Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 4 september 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 4 september 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Stadsfullmäktiges
i Torshälla Sammanträde den 4 September
1888.

Närvarande: samtlige fullmäktige utom herrar Fagerström och Mälberg,
hvilkas förhinder godkändes.

§104.
Företogs till förnyad behandling det under §39 upptagne
ärende och beslöto nu fullmäktige att i enlighet med Magistra-
tens hemställan uppdraga åt Drätselkammaren att så fort ske kan,
redan under innevarande år, hos vederbörande begära biträde
af Länsträdgårdsmästaren för att uppgöra plan för vårdande af Stadens
allmänna planteringar. Skulle vederbörande förklara sig hindrade
att i år hitsända länsträdgårdsmästaren, så åligger det Drätselkam-
maren att i god tid nästa vår förnya ansökningen. Kostnaden
för länsträdgårdsmästarens inställelse och arbete äfvensom för fullföljandet
af de anordningar, som denna förklarat böra vidtagas, skall af
trädplanteringskassan gäldas.

{§105}
Wid fortsatt behandling af herr C A. Anderssons under §89 an-
tecknade skrifvelse, angående tillstånd att få fortsätta sin rälsbana
i gränden mellan gårdarne N:o 23 och 24. öfver gatan till stenmuren
vid torget, upplästes såväl skrifvelsen som ock ett vid densamma
bifogadt utdrag af protokollet vid allmänt sammanträde inför Magi-
straten den 27 Maj 1887., hvilket utvisade, att allmänna Rådstugan. då
medgifvit sökanden att få under uppgifne vilkor anlägga en
rälsbana i gränden mellan gårdarne N:o 23 och 24. ByggnadsNämn-
den hade afgivet infordradt yttrande i denna Sak, hvilket upplästes
och befanns på anförde skäl afstyrka den gjorda ansökningen.
Då emellertid, efter hvad upplystes, sökanden hade vid ärendets
behandling hos Nämnden ingifvit en planritning öfver rälsbanans
ifrågasatta förlängning, men ritningen för tillfället ej vore tillgänglig,
så beslöts, att ärendet skulle få hvila till nästa Sammanträde, då sö-
kanden har, att, om han så nödigt finner, för fullmäktige uppvisa
nämnde ritning.

{§106.}
Wid fortsatt behandling af det under §102 upptagna ären-
de, Brandchefen C A. Andersson yrkande att gränden
emellan tomterna N:o 25 och 26. bör nere vid ån höjas omkring 2 fot,
upplästes ByggnadsNämndens infordrade yttrande i ärendet, hvaraf
framgick att Nämnden tillstyrker den ifrågavarande förbättringen.
Det upplystes nu att, sedan det vid förra Sammanträdet beslutade
inköpet af en sug- och tryckpump kommit till stånd och pumpen
blifvit på sin plats uppsatt, stadens uppfordringsverk ej kommer
att vid eldsvåda uppställas å den plats, som nu anses böra förbättras,
utan i stället kommer att annorstädes användas såsom spruta, hvadan
den ifrågasatta förbättringen ej kan med särskild hänsyn till framtida
eldsolycka anses nödig. Derjemte fästes uppmärksamheten dervid,
att fullmäktige bifallit herr C A. Anderssons ansökning om anläggan-
de af en rälsbana från gränden till dennes i Strömmen belägne vatten-
verk, på det vilkor, att Andersson ansvarar för, att gränden äfven
i framtiden blir farbar.-Herr Andersson förklarade sig nu villig att
till 2/3 delar deltaga i kostnaden för den ifrågasatta vägförbättringen. Men
det beslöts att Brandchefens skrifvelse icke föranleder någon Stads-
fullmäktiges åtgärd.

Herr Andersson förklarade sig då villig att på egen bekostnad
och under byggnadsnämndens uppsigt
utföra arbetet, hvartill han hoppades fullmäktige gåfvo sitt medgifvande.
Fullmäktige förklarade sig icke hafva något att för sin del
deremot invända.

{§107.}
Företogs till fortsatt behandling Magistratens skrifvelse af den 13 sist-
lidne Juli rörande ifrågasatta förändringar af lokalerna i Rådhu-
set, i syfte att bereda ökadt utrymme åt Magistraten och åt Stadens
kommunala myndigheter, hvaröfver Byggnadsnämnden på anfordran
afgifvit det yttrande, det den för sin del instämmer i Magistratens
förslag. Beredningsutskottet åter hemställer, att fullmäktige må beslu-
ta att anskaffa kostnadsförslag öfver de reparationer och förändringar
som Magistraten anser nödvändiga; vice Ordföranden yrkade att full-
mäktige måtte uppdraga åt herr S. Winqvist att upprätta ett detalje-
radt kostnadsförslag öfver nämnde arbete, samt att herr Winqvist
skulle ega att af Stadskassan bekomma godtgörelse för detta sitt arbete.
Ärendet skulle hvila till nästa sammanträde.

{§.108.}
Upplästes en från Drätselkammaren ankommen skrifvelse med
begäran om ytterligare anslag af 100 kronor för brandväsendets behof, enär
den pump, som fullmäktige vid förra Sammanträdet beslutat skola
inköpas, befunnits för svag i förhållande till hvad brandinspektören
i sitt utlåtande af den 9 December 1887 förklarat vara vid elds-
våda erforderligt. Ärendet bordlades till nästa sammanträde.

{§109.}
Anmälde ordföranden att Nyby Bruks Aktie bolag erhållit del
af Stadsfullmäktiges beslut i §100, samt att bolaget såsom svar derå
meddelat, det fullmäktiges skrifvelse blifvit öfverlemnad till herrar
Åhlén & C:o i egenskap af arrendatorer af Torshälla qvarn.

{§110.}
Företogs till förnyad behandling den under §. 98. upptagna frågan
om ecklesiastika utgifters afskiljande från stadens räkenskaper. Och
beslöts, att från och med nästa år Stadens utgifter för ecklesiastika
ändamål, t. ex. löner åt klockare och kyrkobetjeningen, kostnad
för reparationer och underhåll af kyrka och klockaregård äfvensom
amorteringslånet för småskolehuset icke specifikt upptagas i Stadens
räkenskaper. Och skulle kyrkostämmans Ordförande derom ofördröj-
ligen underrättas. Herr vice Ordföranden ledde behandlingen af detta ärende.

{§111.}
Anmälde Drätselkammarens Ordförande, att kammaren vid
förnyad undersökning af de i §.97 omförmälde anmärkningarne
i revisionsberättelsen, A. 5:o, 8:o, och 9:o, funnit, att trädplanterings-
kassans behållning vid årets slut 112 kr. 53 öre är upptagen i utgå-
ende kapitalbehållningen 934 kronor 54 öre, äfvensom att, beträffan-
de det å årets kronodebitsedel till 40,000 kronor upptagna taxerings-
värde å skogsparken Råbyhed, upplysning nu vunnits, att i nämnde
belopp ingår med 30,000 kr. taxeringsvärdet å Söderby och Säby
hemman samt att Drätselkammaren beslutat verkställa uttaxe-
ring af innehafvarne af nämnde hemman för att godtgöra Stads-
kassan hvad denna under de 2:ne senaste åren sålunda för dem
utbetalat.

Hvad Drätselkammaren sålunda anfört förklarades till-
fredsställande, och efter det frågan om friskillings ingående till
stadskassan lemnats öppen, blef åt vederbörande Styrelser
och räkensskapsförare beviljad den af revisorerna tillstyrkta
ansvarsfrihet för 1887 års förvaltning och räkenskaper.

herr vice Ordföranden ledde behandligen af detta ärende.

{§112.}
Företeddes och upplästes kommiterades yttrande öfver ifrågasatt
och erbjudit inköp af egendomen Holmen. Kommiterade hade
upprättat en värderingshandling å egendomen samt uppgift å
kostnaden för reparationer och nödiga nybyggnader slutande på
en summa af 69,001 kronor; dessutom beräknades de årliga utgif-
terna till 4,450 kronor och de årliga inkomsterna till 5,700 Kronor;
hvadan köpet skulle inbringa en årlig vinst af 1,250 Kronor.
På yrkande af vice Ordföranden beslöts att ärendet bordlägges
till nästa sammanträde och uppdrogs åt Borgmästare Swentzer
och fabrikör C. A. Andersson att under tiden rådgöra med
egaren af Holmen om priset å egendomen samt uppgöra förslag
till köpekontrakt.

{§113}
Herr K. E. Andersson meddelade den upplysning, att tom-
ter, som å det s. k. östra området blifvit kostnadsfritt af staden
till bebyggande upplåtna åt viss man, vid flera tillfällen
och redan före bebyggandet gått i köp från den första innehaf-
varen till annan person och detta till och med mot särskild
godtgörelse. På grund deraf yrkade herr Andersson att
fullmäktige måtte besluta att underrätta vederbörande tomt-
egare derom att tomt icke får på annan person öfverlåtas,
innan den blifvit bebyggd, samt att underrättelse derom inta-
ges i tomtbrefven. Detta yrkande blef af fullmäktige bifallit.

{§114.}
Upplyste herr K. E Andersson att bränvinsbolagen i Eskils-
tuna och Nyköping deltaga i kostnaden för polisväsendet i
de respektive städerna, på den förra platsen med 3,900 kronor
och på den senare med 1,200 Kronor. Då sådana omkost-
nader kunnat påläggas bolagen utan att Kronans, Landstingets
samt hushållningssällskapets ombud vid revisionen gjort anmärk-
ning deremot, ansåg herr Andersson önskvärdt, att stadsfullmäk-
tige måtte göra Sig förvissade om, huruvida och på hvilka vilkor
Torshälla Stad kunde komma i åtnjutande af bidrag från här-
varande bränvinsbolag till aflönande af en poliskonstapel.

Det beslöts att ärendet öfverlemnas till Drätselkammaren för
nödig utredning.

{§115.}
I sammanhang härmed hemstälde herr K E. Andersson att full-
mäktige måtte ingå till Magistraten med begäran att Rotmästaretjen-
sten ej måtte tillsvidare förklaras till ansökning ledig; ärendet bord-
lades till nästa sammanträde.

{§116.}
Åt herrar Kindgren och Berggrenson uppdrogs att jemte Ord-
föranden justera detta protokoll, hvilket skulle ske nästa fredag
den 7 dennes kl ett e. m.

Justeradt

/G A Kindgren/

/N; A; Berggrenson/

In fidem

/Georg Sjöström/

Offentligen uppläst å Rådhuset den 11 September 1888.

betygas af

/F. O. Hyvén,/

/A, Pettersson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 4 september 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107690.

Personrelationer