Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 4 september 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 4 september 1863

Anmärkning

Protokoll hållet vid Fullmäkti-
ges sammanträde i Thorshälla den
4 September 1863.

{§1.}
Protokollet för den 20 Juli uppläs-
tes och undertecknades

{§2.}
Ytterligare uppstod denna dag fråga
om huru vid Rättegången om Rågången
emellan Thorshälla qvarn och Laxfiske
skulle fullföljas eller nedläggas, och ut
föll beslutet derom sålunda att af de 14.
närvarande Ledamöterne genom röst-
ning med 8 ja mot 6. nej beslöt rät
tegångens fullföljd.

{§3.}
Ordförande föreviste Charta med
beskrifning samt Jordeboksutdrag an-
gående läget och omgifningen af sto-
ra bron som enl beslutet i 1§. af pro-
tokollet för den 20 sistl. Juli skulle
anskaffas för att tjena till stöd att mot
verka häradsboernes påståenden att
blifva befriade från underhållsskyldig
het af samma bro, och förelästes der
efter ett af Ordförandden författadt Con-
sept till försvarsskrift, som till alla
delar gillades och skulle till svar afgifvas

Till Konungens Höga Befattningshafvande
i Nyköping!

Till förklaring öfver de genom Magistra-
ten härstädes, till Stadsfullmäktige under den
17 sistled Juni remitterade handlingar an-
gående Öster- och Wester-Rekarnes Häraders
yrkande att Thorshälla Stad måtte åläggas
ensam underhålla härvarande Stora Strömbron
får fullmäktige härmed yttra sig sålunda.

Af de remiterade handlingarne inhäm-
tas att Häradernes ombud på olika tider
gjort påståenden att staden ensamt skulle
underhålla härvarande Stora bro oaktadt
deras anförande i detta hänseende blifvit mer
och mindre med motskäl bemötte, och har Kro-
nofogden Herr S. N. Levin under den 8 Maj
1863 oberopat den ackten jemväl åtföljande
Kongl: Resolution af den 9 November 1719.
äfven som Herr Kronofogden anmärkt, att un-
derhållet af stora bron äfven samma ström i
Eskilstuna på enahanda sätt bestrides-

Att här bemöta alla de acktlösa ut-
tryck som besväranderne anfört torde vara
öfverflödigt, hvaremot i hufvudsaken må
anmärkas, det besväranderne icke tagit i
betracktande att stadens och landets egområ-
de mötas och Korsa sig vid härvarande
bro, emedan Thorshälla qvarn med 8 par ste-
nar och ett derinvid i Kungsådran beläget
Laxfiske äro belägne invid bron och tillhöra lan-
det, hvilket styrkes med härvid fogade Charta
Chartebeskrifning och Jordeboks utdrag och
beträffande Laxfisket så åtföljde detsamma
qvarnen då den samma år 1745, d. 21 Maj
försåldes från Krono till Skatte och hvaröfver
vidimerad afskrift af Köpebrevet härjemte åt-
följer.

Af ofvanberörde Karta inhämtas jemväl
att Holms före detta Bruk, är belägit på lan-
det på motsatta eller sydvestra sidan om bron,
intränger och är på alla sidor omgifvit af
stadens ägor. I öfrigt förhåller sig så
att den vattenbasin som bildas från Holms f. d.
Hammarsmedja ner till qvarndammen och Lax-
fisket står i samband med qvarndammen
och fisket så att vattenhöjden i basinen of-
ta är mycket olika och hvaröfver qvarnägaren för närvarande bestäm-
mer.

Till följe häraf täcktes Konungens Be-
fallningshafvande inhämta att 25 Cap.
8 §. Byggningabalken icke varit tjenlig
för besväranderne att anföra såsom nå-
got stöd för sina påståenden hvaremot
med afseende på det nu styrkta förhållan-
det om lokalens läge, dels på landet och
dels i staden, det torde tillåtas fullmäk-
tige, att såsom stöd till stadens försvar åbe-
ropa samma Cap: och §, som besväranderne
anfört. I öfrigt förekommer som förut är
nämndt, att stora bron i Eskilstuna un-
derhålles till underslaget af Häraderne och
öfverslaget af staden oagtadt samma bro
är belägen midt i staden och inga angrän-
sande ägor som tillhöra landet på någon
sida af bron finnas.

Widare må anmärkas, att alla Öster
om staden boende Häradsbor, samt en stor
del almoge från aflägsnare socknar så som
mäldsökande måste begagna samma bro
hvaröfver Commissions Landtmätaren
Hörnströms intyg här vidfogas.

Med afseende dels på hvad sålunda blif-
vit anfört, och styrkt och dels med afseen-
de på urminnes häfd och stadens oförmåga
att ensam underhålla en så dyrbar bygg-
nad få fullmäktige å stadens vägnar
yrka att Häradernes gjorda anspråk om
befrielse från ifrågavarande brobyggnad
och den äskade ersättningen för brons sis-
ta ombyggnad måtte lämnas utan afseen-
de, och att brons underhåll måtte på lika
sätt hädanefter som hittils utgå samt att
de kostnader som nu eller framdeles kan
för sakens utredning uppkomma, måtte af
häraderne till staden återgäldas.

{§ 4.}
Då hufvudsakliga orsaken hvarföre en del
fullmäktige tvekade att fullfölja rättegången
vid qvarn, var den att sakens utgång kun-
de vara osäker och staden sålunda kunde
komma att utbetala dryga rättegångskost
nader, utan att med tiden få någon inkomst
genom rågångens uppgående, så och för att
söka bereda Staden skadeslöshet i detta af-
seende så anmälde sig Fabrikören P:
Fagerström det han till nästa sammanträ
de ville göra staden anbud, att på sin bekost
nad utföra Rättegången om staden på vissa vilkor till honom
ville afstå det område som efter rättegångens
slut kunde blifva staden tillerkändt.

{§ 5.}
Härefter upplästes det från H: M: Konun
gen till Rikets städer aflåtne Cirkulair gifvit
Stockholms Slott d: 10 Juli 1863, som var af
följande lydelse-

Carl etc
Wår ynnest etc:
Uti
skrifvelse den 13:de sistlidne Juni hafva Ri-
kets nu församlade Ständer i underdånig
het anmält hurusom hos Riket Ständer blif-
vit anfördt, att, ehuru Rikets Ständer i sin
rörande kommunalväsendets ordnande till
Oss aflåtne skrifvelse af den 26 October 1860,
i afseende å det förslag till Kommunal sty
relse i stad som af de för frågans behand-
ling utsedde kommiterade afgifvits uttryckt
den åsigt att reformen af städernes Munisi-
palväsende borde stödja sig på grundsatt-
sen af alla stadsinnevånarnes likställig
het i kommunala rättigheter och skyldig
heter, så vida någon rubbning deraf icke
föranleddes - i sådane de burskapsegan
de Stadsmedlemmarnes särskilda rättigheter
och skyldigheter, hvilka stödde sig på stadgan
den i grundlagen, och Rikets ständer för
sin del beslutat, att § 4. i kommiterades
förslag om kommunalstyrelse i stad skulle
erhålla en härefter lämpad lydelse, denna
grundsats dock blifvit förbisedd derigenom,
att Rikets Ständer lemnat utan anmärkning
den i §. uti Kommiterades omförmälda förslag
hvilken motsvarades af §. 58 uti Wår
Nådiga förordning i ämnet af den 21:sta
Mars 1862, hvaraf följden blifvit den att,
nämnde båda §,§, hvilka grundade sig
på Rikets Ständers behandling af ärendet,
måst på det sätt bringas i öfverensstämmelse
sins emellan att med afseende 58.§,:ns in
nehåll uti 4:de §:ns allmännare stadgande blif
vet inryckt hänvisning till derefter i författ
ningen förekommande inskränkningar, genom
tillämpning hvaraf enhet och sammanhang
i förvaltning af städernas angelägenheter
skulle fortfarande komma att saknas, samt
att med anledning häraf, hos Rikets ständer
blifvit föreslaget att till åstadkommande
af alla röstberättigade innevånares likstäl
lighet i kommunala rättigheter och skyl-
digheter, de i lag och författningar gifna
stadganden och förplicktelser för vissa
klasser af städernes innevånare, borgare
eller fastghetsegare, att såsom medlemmar
af kommunen fullgöra allmänna skyldig-
heter, måtte varda förändrade derhän, att
åläggandet komme att gälla stad istället
för viss klass eller vissa klasser af stads
innevånarne, och fördenskull vissa uppgif-
na ändringar i omförmälde Nådiga för-
ordning vidtagas; Och hafva under åbero-
pande af Rikets Ständers vid de begge
sistförflutne Riksdagarne uttalade å-
sigter i ämnet, Rikets ständer som väl
funnit giltigheten af de framstälda an-
märkningarne ej kunnat förnekas och
nuvarande bestämmelser i §; §; 4 och 58
af Nådiga förordningen om kommunal
styrelse i stad icke böra bibehållas, men
dock tvekat, huruvida den förändring
som syntes nödvändig för vinnande af det
syftemål, hvilket på sätt ofvan är nämndt,
af Rikets Ständer ansets böra eftersträfvas
grundlagsenligen kunde åvägabringas
på det nu föreslagne sättet i underdå-
nighet anhållit, det Oss täcktes i Nåder
vidtaga nödiga åtgärder för att i vid-
sträcktare mån än hittils låtit sig göra
den i Nådiga förordningen om Kommu
nalstyrelse i stad nedlagde grundsats
om likställighet emellan kommunens
alla medlemmar i afseende å kommuna
la rättigheter och skyldigheter måtte
kunna genomföras.

I anledning af hvad Rikets Ständer
sålunda hemställdt, hafva WI, funnit
godt i Nåder förordna att Öfver Ståthål
lare Embetet i afseende i Stockholm och
wåra Befallningshafvande i Länen för
öfrige städer der icke redan öfverenskom-
melse blifvit träffad om sådan likställighet
emellan kommunens alla medlemmar i
afseende på kommunala rättigheter och skyl-
digheter som Rikets Ständer afsett skola höra
vederbörande huruvida de sjelfmant vilja sig
om en dylik likställighet sig förena, dervid
iacktagas bör att för de städer där stadsfullmäk-
tige finnas antagne, yttrande infordrass särskildt
från dessa och särskildt från Stadens borgerskap,
samt att i de städer der kommunens beslutande
rätt utöfvas vid allmän Rådstuga Borgerska-
pet jemväl, om någon vid den allmänna Råd-
stugan sådant påkallar bör lämnas tillfälle
att särskildt i ämnet sig uttala; hvarefter
i den mån ärendet hinner åtgärdas hand-
lingarne, åtföljde af Magistratens och Wåre
Befallningshafvandes utlåtanden böra för
hvarje stad för sig till Wår Nådiga pröfning
insändas; viljande WI härmed hafva Eder
i Nåder anbefallt, att i hvad på Eder beror,
fullgöra, hvad sålunda blifvit i Nåder för
ordnadt. WI befalle Eder etc, Stockholms
Slott den 10:de Juli 1863.

/Carl/
/G Lagerstråle/

Till Kongl Maj:ts Befallningshafvande i
Södermanlands Län - Circulär.

Widime
ras.

ex officio
/C, E, Stålhös/

{§ 6.}
Sedan detta var uppläst företeddes och
upplästes ett af ordföranden författat Con-
cept till svar på ofvanstående Cirkulär
som efter någon förändring godkändes och
Skulle svaret på
samma Cirkulär
blifva af följande innehåll.

Stormäktigste Allernådigste Konung!
Eders Kongl Maj:ts Circulär till Rikets
Städer af den 10. sistl Juli angående likstäl
lighet städernes innevånare emellan haf-
va fullmäktige härstädes underdånigst ge-
nomläst, och derefter kommit till den
öfvertygelsen, att den af Rikets Wällofl.
Ständer till Eders Maj:st i ämnet gjorda
underdåniga hemställan, är enligt full-
mäktiges omdöme till alla delar riktig
och således ett önskvärdt, mål att ernå -
några sådane skiljaktigheter innevå
narne emellan som Eders Maj:ts Circulär
i hufvudsaken afser att i afseende på skyl-
digheter och rättigheter göra likställige fin
nes icke härstädes.

{§ 7.}
Herrar Hulin och Lindblom utsågs att
tillse det andbäcksbron skulle repare
ras - äfvensom att stora lastbryggan skulle
tjäras.

{§ 8.}
Herrar Haglund och Berglund utsågs
att efter anmodan Justera Protokollet.

/ Joh. Thermaenius/

Justeradt d. 22. Sept. 1863.
/P, G, Haglundh/
/A, Berglund/

Allmänneligen uppläst den 6 octob 1863
/ A Rulin/
/ P, Malmsten/

{1863
Sept.23} Aflemnades till Borgmästaren Herr K Svens
son följande handlingar -
- Kongl Maj:ts Circulär om likställighet städer
och innevånare emellan
- Stadsfullmäktiges svar derå
- från Konungens Befallningshafvande Re
miterade handlingar angående stora bron med
tillhörande Charta
- Stadsfullmäktiges svar derå
- Utdrag af Protokollet hållet vid Stadsfull
mäcktiges sammanträde den 20 Juli 1863.
- Utrag af Protokollet hållet vid Stadsfull
mäktiges sammanträde den 4 september samma år-

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 4 september 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107689.

Personrelationer