu till förnyad behandling.

Enär den angifna tomten icke vore till
sina gränser bestämd och enär det anses att
man icke bör upplåta tomten till bebyggan-
de vester om staden förrän hela området blir regle-
rat så afslogo Fullmäktige den sålunda gjor-
da ansökningen

§.156
Af de frånvarande skulle ingendera på-
föras böter för utevaro.

In fidem
/K, E, Andersson/

Justeradt den 9 nov. 1891
/C; W; Ståhle/
/Carl Lidén/

Offentligen uppläst den 12 nov. 1891,
betyga:

/F,O, Kafvelström/
/Theodor Boberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 november 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107704.

Personrelationer