Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 5 mars 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 5 mars 1864

Anmärkning

Protokoll hållit med
Stadsfullmäktige i Thors-
hälla den 5 Mars 1864.

{§1.}
En från Konungens Befallnings
hafvande ankommen och
af Magistraten till Fullmäktige re
miterad skrifvelse angående rote-
taxation å Stadsskogen Råbyhed
upplästes,hvarefter beslöts att å samma
skrifvelse skulle å fullmäktiges vägnar
teknas bevis öfver delfåendet

{§2.}
Å kallelsen till detta sammanträ-
de var uppgifvit,att med afseende på
Kongl.Cirkuläret af den 10 Juli 1863.
som bestämmer likställighet i skyldig
heter och rättigheter stadens innevånare
emellan Motion skulle väckas angå
ende förändrad method för uttaxe
ring af löner till Krono och
Stadsbokhållaren,samt StadsCas-
sören,och hvarom äfven diskusjon
förekom;att förberörde tjenstemän nu
hafva sina löner utur StadsCassan
är så allmänt bekant att något der
om icke vid sammanträdet kunde
ifrågasättas;Men då Ordföranden
upplyste,att StadsCassan icke hade
mer än 74 R:dr inkomst af all Stadsjor-
den som uppgafs vara taxerad till en-
dast 158,000.men hvars verkliga taxe
ringsvärde enl Stadsbokhållarens intyg
är 158,517 R:dr Rmt [Riksdaler Riksmynt] och inkomsten till
staden 74 R:dr 59 öre,och sedan Stadsbok-
hållaren upplyst,att hans göromål med
debetering för samma jord,tillfölje af
vanligtvis bristande uppgifter om de
förändringar som genom köp och för
säljningar förekom,hans göromål
för Stadsjorden icke voro så obetydliga
och med afseende på stadens skyldighet
att indrifwa och redovisa för Kronout-
skylderne,så framstälde ordföranden
huruvida det icke vore billigt att jord-
ägarne betalande hälften af förberörde
tjenstemäns löner,som uppgafs utgö-
ra tillsammans 360.R:dr Rmt,hälst
det obetydliga bidraget 74.R:dr 59 öre väl
behöfs som bidrag till byggnads-medel och
fyllnadsafgift.och såsom skäl för detta
påstående framställdes,t:ex: att om 2:ne
personer eller ett bolag hafva skrifbiträden
som från båda sidor lika besvärades,så
borde och hvardera af bolagsmännen
betala lika ersättning till berörde tjen-
stemän,och anfördes derjemte,att om
Jordbruket vore skildt från staden och-
staden upplöst och lagd under lands-
rätt,förberörde löner icke kunde kom
ma ifråga att utbetalas.

Häremot anmärkte Herr A Berglund,
och några andra ägare till stadsjord,
att någon förändring af ifrågavarande
utgift från stads Cassan icke borde i
frågasättas,härefter beslöts att frå-
gan skulle vidare utredas och hvar-
af följer,att Kongl Com-
munallagen för stad och det åbero
pade Kongl:Cirkuläret komma
att tillämpas-

§3.
På grund af förut fattadt beslut,
att den af förreningens ledamöter
som till sammanträden ankommer
1/4.timme sednare än den för sam
manträdet utsatte tiden,skulle böta
lika med den som förfallolöst ute-
blifver,och då A,Andersson ankom 35
minuter för sent,så blef Andersson
nu ålagd att böta 2,R:dr R:mt och
tillsades att samma böter till StadsCas
san inbetala,och deröfver vid nästa
sammanträde förete qvitto.

{§4.}
Ett bref upplästes från skogsmästaren
A,E,Lönnqvist som innehöllt erbju-
dande,att i vår på uppgifne vilkor in
dela stadsskogen till trakthuggning,och
beslöts,att hans anbud skulle antagas,hvar-
om han sedan protokollet blifvit Jus-
teradt skulle af ordföranden under-
rättas.

{§5.}
De på torget warande löftred skul-
le af en trädgårdsmästare urhuggas
för att få ett behagligare utseende,och
åtog sig Herr W.Arfström att derom
draga försorg.

Herrar Nyström och Berglund
utsågs att Justera protokollet,och
Herr P:Fagerström till Supleant.

Wid Justeringen framstälde Herr A,
Berglund att motion nästa gång skall
väckas att En Jordbrukare och en ic
ke Jordbrukare borde hädanefter Jus-
tera protokollerna-
/Joh,Thermaenius/
Justerat och riktigt befunnet betyga.
/F.O.Nyström/
/A.Berglund/

Förestående Protokoll är i dag offent
tigen uppläst i Thorshälla Rådhus betyga
Thorshälla den 23 Mars 1869.
/J,F,Skogsberg/
/P;Malmsten/

[MARG:N:o 213 pag 149.
år 1862]

Landshöfdinge Embetets öfver Nyköpings
Län Utslag angående taxation och indel-
ning till ordinarie retering af den till Thors-
hälla Stad anslagne Lotten Litt A af Kro-
noparken Råbyhed i Thorshälla Socken
af Wester Rekarne härad;hvarå vederbö-
rande inkommit med förslag till sådan
rotetaxation;Gifvit Nyköping i Lands-
Contoret den 19 November 1863.

Förenämnde förslag är sålunda lydande:
År 1861 den 16.Augusti sammanträdde underteknade
Kronofogde och Häradsskrifvare jemte Häradsdomaren
Olof Gustafsson i Hellby och Nämdemannen An-
ders,Larsson i Skäckinge för att likmätigt Kongl:
Brefvet den 29 Maj nästlidne år och Konungens-
Befallningshafvandes Ordres af den 2 Påföljande Sep
tember,upprätta förslag till rotetaxation å den till
Thorshälla stad anslagne Lotten Litt A,af Kronoparken
Råbyhed i Thorshälla Socken af Wester Rekarne
Härad;varande härvid till städes å Thorshälla Stads
innevånares vägnar,enligt af Stadens Magistrat den
14 i denna månad meddelat Protokollsutdrag,Fa-
briksidkaren J.Thermaenius-

Wid den 10.Augusti 1853.verkställd skattlägg
ning har ifråga varande lägenhet blifvit åsatt ränta af 13:
r:dr 26 sk 3/20 rst Banko [riksdaler skilling runstycken],
motsvarande i den närmaste den
för ett mantal i orten bestämda grundränta af 40 Daler
S:mt [Silvermynt];Och som lägenheten i öfrigt med afseende å markens
vidd och beskaffenhet,är jemngod med förut i
orten till ett mantal roterade hemman,föreslå
underteknade att meranämnde lägenhet,Lotten L:A
af,Råbyhed,måtte varda taxerad till ett rotemantal
och derföre från det år taxationen varder fast-
stäld,erlägga rotevacance afgift till Rikets för
svarsverk.År och dag,som ofvan
/S:N:Levin/
/Albr Åkerhjelm/

Landshöfdinge Embetet har detta ärende i be-
hörigt öfvervägande tagit;och som den föreslag
ne rotetaxation är med billighet och rättvisa öf
verensstämmande och Thorshälla Stads Magistrat
och äldste dermed förklarat sig nöjde varder med
stöd af Kongl Maj:ts och Rikets KammarColle-
gium Circulär af den 20 Juli 1860 rotetaxationen
å den del af Råbyheds Kronopark,som blifvit
nämnde Stad anslagen,af Landshöfdinge Embetet
faststäld;och skall berörde andel alltså draga
rotering i Soldatunderhållet för Ett mantal;Kom-
mandes rotefrihetsafgift att intill dess nämn
de ande i Kronoparken kan till roterings utgö
rande in natura blifva indelad,derför att ut
gå från och med det år hvarunder roterings
förslaget är vordet upprättadt,eller år 1861;
Dock underställes detta beslut pröfning af
Kongl:Maj:ts och RiketsKammarCollegium
hvarest den missnöjde äger söka ändring in
om Fyra Månader från den dag detta utslag
honom bevisligen kunnigt blef,hvarje Månad till trettio
dagar räknad;Börandes Besvären,såvida de till Com
munication utställas af Besväranden i Kongl Collegi
um uttagas,vederbörande tillställas och bevis derom till
Kongl Collegium ingifvas inom Tvenne månader räknade
från Communikations resolutionens datum,vid den på
följd,att Besvären om något häraf försummas ej företa
gas till pröfning utan anses såsom förfallne och afskrif-
vas.
På Landshöfdinge Embetets Wägnar
/Johan Lagerbjelke/
/C,E,Warenius-/

Stadsfullmäktige hafva af förestående hand
ling denna dag erhållit del.
Thorshälla den 5 Mars 1864.
På Fullmäktiges wägnar

Fabriqeuren
och
Rådmannen Högädle Herr Thermaenius!

I anledning af vårt samtal nyåret angående
den skogsmätning och indelning Herr Rådman
nämnde om,så tar jag mig friheten fråga om
Rådman skulle villja rekommendera mig till
denna förrättnings verkställande.

Som parken är en Donation till Staden,och
staden är en enskild person (om jag så får säga)
så behöfves ingen ansökan inlemnas till Lands-
höfdingeembetet i denna sak,utan är det li
ka giltigt om en examinerad forstman ifrån
Kongl Skogs Institutet förrättar indelnin-
gen,som jag kommer att wara wid Hvil-
sta någon tid under sommaren eller våren
så wore detta passande för mig,och som för-
tjensten är god att hafva,så skulle jag vara
tacksam om Herr Rådman wille lägga ett
godt ord för mig i denna angelägenhet.

Skulle förordnande för någon sökas till den
na förrättning,så blifver den också dyrare
än om jag får den ty i förra fallet betalas
det efter gamla Landtmäterintaxan med 25%
förhöjning hvilket kan göra en ganska be-
tydlig summa enär det är visst för hvarje
figur och dess högre pr Tul ju mindre fi-
guren är och som i trackthuggningsindelning
ganska små bestämdt förekomma så blifver arf-
vodesräkningen ganska försvarlig i förenämn
de fall-

Jag erbjuder mig att göra mätningen och
indelningen samt lämna fullständig karta och
handlingar för 50 öre per Tuld samt hafva arbetet
färdigt inom detta års slut,så att jag redan
i höst skulle kunna utsätta årshyggen,och så
ledes plan redan till stundande winter vara
att följa.

Såsom ingående villkor har jag att anföra
att jag under linieupphuggning och taxering
vill hafva 3:ne karlar,samt under mätningen
tvänne dagsverkare (1 karl och en pojke icke
under 15 år) äfvenså att jag under utdagsver
ke underhålles med mat.Skulle mitt anbud e-
mottagas,så skall jag genast i vår börja arbe
tet och med möjligaste skyndsamhet förrätta
dettsamma.

Wågar jag med det snaraste få emotse svar
härå på nedanstående adress vore jag oänd
ligt tacksam.Om jag icke missminnes mig så
har Herr Rådman en som med hvilken jag var
skolkamrat i sådant fall beder jag om min
helsning till honom.

Med utmärkt högaktning har äran teckna
/A E Lönnqvist/
Norrköping och Sonstorps bruk den 23 Februari
1864-

Jägmästaren
Herr A,E,Lönnqvist
Sonstorp

Thorshälla den 12 Mars 1864.
H.H.Skrifvelse af den 23 pasato har
ingått och varit föredragen hos Stadsfull
mäktige som antagit H.H.förslag på de
i skrifelsen uppgifne grunder och deri be
stämd arfvode och biträde och hvarom jag
fått uppdrag att HH meddela och emotser
svar huruvida H.H,är att förvänta och un
gefärligen den tid då arbetet kommer att
börjas.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 5 mars 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107695.

Personrelationer