Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 5 februari 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 5 februari 1867

Anmärkning

Protocoll fördt vid Stads
fullmäktige i Thorshälla
sammanträde den 5:te Febr.1867.

S.D. Sedan 16 Ledamöter voro samla-
de och Protocollet för den 2:dr dennes
justeradt,företogo följande ärender
till behandling.

§.1
På grund af 4:de § i Protocollet
af den 2 dennes företogs med slutna
sedlar val till Ordförande,hvilket val
utföll så,att Stads-Paedagogen Gu-
staf Lindberg blef vald till Ord-
förande för Stadsfullmäktige,och hvar-
om utdrag ur Protocollet skulle Ma-
gistraten Tillställas.

§2.
Såsom Ledamöter i den för Thors-
hälla nedsatta Lokal-kommittée för
jordbruks-statistikens bearbetande för 1867
valdes Rådman A.Berglund och Herr
G.Mählberg,hvilka skulle derom ge-
nom utdrag af Protocollet underrättas,
och hafva bemälde Herrar att på kal-
lelse af Ordföranden i Lokal-Kommitéen
Herr P.Th Sundholm sig på tid och
rum inställa för ofvannämnde ärendes
handläggning.

§3
Som den nu valde Ordföranden
förut var vald Till Revisor för Stadens
räkenskaper och ej ansågs nu vidare
kunna i nämnde befattning qvarstå så
företogs nytt val och utsågs i Ordförandens
ställe Herr Nålmakar Nyström till
Revisor i Stadens räkenskaper och
hvarom han genom utdrag af Proto-
kollet skulle underrättas.

§4
Rådman Stenholm afsade sig
att vara Ledamot i Stadsfullmäktige
såsom varande öfver 60 år.Stadsfullmäk-
tige godkände anfördt skäl och begär-
de att genom utdrag af Protocollet hos
Magistraten begära,att Fyllnads-val
måtte med allra första hållas till
Ledamot bland Stadsfullmäktige i
Rådman Stenholms ställe.

§5
Pliktfälldes J.M.Törngren för uteblifvande utan
anfördt skäl till 2 R:mt[riksmynt]

§6
Herrar Hulin och Arfström utsågos
att justera Protocollet och till Suppleant
Herr Setterlund.

År och dag som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar
/Gustaf Lindberg/

Uppläst och ricktit Bifunits Betygar
D.8 Febr. 1867
/P,G,Hulin/
/O,Setterlund/

Utdrag magistraten
§2 Berglund och Mählberg
§3 Nålm Nyström

Ofentligen uppläst å Rådhuset
den 19 mars 1867
/L,E,Olsson/
/P,Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 5 februari 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107691.

Personrelationer