Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 6 maj 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 6 maj 1863

Anmärkning

Protokoll hållet med Stadsfullmäktige i Thorshäl-
la den 6 Maj 1863.

{S:D:§1.}
Skomakaren Norin ansågs skyl-
dig att till StadsCassan böta 2R:d [Riksdaler]R:mt[Riksmynt]
för uteblifvande vid förra sammanträ-
det,och skulle han till StadsCasseuren
inbetala dessa medel och derå lämna
qvitto till ordföranden,för att vid näs-
ta sammanträde företes.


{§2.}
Efter uppläsandet af de §.§. i Konun
gens Befallningshavandes Kungörelse
af den 11 Sistlidne April,som var af det
innehåll,att de tjena till ledning för,val
af Taxeringsmän,företogs val till Ledamöter
i TaxeringsCommiteen,som den 4 nästkom
mande Juni kommer att sammanträda
och blefvo härtill valde följande 9 ledamö-
terne,Rådmannen P.Th,Sundholm, Råd
mannen J,M,Widegren, Bataljons och
Stadsläkaren Doctor Öhrman, Majoren
och Postmästaren S.Brisman, Glasmäs-
taren P,G,Hulin, Handlanden E Lind
ström Gårds,och Jordägaren A,Andersson
Jordägaren och Tegelbruksidkaren A Berglund
Skräddaren O Setterlund och till Supleanter
Fabrikören L;Lindblom, Kakelugnsmakaren
J,A,Carlsson,och Källarmästaren J;M;
Törngren,och skulle berörde Ledamöter och
Supleanter,om valet med första underrätas.

{§3.}
Då icke något Gårdsbyte kunnat utver
kas,med Herr Kronofogden Levin för att
erhålla åsyftad plats för det spruthus som
bör uppföras,så beslöts,att annan plats
derföre skulle utses,och för att i sam-
råd med Communal-styrelsen på landet
utse plats,och upgöra ritning och kost-
nadsförslag,utsågs en Commite hvar-
till valdes; Rådman Sundholm, Glasmästa-
ren Hulin,och underteknad,som hade,att se
dan saken vore närmare utredd,ärendet å-
ter hos fullmäktige till slutligt afgörande
föredraga.

{§4.}
Hamntaxan Justerades och godkändes,äfven som
den i detta afseende till Kongl: Maj:st stälda
skrifvelse som innefattade begäran,om Taxans
fastställelse,och skulle desse handlingar af
Ordföranden underskrifvas och lemnas till
Magistraten;och få fullmäktige härmed
vördsamt anhålla ,att Magistraten så fort
möjligt med ifrågavarande Taxa och åtföl-
jande skrifvelse,måtte förfara på sätt 74§
i Kongl Communallagen föreskrifver.

{§5.}
Då ibland Stadsfullmäktige vid första va-
let bland andra,af misstag invaldes,StadsRotmästaren
L,G,Mälberg,som till följe af sin tjenst
befattning blef på första sammanträdet
Jäfvad,hvarföre fullmäktige i sitt Pro-
tokoll den 27 December förlidet år,hos
Magistraten anhölt om anställande af fyll
nadsval som likväl icke blifvit anstäldt,
så få Fullmäktigee härigenom anhålla,att
Magistraten inom denna månad,måtte
anställa sagda val,på det att fullmäkti
ge må blifva fulltalige före den tid val-
af Landtingsmän kommer att hållas.

{§6.}
Som fullmäktige icke ännu erhållet
den i sitt Protokoll af den 14:de siste fe-
bruari §14. af Magistraten begärde uppgift,
angående den fordran som StadsCassan
äger af Jordägarne på öster,för Grinden
och Grindstugan vid Östra tullen,så
få fullmäktige härmed förnya samma
anhållan,att samma uppgift måtte åt
minstone inom en månad härefter,kun
na af fullmäcktige hos Magistraten få
afhämtas.Likaså erinras Magistraten,
att till vederbörlig ort låta snart afsända,
det senast af fullmäktige Upprättade
angelägne Reglemente för Drätselkamma
ren,med detsamma åtföljande skrifvelse
till Konungens Befallningshavande som
den 15 April blef till Magistraten aflemnadt,
Fullmäktige anse sig hafva skäl till denna
erinran då Rådman Sundholm vid sam-
manträdet uplyst,att berörde handlingar
icke varit inför Magistraten föredragen,och
kunna således icke vara afsända till
Konungens Befallningshafvande.

{§7.}
Då Herr Borgmästar Svensson emot
all förmodan afsagt sig det honom lem-
nade förtroende ,att jemte underteknad å
Stadens vägnar,fullfölja rättegången emot
Nyby qvarnegare angående Stadens delak-
tighet i wattenfallet vid Thorshälla qvarn,
hvilket mål förekommer vid WesterRekar-
ne HäradsRätt,den 26 innevarande Maj
månad,dervid stadens inne
vånare påräknadt att
i Herr Borgmästaren
ega ett säkert stöd för
denna viktiga rätte-
gångs utförande.
så blef nu Fabriksidkaren Johan
Thermaenius anmodad,att ensam i detta mål
föra Stadens talan,med rättighet för honom,
att derest han så nödigt anser,tillkalla
Juridiskt eller annat biträde,och förkla-
rade sig fullmäktige nöjde med hvad
Thermaenius med eller utan biträde häru-
tinnan gör och låter,och hvarom utdrag
af Protokollet skulle gälla såsom full-
makt.{§8.}
Fabrikören J;P; Bergström,inkom
med skriftlig begäran att erhålla lön för
skötseln av Stadsskogen,räknadt från 1.
Juni 1861. till 1:Jan detta år eller tillsam-
mans,1 år och sju månader samt up-
gaf, att hans förra lön varit 200.R:dr
R:mt per år,samt att han i afräkning herå
bekommit af Gårdsägarne,150R:dr R:mt,
hvaröfver resolverades,och beslöts,att lö-
nen skulle utbetalas till samma belopp,
som förut,med 200 R:dr årligen,som för
19,månader utgör 316 R:dr 67 öre,hvarifrån
afgår ofvannämde 150 R:dr, och således
återstår,166 R:dr 67 öre som skulle anord-
nas att af StadsCassan utgå För
samma tid,beviljades Lön till J Ther-
maenius,med 30 Rdr per år hvaraf han
jemväl af gårdsägarne bekommit
30 R:dr,hvadan endast återstod för
7 månader 17 R:dr 50 öre,som jemväl skul-
le anordnas att af StatsCassan utgå.

{§9.}
Mantalslängden granskades,hvarvid un
derteknad Thermaenius anmärkte,att oaktadt förre
mjölnaren C;G; Söderström och dess,
söner Anders och Otto,samt Pigan Stina
Cajsa, Och skrädderiarbetaren Pettersson
icke voro på min uppgift till Mantals
skrifningen uptagne,de likväl voro i Man-
talslängden mig påförde,af det skäl,att
Söderström och Pettersson vid Mantals-
skrifningstiden voro i underteknads
arbete,men som Söderström utfattig
och sjuklig endast i brist på annat
arbete erhöll tillfällig förtjenst
och nu för längesedan jemte Piga
och barn afflyttat,denne hade hos sig
intagit Pigan Stina Cajsa att vårda sig
Och barn,och den af sig komne utfattige
skrädderiarbetaren Pettersson var sysselsatt
med diverse handtlangare arbete,hvarför
utom han icke hos någon annan inom
staden kunde erhålla någon passande för-
tjenst,så kom fullmäktige till den öfvertygelse,
att alla förestående personer i händelse de hos
mig saknade arbete,skulle falla fattigvården till
last och pröfvades derföre rättvist vara,att
underteknad Thermaenius skulle befrias från
skyldigheten att dem mantalsskrifva,hvadan
bemälde personer,skulle ifrån de hos mig man-
talsskrifne personer utgå,och hvarom utdrag
af Protokollet skulle mantalslängden in
fogas.

{§10.}
Widare förekom den anmärkning,att
från Eskilstuna Canalbolag saknades up-
gift,såväl öfver Canalområdet som der bo-
sätt uppbördsman och slussbetjening,endast
en från Slussinspectoren J;G;Haglundh
fogad uppgift utvisade,att han med hus-
tru och barn vore vid Canalen bosatte,
Canalbolaget synes således icke stäldt sig
till efterrättelse,hvad Kongl Maj:sts
Nådige författning om Mantals och
skattskrifningar af den 20 Juli 1861.
§6.mom:2 föreskrifver,och således
gjort sig förfallen till de böter 9 mom.
i ofvanberörde § bestämmer.

/Joh,Thermaenius/
Protokollet skulle efter anmä-
lan Justeras af Herr J;W,
Arfström och P:G. Hulin
Uppläst och ricktigt
befunnet betyga Thorshälla den 8
Maj 1863
/J,W,Arfström/
/P,G,Hulin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 6 maj 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107699.

Personrelationer