Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 mars 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 mars 1867

Anmärkning

Protocoll fördt vid Stadsfullmäg-
tiges i Thorshälla sammanträde
den 30 Mars 1867.

S. D. Sedan 14 ledamöter voro samlade
och protocollet för den 16 sistledne Februari blif-
vit uppläst, företogs följande ärender till behandling.

§. 1.
Beslöts på framställd proposition af Ord-
föranden att Secreterne-befattningen jemväl un-
der innevarande år och på enahanda vilkor
som förut skulle åtfölja Ordförandeskapet.

§. 2.
I likhet med 32 § af 1867 års Be-
villningsförordning företogs med slutna sed-
lar val till ledamöter i årets bevillnings-
berednings-committé, hvilket val utföll sålun-
dn att Herrar Sundholm, Setterlund och
Nyström dertill utsågos, och hvarom utdrag af
protocollet skulle vederbörande meddelas. Till
suppleanter i och för nämnde befattning utså-
gos på enahanda sätt H:rr Lindblom och Hulin.

§. 3.
Företogs med slutna sedlar val till
Ledamot i Drätselkammaren efter A. Bark-
lind, hvilket val sålunda utföll att dertill
utsågs Inspektor Bergström, och hvarom Herr
Bergström genom utdrag af protocollet skulle
underrättas.

§. 4.
Med anledning af från Magistraten
till Stadsfullmägtige i Thorshälla remitterad Skrifvelse angå-
ende val af Suppleant till Landstingsman
efter Handlanden J. M. Widegren, som derifrån
var i tur att afgå; så företogs nämnde val,
som sålunda utföll, att Handlanden E. Lind-
ström invaldes som suppleant till Landstingsman
för Thorshälla Stad i den afgåendes ställe.

§. 5.
För granskning af mantalslängden ut-
sågos genom öppet val P. Th. Sundholm, F. O.
Nyström och P. Fagerström.

§. 6.
Då frågan om tjenligare lokal för
arresten ansågs så vigtig och då dess afgörande
ej kräfde någon synnerlig skyndsamhet, så be-
slöts att nämnde fråga skulle uppskjutas till
nesta sammanträde på det att tillfälle måtte
beredas, att till den committée, som i och för
nämnde ärendes handläggning ansågs böra ned-
sättas, föreslå dertill lämpliga personer.

§. 7.
Bland Stadsfullmägtige väcktes fråga
om huruvida det ännu vore bekant hvar
den af Forstman Lönqvist öfver Stadsskogen
upprättade Charta vore tillfinnandes, hvarvid
Herr Rådman Sundholm upplyste att nämnde
Charta med handlingar blifvit öfverlemndde till
Patron Thermaenius, hvadan alltså beslöts att
hos Thermaenii, Konkursmassa ofvannämnda
handlingar återfordra.

§. 8.
Beslöts att hos Magistraten anhålla det
fyllnadsval till Stadsfullmägtige med första
måtte hållas efter H:rr Stenholm, Barklind
och Thermaenius.

§. 9.
Enligt Kommunal-lagens 40 § bötfäll-
des P. G. Hulin till 2 Rd R:mt böter för [riksdaler riksmynt]
uteblifvande från sammanträdet utan an-
fördt laga skäl.

§. 10.
Till justerare af protokollet utsågos
Herrar J. M. Törngren och P. Fagerström.

År och dag som ofvan
På Stadsfullmägtiges vägnar
/Gustaf Lindberg/

Justerat och rigtigt befunnet
/J, M, Törngren/
/ P. Fagerström/

Utdrag till Magistraten
§ 2 Utdrag till Kronofogden, Sundholm Setterlund och Nyström
Utdrag till Lindblom och Hulin
§ 3 Utdrag till Inspector Bergström
§ 4 Utdrag till Lindström
§ 5 Utdrag till Sundholm Nyström och Fagerström
§ 7 Utdrag till Thermaenii konkursmassa

{Afskrift}

Utdrag af Stadsfullmägtiges Protokoller för
1866, innehållande uppgift på de böter, som till
följe af Ledamöters uteblifvande från sammanträden,
blifvit beslutade att till Stadskassan betalas.

1866. Januari 19. Herr J. M. Törngren - 2 Rd
Januari 27 Herr J. M. Törngren - 2 Rd
Mars 16 Herr J. M. Törngren - 2 Rd
Juli 17. Herr J. M. Törngren - 2 Rd
Aug. 14 Herr J. M. Törngren - 2 Rd
Aug. 22. Herr J. M. Törngren - 2 Rd
Sept 18. Herr Törngrens besvär öfver bö-
terna afslagne

Oct 26. Herr J. M. Törngren - 2 Rd
Nov. 23 Herr J. W. Arfström - 2 Rd
S. D. Herr J. M. Törngren - 2 Rd
Decemb 29 Herr J. M. Törngren - 2 Rd
Summa R:mt Rd 20 Rd

Rätteligen utdraget betygar
Thorshälla den 4 April 1867
På Stadsfullmägtiges vägnar.

Den 4 april 1867 lemnades originalet till Herr
Rådman Sundholm.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 mars 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107676.

Personrelationer