Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 6 april 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 6 april 1865

Anmärkning

Protokoll fördt vid Stads-
fullmäktiges sammanträde
i Thorshälla den 6 April
1865-

Sedan 15 Ledamöter samlade voro
företogs följande ärender till behand
ling-

{§1.}
En från Magistraten ankommen
skrifvelse upplästes och var af föl-
jande innehåll " Utdrag af Protokol-
let hållet inför Magistraten i Thorshäl-
la å Rådhuset härstädes den 3. April
1865, S:D: Som genom Slussinpektoren
J:G; Haglunds timade död, krono och
stadsbokhållare tjensterne här i Sta-
den blifvit ledige, så ansåg Magistra-
ten nödigt från Stadsfullmäktige in
hämta, huruvida de ernade göra nå
gon ändring uti förut varande arvo-
det för dessa tjenster, innan densamma
till sökande förklaras ledig som ofvan
På Magistratens Vägnar /K Svensson/."

efter öfverläggning om förestående ärende
beslöts att årliga lönen räknad från
den första i denna månad till den per
son som Magistraten nu kommer att
antaga för bestridande af förenade
Krono- och Stadsbokhollare tjensterne
skall utgöra Två hundra femtio riks-
daler riksmynt att qvartalsvis utur
StadsCassan utgå samt dessutom fem-
tio Riksdaler samma mynt ersättning
för rese kostnad till Nyköping för re
dovisning af Kronoupbörden hvilket
belopp af förberörde Cassa betalas-
sedan redovisningen är på behörigt
sätt fullgjord och skulle utdrag af Proto-
kollet Magistraten och Drätselkammaren tillställas

{§2}
Herr J:M;Törngren som från
sammanträdet uteblef utan, att före-
te något hinder som till pröfning
kunde upptagas så ålades Herr Törn-
gren att jemnlikt nu gällande Com
munallag till StadsCassan böta 2 R:dr [Riksdaler Riksmynt]
rmt som honom altså åligger att
till samma Cassa ofördröjligen inbetala, och hvar-
om utdrag af Protokollet skulle med-
delas.

{§3.}
Förste Bataljons Läkaren Doctor
P:L:Öhrman skulle för sitt uppdrag
att föra Stadens talan vid sammanträ
det i Eskilstuna den 19 April an-
gående Lazarets frågan, erhålla ersätt-
ning utur Stadskassan enligt räkning,

{§4.}
Till Justering af protokollet utsågos
Herr Doctor P.L Öhrman, Herr Magister
G.Lindberg och Herr P;Th;Sundholm.

Dag som ofvan
på Stadsfullmäktiges vägnar
/Joh, Thermaenius/

Upläst och riktigt befunnit betyga
Thorshälla den 11 April 1865
/G.Lindberg/
/P,Th,Sundholm/

1865- April 12 aflemnadt till Magistraten Utdrag
af 1. och 3.§§, af förestående
samt till Herr J,M, Törngren af 2:§:-
och Drätselkammarens ordförande 1.§ ur
ofvanstående Protokoll egenhändigt emottaget
Till H:r Doctor Öhrman af 3.§,
Ofvanstående Protokolls utdrag utom det till Drättsel
kammaren äro lemnade till vaktmästaren
Malmsten att utdela-

Ofentligt uppläst å Rådhuset betyga
Thorshälla den 14 Juni 1865
/C;J;Pettersson/
/J:F;Skogsberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 6 april 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107697.

Personrelationer