Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 mars 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 mars 1865

Anmärkning

Protokoll fördt vid Stadsfullmäk
tiges sammanträde i Thorshälla
den 31. Mars 1865,

Sedan 19 Ledamöter samlade voro
företogs följande ärender till behand-
ling.

{§1.}
Till Revisor af Stadens räkenska
per i stället för aflidne Slussinspek
toren Haglund valdes första Batal-
jons Läkaren Herr Doctor P:L:
Öhrman, och till Supleant Stads-
paedagogen G;Lindberg

{§2.}
Skomakaren G.Ringdahl an
mälde att han ofördröjligen från
orten afflyttar och som en af full-
mäktige Slussinspektoren J;G;Hag-
lund med döden afgått så beslöts,
att hos Magistraten begära fyllnads
val för att erhålla 2:ne Ledamöter
i de sålunda afgångnas ställe.

{§3.}
Som bekant blifvit att fråga
vore väckt att ett nytt Lazarett
skulle uppföras i Eskilstuna och
fullmäktige ansågo att det vore
fördelaktigt för staden att i sam
ma Lazarett såsom delegare få
ingå, så beslöts att befullmäktiga ett
ombud att i detta ärende föra Stadens
talan vid det sammanträde som för
sagde ändamål skulle hållas i Eskils
tuna den 19. nästkommande April
månad och valdes till stadens ombud
Första Bataljons Läkaren Herr Doctor
P:L:Öhrman att vid ifråga varande
sammanträde föra Stadens talan och
skulle utdrag af Protokollet gälla så
som fullmakt

{§4.}
Herr F:O;Nyström inlemnade
en så lydande skrifvelse."Till Her
rar Stadsfullmäktige! Som underteck-
nad vill påminna sig att vid förhöj-
ning af Stadsbokhållarens lön förledet
år från 150, till 200 R:dr Rmt,hvilket [Riksdaler Riksmynt]
flera motsatte sig, slutligen bevillja
des med det vilkor att efter innehafva
rens framlidne Slussinspektoren Haglunds
afgång det stod Stadsfullmäktige fritt
att bestämma lönen, hvarföre nu då
tjensten är ledig, Herrar Stadsfullmäk
tige torde erinra sig att föredraga och
fatta beslut i frågan på det att den el
ler de sökande må blifva i tillfälle få
veta hvartill den hädanefter hvarder bestämd.
Thorshälla den 31 Mars 1865,/F,O;Nyström/"

och skulle svar och upplysning i afsende
på denna framställning vid nästa
sammanträde meddelas

Dag som ofvan
på Stadsfullmäktiges vägnar
/Joh. Thermaenius/

Upläst och riktigt befunnit vid
sammanträde den 6 April 1865
/Gustaf Lindberg/
/P,Th,Sundholm/

1865 April 7, är till Magistraten aflemnadt
utdrag af 1. och 2 § i förestående Protokoll
Till Herr Doctor Öhrman är lemnadt utdrag
af 3 § i förestående Protokoll
samt till Stadspaedagogen G.Lindberg, och
Doctor Öhrman utdrag af 1;§:

Offentligt uppläs i Rådhuset betygar
Thorshälla den 14 Juni 1865
/C,J,Pettersson/
/J:F;Skogsberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 mars 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107684.

Personrelationer