Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 6 februari 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 6 februari 1891

Anmärkning

Den 6 februari 1891.


Närvarande samtliga leda-
möterna förutom H:rr F.
Berglund och Sven Winqvist.

§32.
Att jemte Ordföranden justera dagens pro-
tokoll utsågos Herrar C.V.Ståhle och C.A.
Andersson ock skulle justeringen ske
fredagen den 13 dennes kl. 1 e.m., då
protokollet ock kommer att offent-
ligen uppläsas.

§33.
I enlighet med hvad i § 26 nämnes hade
Stadsfullmäktige att i dag företaga val
af två ledamöter och två supplean-
ter i Stadens Byggnadsnämd.

Sedan Utskottets förslag upplästs in-
valdes till ledamöter Herrar Sven Win-
qvist och C.Höglund och till Supple-
anter Herrar C.O.Hellqvist och C.Fr
Berglund.

§34.
Utskottet hade till i dag afgifvit ytt-
rande med anledning af Herr C.A.An-
derssons i § 30 omnämde ansökan och
hemställes att Stadsfullmäktige måtte
uppskjuta afgörandet häraf intill dess
Kongl.Maj:ts utslag fallit angående fast-
ställelse eller ej i nyupprättad plan öfver
östra området,å hvilket område denna
linledning skulle uppsättas i förening
med sågverks byggande derstädes.

Sedan emellertid Herr C.A.Andersson
anfört,att han icke önskar uppskov
och yrkat att frågan skulle idag afgöras
anstäldes votering,hvilken utföll så
att Fullmäktige med 11 röster mot 5 be-
slöto att frågan skulle uppskjutas på
af Utskottet anförda skäl.

Med anledning häraf anhöll Herr
C.A.Andersson att få återtaga denna
sin ansökan,och beslöto Fullmäktige
vid sådant förhållande låta bero.

§35.
Drätselkammaren,till hvilken Herr
P.Fagerström:, vid sammanträdet den
12 Augusti 1890, väckta motion om
"Hamnområdet" hänskjutits, hade
nu hemstält att denna fråga måtte
tills vidare få hvila,intill dess jern-
vägsfrågan hunnit vidare bestäm-
mas.

Denna hemställan bifölls af Full-
mäktige.

§36.
Sedan revisionsberättelsen öfver
Torshälla Spritbolags skötsel under
senast gångna försäljningsår ånyo upp-
lästs,beviljade Stadsfullmäktige
för sin del full ansvarsfrihet åt
nämda Bolag för året 1/10 1899-30/9 1890.

§37
Herr C.A.Andersson anhöll nu att Stads-
fullmäktige måtte bevilja honom rätt
att å sin tomt N:o 144, enligt den
äldre af S.Andersson upprättade kar-
tan, få uppbygga ett sågverk.

Sedan någon diskusion häröfver förts,
förklarade Ordföranden, "att det låge
utom Stadsfullmäktiges befogenhet att
bevilja en dylik anhållan,enär tomten
N:o 144 ju lärer under eganderätt inne-
hafvas af Herr C.A.Andersson, och så-
ledes Herr Andersson har, utan
Stadsfullmäktiges hörande, och med
iakttagande af gällande föreskrifter,
rätt att å sin tomt uppföra byggnad,
hvarefter ingen vidare handläggning
af denna Herr Anderssons anhållan
tilläts.

§38.
Herr C.O.Hellqvist- anförde att o-
lyckshändelser lätt kunna inträffa,
och hvarå exempel redan förefinnes
derest icke stängsel
uppsättes vid vattenhemtningsstäl-
let i Stadsparken och yrkade derfö-
re "{att} en ledstång på lämpligt sätt
der anbringas".

Stadsfullmäktige beslöto remittera
Herr Hellqvists förslag till drätsel-
kammaren för verkställighet skyndsammast på
sättt Kammaren för godt finner

§39
De frånvarandes förhinder godkän-
des.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt den 13 Febr. 1891.

/C.A.Andersson/
/C;W;Ståhle/

Offentligen uppläst den 13 Februari
1891 betyga

/J W Lundqvist/
/B.W.Wahlström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 6 februari 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107698.

Personrelationer