Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 5 juni 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 5 juni 1868

Anmärkning

Protocoll,fördt vid Stadsfullmäk-
tiges i Thorshälla sammanträde
d. 5 Juni 1868.

S.D. Sedan 14 Ledamöter samlade voro och
protocollet från föregående sammanträde blif-
vit uppläst företogs följande ärender till behand-
ling

§1.
Från Magistraten hade inkommit till
Stadsfullmäktige en så lydande remitterad
skrifvelse:

"Undertecknade hafva ingått bolag för öfver
tagande af all Utskänkning och Utminute-
ring af Spirituösa drycker i Thorshälla
Stad från och med den 1:sta October detta år,
på de af Magistraten dertill föreslagne
försäljnings ställen för 3 års tid och för-
binda vi oss att derföre i årlig skatt
betala Tre Tusend Femhundra Rdr[riksdaler]Rmt[riksmynt]

Thorshälla d. 14 Maji 1868

/P.Th.Sundholm/
/J;M;Törngren/"

hvilken skrifvelse upplästes och antogs det
af Handlanden P.Th.Sundholm och Källar-
mästar J;M;Törngren gjorde anbud af 3.500
Rdr Rmt i årlig afgift för all Utskänkning
och Utminutering af Bränvin här i Staden
på förut föreslagne och medgifne vilkor i af-
seende å försäljningställenas antal och
på den af Magistraten och Stadsfullmäk-
tige föreslagne tiden af 3 år.

§2
Hos Magistraten skulle begäran
göras om Fyllnadsval till Ledamöter
i Stadsfullmäktige i stället för L.Lindblom,
som iråkat Konkurs och A.Arfström som
nyligen aflidit.

§.3
Till ombud för Thorshälla Stad vid
Östra och Wester Rekarne Häraders och
Thorshälla Stads ordinarie bolagsstämm-
ma i Eskilstuna den 1:sta nästinstundan-
de Juli kl:10 f.m. valdes Källarmästaren
J.M. Törngren;och hvarom utdrag af protocollet
skulle som fullmakt gälla.

§4
Till biläggande af de stridighe-
heter som,enligt hvad 4 § uti det vid sisthållne sam-
manträde förda protocoll utvisar,förhindrat
fastställelse af å stadens östra egor förrättadt
laga skifte,hade förslag till förening blifvit
uppgjordt,hvilket förslag nu af närvarande.
jordegare och öfrige,Stadsfullmäktige en-
hälligt antogs och skulle nämnde handling
i Protocolls-boken införas,så snart föreningen
blifvit utaf samtlige delegare i skifteslaget,
deraf åtskillige nu icke voro tillstädes,gilladt
och underskrifvet.

§.5.
Då Kakelugsmakaren Carlsson var frånva-
rande från sammanträdet,utan att sin frånvaro
anmäla;så beslöts att till nästa sammanträde
uppskjuta afgörande af frågan,huruvida Carls-
son för sitt uteblifvande gjort sig till böter
förfallen.

§6
Till justerare af protokollet utsågos
P.Fagerström och E.Lindström.

År och dag som ofvan
/Lindberg/
secret.

justeradt.
/E,Lindström/
/P.Fagerström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 5 juni 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107694.

Personrelationer