Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 augusti 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 augusti 1868

Anmärkning

Protocoll fördt vid Stads-
fullmäktiges sammanträde
i Thorshälla d. 7 Aug 1868

S.D. Sedan 14 Ledamöter samlade voro
och protocollet från föregående sam
manträde blifvit uppläst före-
togs följande ärender till behandling.

§1
Då Ordföranden var förhindrad att
bevista sammanträdet hade v. Ord-
föranden Rådman Sundholm fått i upp-
drag att leda förhandlingarne.

§2
Med anledning af från Lazaretts
Directionen i Eskilstuna ankommen
skrifvelse angående befullmäktigadt
ombud till extra Bolagsstämma i Eskils-
tuna å Tingshuset Lördagen den 15 Aug.
kl: 10 f.m. utsågs genom val med slutna
sedlar Rådmannen P.Th; Sundholm
till nämnde ombud
dock utan rättighet att, utan Stads
fullmäktiges vidare utlåtande, bestämma
något i afseende å "bidrag" från Thorshälla
Stad och skulle utdrag från protocollet
som fullmakt gälla.

§3
Revisionsberättelsen, enligt gransk
ning af 1867 års räkenskaper, upplästes,
hvarvid de af Revisorerna gjorda an-
märkningar, efter ingångne förklarin-
gar förföllo och lemnades Drätselkam-
maren och Räkenskapsföraren full
decharge

§4
Från föregående sammanträde upp-
skjutne frågan om Carlssons bötfällan-
de för frånvaro från sammanträdet förföll
efter de upplysningar, som af Carlson
uppgåfvos.

§5
Af P;G; Hulin väcktes fråga om biträ-
de såsom Secreterare vid drätselkammaren,
då Rådman Sundholm icke längre ville
som ordförande leda Drätselkamarens förhand-
lingar; hvilken fråga uppsköts till nästkom-
mande sammanträde.

§6
Wäcktes jemväl fråga om utarrende-
ring af den till Staden hörande s.k. Sölf-
vermossen och uppsköts äfven denna
fråga till nästa sammanträde.

§7
Frånvarande E. T. Hedin, J;M; Törngren
och P;G; Bergström; och skulle deras uteblif-
vande jemlikt förut
fattadt beslut pröfvas vid näst påföljan-
de sammanträde.

§8
Till justerare af protocollet utsågos
C.Ericsson. O. Setterlund och till supple-
ant P. Fagerström

År och dag som ofvan

/Lindberg/

secr.

Justeradt och riktigt befunnet:

/C. Erickson/

/O, Setterlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 augusti 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107700.

Personrelationer