Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 juni 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 juni 1890

Anmärkning

den 7 Juni 1890

närvarande samtlige Herrar
ledamöter förutom H.r. Winqvist

§104
Att jemte ordföranden justera proto-
kollet utsågos Herrar G.A. Kindgren och
F. E. Larson och skulle detta ske måndagen
den 9 innevarande Juni kl. 8 em. då det ock
kommer att offentligen uppläsas.

§105
Med anledning af stadsfullmäktiges an-
sökan af den 29 Oktober 1889 till Kungl.
Maj:t med underdånig anhållan att
rättighet hädanefter och intilldess.
annorlunda kan vara förordnat må
meddelas Stadsfullmäktige i Torshälla
att sjelfva få tillsätta Stadsläkare så
hade nu ifrån Landshöfdingesembetet i
länet ingått följande, till Stadsfullmäk-
tiges ordförande i bestyrkt afskrift den
5 dennes aflemnande, skrifvelse. (Bil. 33)

"Till magistraten i Torshälla

Wid underdånig föredragning-
af en utaf Stadsfullmäktige i Torshälla
gjord framställning om rätt att sjelfva
få tillsätta Stadsläkare har Kungl. Maj:t
funnit godt i nåder förklara, att
vid tillsättandet af stadsläkare i Tors-
hälla skall tillsvidare och intill
dess annorlunda kan vara förordnat
förfaras sålunda att, sedan ledigheten
blifvit af Magistraten kungjord och
Kongl Medicinalstyrelsen meddelat yt-
trande öfver de sökandes kompetens,
samt Magistraten derefter med eget
utlåtande öfverlemnat ansökningshand-
lingarne och Medicinalstyrelsens yttran-
de till stadsfullmäktige, desse ega att
bland de sökande som af nämde
Kongl styrelse förklarats kompetenta,
utse stadsläkare, för hvilken full-
makt bör, efter det valet vunnit laga
kraft, utfärdas af Magistraten som
har att hos Kongl Medisinalstyrelsen
anmäla, hvem som blifvit till Stads-
läkare antagen, tiden då han inträdde
i tjenstgöring, samt öfriga inträffande förän-
dringar i af afseende å läkares tillträde
till eller afgång från tjensten, hvarjemte
Stadsfullmäktige åligger att upprätta och
Kongl Medicinalstyrelsens godkännande un-
derställa förslag till instruktion för Stads-
läkare; Hvilket Magistraten till kännedom
samt vederbörandes förständegande och under-
dåniga efterrättelse
härigenom medelas.
Nyköping i landskansliet den 31 Maj 1890

Landshöfdingeembetet

/Gustaf Nordeman./

/E Ploman./

likheten med origenalet intygar, ex officio, /F.O. Hyvén/

Skrifvelsen skulle bland Bilagorna förvaras.

§106.
Tillika med prottokollsutdrag ifrån Bygg-
nadsnämnden af 12 Maj: (Bil 33) inlemnades och
ifrån nämden en förslagsritning öfver rätning
af gatulinien från gården N:o 6. till och med
gården N:o 1 jemte motsatta sidan af gatan
samt af gränden mellan gårdarne N:o 6 och
N:o 8 till Småbarnsskolan nämden säger
sig för sin del icke hafva något emot ritnin-
gen att anmärka och öfverlemna den-
samma till Stadsfullmäktige för vidare be-
handling.

Sedan det upplysts att rätningen af gatan e-
mellan gården N:o 1 till sk kallande Arfström-
ska hörnet lärer vara besluten på allmän
Rådstuga hvaremot rätningen af gränden
emellan gårdarne N:o 6 och 8 till småbarnsko-
lan var Byggnadsnämdens eget förslag och
stadsfullmäktige lemnats i tillfälle taga del
af den inlemnade ritningen beslötos att öfverkom-
na ärendet till Utskottet med uppdrag åt det-
samma att söka förskaffa prottokoll öfver of.
van antydda beslut af allmän Rådstuga samt
att med detta, tillika med sitt utlåtande, öf-
ver det föreslagne, inkomma till Stadsfull-
mäktige fortast möjligt.

§107
Medelst protokollsutdrag af 12 Maj detta år
(Bil. 33) hade Byggnadsnämden anhållet att
Stadsfullmäktige måtte besluta det tek-
nisk bildad person anmodas uppgöra
plan för trottoarers anläggande å stadens
gator enär ansökningar derom dels redan
till Byggnadsnämdens inkommit
och dels förväntas. Sedan förut af Stads-
fulmäktige fattadt beslut i ärendet upplästs
och det uppmärksammats att Byggnadsnäm-
dens {förra} skifvelser i denna sak gällt an-
litande af tekniskt bildat biträde för
"uppmätning och afvägning åt s.k. Stora
gatan här i staden till utrönande af
{möjligheten och lämpligheten} af trottor-
rers anläggande utmed {densamma}, då
Stadsfullmäktige enl. sitt protokoll af
26 Februari 1889 beslutat begära "att näm-
den ville dels afgifva förslag å skälig kostnad
för biträdet af sådan tekniskt bildad per-
son äfvensom att nämnden måtte inkomma
med eget yttrande i ämnet" hvaremot nämnden
{nu} begär att det skall upprättas plan för
trottoarens anläggande å stadens gator så be-
slöts uppdraga åt Ordföranden att af Stadsfull-
mäktiges protokoll utdraga hvad i detta
ärende förut beslutats, hvarefter dessa ut-
drag, gemte denna Byggnadsnämdens skrifvel-
se öfverlemnas till Utskottet med begäran
om dess yttrande.

§108
Herr P. Fagerström ingaf en skrifvelse (Bil 35)
i hvilken Herr Fagerström föreslår att Stads-
fullmäktige måtte besluta sedan Esséns karta
annuterats ofördröjligen vidtaga åtgärder för att
låta uppmäta qvadratinnehållet å de tomter
i öster hvilka blifvit bebyggda och dervid föl-
ja den af Kronjägar S. Andersson upprättade kar-
tan, samt {att} Stadsfullmäktige måtte sedan det-
ta skett utfärda tomtebref å dessa så
att de som bebygdt sina tomter på den föreskrif-
na tiden måtte komma i åtnjutande af laga fasta
å desamma. Motionen remiterades till Utskottet.

§109
Herr P. Fagerström föreslår i in-
gifven skriftlig motion {dels att} Stadsfullmäk-
tige måtte vidtaga laga åtgärder för att den s.k.
Krusgårdsbron måtte bortagas eller förändras
så att sjöfarten icke förhindras och på det fartyg
må kunna utan risk uppgå till öfre lastbryg-
gan, {samt att} Stadsfullmäktige måtte vidtaga
snara åtgärder för att få {hamnområde} bestämdt
för staden enär Herr Fagerström anser att det
nu rådande förhållandet icke kan fortfara då
Hamnfogden icke har något bestämt att stödja sig
på, vid uppbärande af hamnumgälder, samt då dess utom
varor nu lastas och lossas vid andra bryggor för
hvilka inga hamnumgälder erlägges till Staden.
Stadsfullmäktige beslöto anmoda Drätselkamma-
ren att till Utskottet aflemna de handlingar som fin-
nas hvilka beröva Krusgårdsbron, hvarefter Utskottet hade
att inkomma med yttrande i såväl denna de
som ock angående hamnområdet.

§110
Sedan vice Ordföranden på begäran
öfvertaget ledningen af ordet föreslog Ordföranden
Herr K. E. Andersson {att} Stadsfullmäktige måt-
te ändra sitt beslut af 30 April 1889 så tillvida att
den af Stadsfullmäktige enligt protokollet
för den 12 och 30 April 1889 beslutade lönen och
hyresbidraget till Stadsläkaren härstädes måt-
te utgå {oberoende af inrättandet af Apotek från
och med den dag Stadsläkaren inträdde i ordi-
narie tjenstgörning.

Att det vidare beslutas {att} Stadsläkaretjensten
härstädes skall besättas med ordinarie inne-
hafvare från och med den 1 September detta år
{samt att} Stadsfullmäktige måtte besluta
hos Magistraten anhålla att Magistraten måtte på för-
ut af Stadsfullmäktige beslutade vilkor kungö-
ra Stadsläkaretjensten i Torshälla ledig till
ansökan under 30 dagar räknadt från den 20 in-
nevarde Juni månad.

På yrkande af motionären remiterades
det sålunda föreslagna till Beredningsut-
skottet med uppdrag att häröfver yttra
sig till det sammanträde som kommer
att hållas tidigast Onsdagen den 11 dennes.

§111.
Herr S. Winqvists utevaro ansågs för
laga

Im fidem

/K, E, Andersson/

Justeradt den 9 Juni 1890

/G A Kindgren/

/F, E, Larsson/

Offentligen uppläst den 9 Juni
1890 betyga:

/E, Blomquist/

/F, E, Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 juni 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107703.

Personrelationer