Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 5 juli 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 5 juli 1892

Anmärkning

den 5 Juli 1892


Närvarande samt-
lige ledamöter föru-
tom

§.97
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar P.J.Pettersson,och
C F Zachrisson och skulle justering ske
kl.½ 8 e.m idag.

§.98
I skrifvelse af den 4 dennes har
Magistraten infordrat Stadsfullmäk-
tiges yttrande i anledning deraf,att Herr
Borgmästaren Albin Edsberg anmält
sig sinnad att för vårdandet af enskil-
da angelägenheters hos Kongl.Maj:ts och
Rikets Svea hof Rätt anhålla om tjenst-
ledighet från utöfvande af Borgmästa-
reembetet här i staden under tiden
från ock med måndagen den 11 dennes
till och med Onsdagen den 31 nästinstun-
dande Augusti månad,hvarjemte Borg-
mästaren Edsberg föreslår till sin
vicarie under tjenstedigheten vice
Häradshöfdingen Juris utriusque Kan-
didaten Klas Edsberg

Och beslöto Stadsfullmäktige
med anledning häraf att för sin del
ej göra någon invändning emot hvar-
ken Borgmästaren A Edsbergs an-
sökan om tjenstledighet eller emot
förslaget att vise Häradshöfdingen
Klas Edsberg förordnas att under i-
frågavarande tjenstledigheten förvalta
Borgmästareembetet här i staden,
dock må vicariens arvode ej utgå af
stadens medel.

§.99.
Delgafs Konungens Befallningshafvan-
des resolution af den 16 Juni hvari-
genom förordnats att enär det af Karl
Höglund,C.A.Söderström,K.E.Anders-
son och Sven Winqvists afgifna an-
bud att i bolag öfvertaga all minuthan-
del med och utskänkning af
bränvin och andra brända eller
destilerade spirituösa drycker inom
staden icke allenast öfverstiger hvad
sammanlagda afgiftsbeloppet sko-
lat minst utgöra om ifrågavarande
försäljningsrättigheter blifvet hvar
för sig upplåtna att äfven [är] 2.700
kronor högre än det andra af de af-
gifna anbuden och då i ärendet icke
förekommit någon omständighet på
grund hvaraf antagas må att det af
Höglund,Söderström,Andersson och
Winqvist ingifna bolag skulle vara
till ifrågavarande rörelses bedrifvande
mindre tjenligt finner Konungens Be-
fallningshafvande i enlighet med hvad
Stadsfullmäktige och Magistraten till-
styrkt skäligt antaga det af Höglund ,Sö-
derström,Andersson och Winqvist af-
gifna anbud;Egande de för den skull
att såsom bolag under tre år räknadt
från och med den 1 nästinstundande
Oktober mot en årlig försäljningsaf-
gift af åtta tusen tvåhundra kronor och
skyldighet att derutöfver till laga för-
delning afstå hela den nettovinst som
efter afdrag af nödiga förvaltningskost-
nader må af rörelsen uppkomma ut-
öfva i staden Torshälla all den minut-
handel med och utskänkning af brän-
vin och andra brända eller distille-
rade spirituösa drycker som eljest
skolat jemlikt 9 §. 1 mom. i Kongl För-
ordningen angående försäljning af brän-
vin och andra brända eller distillerade
spirituösa drycker af den 31 December 1891 på
Auktion utbjudas. Hvarjemte följde besvärshän-
visning

Stadsfullmäktige förklarade sig nödja med
hvad Konungens Befallningshafvande sålunda resolverat.

§.100
Af de frånvarande skulle Herrar Carl Hög-
lund och C.A.Nilsson påföras böter för utevaro med
2 kronor hvardera.

De öfriges förhinder godkändes.

In fidem
/K.E.Andersson/

Justeradt:
/Carl Zachrisson/
/P Joh Pettersson/

Offentligem uppläst den 27/8 92 betyga:
/Carl Höglund/
/F.O.Kafvelström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 5 juli 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107693.

Personrelationer