Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 5 oktober 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 5 oktober 1864

Anmärkning

Protokoll fördt vid Stadsfull
mäktiges sammanträde i
Thorshälla den 5 Oktober 1864.

{§1.}
Sedan 14 Ledamöter samlade voro före-
togs följande ärender till behandling.

{§2.}
Sedan Kongl Cirkulairet af den 24.
Mars 1863.blifvit uppläst angående ersätt
ning till Magistraten för de Sportler som
nu upkomma för Bouppteckningars för
rättande,och hvilka Sportler framdeles
komma att upphöra,så uppstod dissku
sion öfver saken i sin helhet,och hvar-
vid anmärktes,att då fullmäktige icke
hade sig bekant beloppet af ifrågavarande
sportler och sålunda saknade ledning
för bestämmande af det Surogat Ma-
gistraten borde för nu ifrågasatte minsk-
ning af inkomst tillerkännas,så beslöts
att af Magistraten infordra uppgift å
det belopp som under samma 5 år som
äro i Kongl Cirkulairet omnämnd så
som sportler för Boupteckningen in
flutit för,att tjena till ledning vid sa-
kens bedömmande,och sedan en sådan
uppgift kommit stadsfullmäktige till
handa skall saken tagas i betraktande
och beslut fattas,och skulle Magistra-
ten härom genom utdrag af protokol-
let underättas.

{§3.}
Härefter upplästes en från Konungens
Befallningshafvande ankommen skrif-
velse af den 16.September 1864.äfvensom
en därunder af Borgmästaren K Svensson
författad skrifvelse af den 30.i samma
månad,hvilka skrifvelser voro af föl
jande innehåll,"Till Magistraten i Thors-
hälla!Som enligt denna dag utfärdad kun
görelse,Markegångssättningen för inneva-
rande år kommer att härstädes förrättas
Tisdagen den 1:sta instundande November
kl 9. förmiddagen,och kongl kungörelsen
den 1 oktober 1810,förordnar,att Borgerska
pet bör efter Städernes nummer till delta-
gande i denna förrättning utse depute
rade;så och då staden Thorshälla nu är
i ordningen dertill,har Konungens Befall
ningshafvande skolat anmoda Magistraten
att anställa behörigt val för utseende af 2:ne
sådane deputerade som uti Markegång-
sättningen kommer att deltaga,Nyköping
i Landskontoret den 16. September 18-
1864. G Lagerbjelke,Johan Lagerbjelke
rätteligen afskrifvit betygar Exofficio
K Svensson "Till Stadsfullmäktiges
Ordförande Fabriksidkaren Thermaenius!
Sedan Magistraten uti skrifvelse den 23:dje
dennes ifrån Konungens Befallningshaf-
vande anmodats att föranstallta det
ifråga varande val af Stadsfullmäk
tige företoges,hvarefter uppgift å de per
soner som blifvit utsedde,skulle genom
Magistratens försorg till Konungens Be-
fallningshafvande i Länet öfversändas,
öfverlemnas ofvannämnde skrifvelse till
Stadsfullmäktige,som hafva att ifråga-
varande val hålla och om utgången der
af Magistraten underrätta,med det snaras-
te,Thorshälla den 30 September 1864 Ex
officio K Svensson.

{§4.}
Till Följe a Konungens Befallnings
hafvandes skrifvelse af den 16 sistlidne
September,angående val af 2:ne deputerade
som hafva att sig i Nyköping inställa
Tisdagen den första nästkommande
November kl 9. förmiddagen,för att delta
ga i markegångssättningen för inneva
rande år,anställdes val med slutna sed-
lar som utföll så,att Handlanden P Th Sund-
holm och Fabrikören Joh.Thermaenius erhöllt
de flesta rösterna för att vid ifrågavarande
markegångssättning sig å föreskrifven ort
och tid infinna,att å Stadens vägnar föra
talan,och hvarom Magistraten äfven som
de sålunda valde skulle genom utdrag af
protokollet underättas.

{§5.}
Från Drätselkammaren inlemnades
ett så lydande Protokollsutdrag "Utdrag
af Protokollet fördt vid Drätsel
kammarens sammanträde i Thorshälla
den 1 September 1864. §1. med anledning af
Stadsfullmäcktiges förslag enligt Protokoll
af den 1:sta sistledne Juli angående uppföran
det af 3:ne bryggor för wattenhämtning
i några af stadens gränder,anser Drätsel
kammaren att afgörande af denna fråga
bör uppskjutas till instundande wår
på det att undersökning under wintren
må värkställas för utrönande af lämp
ligaste platsen till anbringande af förenämn
da bryggor -Rätteligen utdraget betygar

På Drätselkammarens vägnar P,Th,Sundholm"
och hvarefter beslöts,att Drätselkammarens
förslag skulle antagas,med anmodan till
Drätselkammaren att på tjenlig och nu
uppgifven tid verkställa den i fråga
varande undersökningen,och derefter
till fullmäktige med utlåtande inkom
ma.

{§6.}
Till följe af förut väckt fråga om
Stadsskogens utarrendering på 30 år
så upplyste Drätselkammaren,att den
uppodlade delen af samma skog som
är omkring 80,tunnland icke med
fördel kan skjötas med mindre än
att Ladugård på stället anläggas,samt
att skogens aflägsna läge som är,
något öfver /2 mil från staden,gör det skötsel besvärlig
samt de dryga omkostnader som för Jordens
skötsel och skjördens inbergning hvil
ket alt nu måste ske för lega,äfven
som särskild lön till en till syningsman och
med hänsyn till jordens svaga beskaffen-
het ,omkostnaderna blifva så stora att
endast en obetydlig del återstår som
behållning för staden,och ansåg Drätsel
kammaren derjemte,att om samma odal-
mark sköttes af en arrendator som vo-
re på stället eller i dess närhet bo-
satt,arbetskostnaden skulle blifva mindre
och stadens behållning större än den blif-
ver i fall staden fortfarande,skall som hit
tills skjöta ifråga varande mark,och sedan
fullmäcktige tagit alla Drätselkammarens
sålunda gjorda framställningar i öfvervä
gande och funnit dem hvila på giltiga
skjäl och omständigheter,så beslöts
att hos Konungens Befallningshafvan-
de anhålla om tillstånd att på 30 års
tid och efter föregången Auction till
den högst bjudande få utarrendera för-
berörde skog med dervarande odlingar
med det uttryckliga förbehåll,att icke
mer af den växande skogen får afver-
kas än som af Skogshushållaren A:
E: Lönnqvist blifvit beräknadt,och med
skogens framtida bestånd är förenligt
och hvaröfver del af hans beskrifning
skulle till Kon: Befallningshafvande bifo-
gas,och få stadsfullmäktige härigenom
vördsamt anhålla att erhålla Konungens
Befallningshafvandes bifall,till att på
sätt föreslagit är få berörde mark på
arrende upplåta.

{§7.}
Till följe af inne
hållet i förestående
§ blef granskningen
af det vid samman
trädet föreviste Con-
cept till arrende Kon
trackt tills vidare up
skjutet.

{§8.}
Drätselkammarens ordförande Herr
P:Th:Sundholm anförde,att den å Stads
skogen skördade Råg,som förr var omkring
200 T:r [tunnor] borde förr dess häldre försäljas
hälst det magazin der säden nu förva
ras ej kunde öfver vintren få begagnas
och föreviste derjemte ett bref från Herr
Forssman i Stockholm som upplyste att
Rågen nu gäller 10,á 10,50. öre per Tunna
och beslöts till följe häraf att samma
råg skulle genom Herr Sundholms för
sorg genast till Stockholm afsändas,
för att derstädes till gångbart pris
afyttras,och behållningen deraf till
StadsCassan inbetalas.

{§9.}
Af waktmästaren inlemnades en
så lydande skrifvelse "Till Högädle
Herrar Stadsfullmäcktige i Thorshälla
Stad! Sedan jag i nära 14ton: års tid tjent
såsom Stadsvaktmästare här i Staden
för en efter tidens fordringar ganska ringa
lön,torde jag derföre Ödmjukast anhålla
till Herrar Stadsfullmäcktige godhetsfullt
ville bevilja mig passande uniform
hvart tredje år,ungefär sådan som de har
den uti Eskilstuna,bestående af Rock-
Byxor Wäst och mössa,jag innesluter mig
uti Herrar Stadsfullmäktiges välvilja.Thors-
hälla den 5:te Oktober 1864. P.D.Mamlmsten"

hvarefter Herr Setterlund upplyste att
dylika kläder skulle kosta omkring
60 R:dr rmt.[riksdaler][riksmynt] och beslöts att waktmäs
taren skulle tills vidare erhålla en mössa
och i afseende på de öfriga kläderna
skulle derom föredragas och utlåtan
de på nästa sammanträde meddelas.

{§10.}
Som Herr Berglund utan uppgifvit hin
der var frånvarande,så upplystes,att ic
ke han utan hans hustru anträffats vid
budningen,till följe hvaraf Berglund ic
ke skulle bötfällas,och beslöts,att vakt-
mästaren alltid hädanefter skulle söka antingen i Leda-
möternas hem,i staden eller på dess områ
de äga,att budningslistan till fullmäck-
tige förete,wacktmästaren skall och sjelf
och icke genom någon annan verkställa
budningen,för att med desto större säkerhet
deröfver kunna redogöra.

{§11.}
Herrar Sundholm Arfström och Lind-
blom utsågos att justera Protokollet.

Dag som ofvan
På stadsfullmäktiges vägnar
/Joh.Thermaenius/

Uppläst och ricktigt befunnet betyga,Thorshälla den 7 Octob 1864.
/J,W,Arfström/
/L Lindblom/

offentligt Uppläst i Rådhuset betyga Thorshälla den 16.
November 1864.
/J;F;Skogsberg/
/P,Malmsten/

1864. Okt: 10 aflemnades till Herr Borg
mästaren Svensson Utdrag af
2,4§§ i förestående Protokoll
S.D.- Till Drätselkammaren dylikt ut
drag af 5 §.

samt till Waktmästar Malmsten
utdrag af 10: §.

Octob 11.Till Kon: Befallnings
hafvande,utdrag af 6 § som jem
te utdrag ur A E Lönqvist beskrif
ning om Stadsskogens förvalltning
inlemnades till Borgmästar Sven-
son för befordran.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 5 oktober 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107696.

Personrelationer