Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 oktober 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 oktober 1888

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Stadsfull-
mäktiges i Torshälla sammanträde
den 30 Oktober 1888.

Närvarande: Samtlige fullmäktige, utom Herrar Winqvist och Hagström,
den förre hade hos Ordföranden anmält hinder hvilket godkändes den senare åter som
försummat sådan anmälan, skulle påföras böter.

[MARG: {Böter.}]

{§127.}
F. Häradsdomaren Olof Gustafsson i Hellby hade i skrifvelse
af den 3 dennes afsagt sig uppdraget att vara Stadens ombud
vid pågående landtmäteriförrättning. I anledning deraf
beslöts att nytt ombud skulle utses och valdes dertill f. Rådmannen
A. Berglund.

{§.128.}
Företogs val till gode män för tillsyn å Förmyndares
redovisning för en tid af fyra år, från den 1:sta Januari
1889. Vid valet tillföllo åt Herr Rådman J M. Widegren 14 röster
åt Rådman F. O. Hyvén 13 röster och åt Herrar K. E. Andersson
L. F. Berglund och A. Westman, 1 röst hvardera; hvadan Fullmäk-
tige till gode män för tillsyn af Förmynderskap här i Staden,
för en tid af fyra år, från den 1:sta Januari 1889. utsett Rådmännen
Widegren och Hyvén.

[MARG: Val af
gode män
för tillsyn öf-
ver Förmynder
skap.]

{§129.}
Företogs val till Stadens Ombud vid Mantals och Skattskrif-
ningen med Torshälla Stad för år 1889. Vid valet tillföllo åt
Herr Fabrikör K E. Andersson 5 röster, åt herrar grosshandlaren
C. Höglund och Fabrikör A. Westman 4 röster hvardera, åt herr
Fabrikör C A. Andersson 2 röster och åt herr Fabrikören L F. Berglund
1 röst; hvadan till Stadens ombud vid Mantals- och Skatt-
skrifningen med Torshälla Stad för år 1889. fullmäktige utsett
fabrikören K. E. Andersson.

{§130.}
Beslöts att till Magistraten ingifva skrifvelse med
anmodan om föranstaltande af val till en ledamot i Stads-
fullmäktige här i Staden efter aflidne Fabriksidkaren J. E. Fagerström.

{§131.}
Föredrogs Drätselkammarens skrifvelse af den 27 dennes
med anmälan, att Byggnadsnämnden beslutat tillsätta en
Sekreterare och åt honom anvisat ett årligt arvode, att utgå
af anslaget åt Nämnden. Ärendet remitterades till utskottet.

{§132.}
Föredrogs Drätselkammarens skrifvelse af samma
dag, med anmälan, att enär Drätselkammaren lyc-
kats träffa aftal med Rekarne härads och Torshälla Stads
Sparbank om beviljande af lån med lägre ränta, till
gäldande af det s.k. "Småskolehuslånet", i Eskilstuna Spar-
bank, Drätselkammaren må af Fullmäktige bemyndi-
gas att å Stadens vägnar upptaga erbjudit lån i Rekar-
ne härads och Torshälla Stads Sparbank. Denna fram-
Ställning blef af Fullmäktige bifallen.

{§133.}
Föredrogs Drätselkammarens skrifvelse af denna dag
med hemställan om, att 34 kronor Som influtit för upp-
låtelse af platser i den s.k. Stadsparken åt marknads-
besökande, måtte få öfverföras från Hyrors konto
till trädplanteringskassans konto. Ärendet hänsköts
till utskottet för beredning.

{§134.}
Komminister Sjöström hemstälde, huruvida ej full-
mäktige skulle finna skäligt, att med hänsyn till
det otillräckliga utrymmet i den lokal som nu upp-
låtes för fullmäktiges sammanträden, uppdraga åt
FattigvårdsStyrelsen, att skyndsamt inkomma med
förslag rörande kostnaden för möblering af den
lediga salen i öfre våningen af fattighuset, så
att nämnde sal kunde begagnas till Sessionsrum,
för ej blott Fullmäktige utan äfven öfriga Kommu-
nala myndigheter. Denna hemställan bifölls.

Herr vice Ordföranden ledde behandlingen af
detta ärende.

{§135.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll
utsågos herrar Höglund och C. A. Andersson, hvil-
ket nästa Fredag den 1 instundande November kl 1 e.m:
skulle ske.

In fidem
/Georg Sjöström/

Justeradt:
/C. A. Andersson/
/Carl Höglund/

Att ofvanstående protokoll blifvit å Rådhuset i
Torshälla denna dag offentligen uppläst, betyga

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 oktober 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107677.

Personrelationer