Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 4 januari 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 4 januari 1892

Anmärkning

{den 4 Januari}

Närvarande samtlige le-
damöter förutom Herrar
A. Hagström, C. Höglund,
F. Lindqvister, och
C. W. Ståhle

§.1.
Med föranledande af §.185. i pro-
tokollet för föregående år hade
undertecknad K. E. Andersson till
idag sammankallat Stadsfullmäkti-
ge för val af Ordförande under
innevarande år.

Efter upprop af de Fullmäktige som
på grund af föregående val voro kvar-
stående upplästes ifrån Magistraten
erhållet utdrag af protokollet vid
allmän Rådstuga den 17 dec. 1891, af
hvilket inhemtades att vid inför Magistra-
ten ofvannämde dag förrättadt val, af
{dels} 10 Stadsfullmäktige att ersätta
dem hvilka voro i tur att afgå vid
1891 års slut, {dels} en Fullmäktig efter
Herr P. Fagerström som afsagt sig
och blifvit befriad ifrån uppdraget
att vara Stadsfullmäktig, blifvit till
Stadsfullmäktige utsedd Herrar C.
F. Zakrisson, J. E. Julin, J. J. Trollén,
F. E. Larsson, F. Lindqvister, C. O. Hell-
qvist, L. F. Berglund, C. A. Anders-
son, C. A. Nilsson och P. E. Petters-
son, hvarjemte f. rättaren Johan
Olsson i N:o 47 förklarats vald att
ersätta Herr P. Fagerström, och sedan
de nyvalde förutom Herr Lindqvister
befunnits nu närvarande, förrättades
med slutna sedlar val af Ordfö-
rande hvarvid samtlige
tillföllo Herr Fabrikör K. E. Andersson.

[MARG: 1 ex.]

§.2.
För förfallolöst uteblifvande från
sammanträdet beslöts påföra Herr
A. Hagström stadgade böter med
2. Kronor.

[MARG: se Stadsf.
beslut af
4/1 § 18.]

In fidem
/K. E. Andersson/

Justeradt:
/L, G, Mälberg/

Offentligen uppläst den 9 Jan. 1892, betyga:
/A. J. Hagström/
/F, E, Larsson/

Stadsfullmäktige
under
1892
äro:

{att kvarstå intill utgången af 1893.} {att kvarstå intill utgången af 1895.}

Gårdseg. {C. J. Andersson.} Gårdsegare {C. F. Zakrisson}
Gårdseg. {L. G. Mälberg} [MARG: Hallenius]
Gårdseg. {C. W. Ståhle} (in- Slagtare {J. E. Julin}
vald efter P. Lilius) Doctor {J. J. Trollén}
Urmakaren {L. Frigge} Fabrikör {F. E. Larsson}
f. rättaren {Joh. Olsson i N:o 47} Postmäst {F. Lindqvister}
(invald efter Fabr. [MARG: struken
P. Fagerström) Kollén]
Slagtare {A. Hagström} Byggmäst. {C. O. Hellqvist}
Fabrikör {P. J. Pettersson} [MARG: Danielsson]
Fabrikör {K. E. Andersson} Fabrikör {L. F. Berglund}
Groshandl. {C. Höglund} Fabrikör {C. A. Andersson}
Byggmäst. {Sv. Winkvist} Handlande {C. A. Nilsson}
Snickare {P. E. Pettersson}
[Marg: Kling]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 4 januari 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107688.

Personrelationer