Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 maj 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 maj 1890

Anmärkning

den 30 maj 1890.

Närvarande samtlige Herrar
Ledamöter med undantag af
Herrar A.Hagström och G.A.
Kindgren,samt Ordföranden
Herr. K.E.Andersson.


§.94.
Enär Ordföranden,tillfölje det upp-
drag Stadsfullmäktige,vid föregående sam-
manträdet, lemnat honom var förhindrad
idag närvara leddes sammanträdet af v.
Ordföranden Herr C.A.Andersson.

§.95.
Att justera protokollet utsågs Herrar
C.O.Hellqvist och C.F.Zakrisson och skulle
detta ske Måndagen den 2 Juni d.å. kl.
8 e.m.

§.96.

Åt Utskottet uppdrogs att till nästa
sammanträde afgifva förslag hvem som
anses till Landstingsman böra böra väljas.

[MARG:102]

§.97.
I skrifvelse af 28 Mars hade Drätsel-
kammaren hemstält till Stadsfullmäktige
huruvida det kunde anses skäl vara
att,såsom enskildt föreslagits af flere,att låta
brandförsäkra Stora Bron.


Ärendet uppsköts för inhemtande
af erfoderliga upplysningar.

[MARG:Bil 31]

§.98.
Wid ett föregående sammanträde
hade J.E.Juhlin motionerat om att
instruktion borde upprättas för Sotaren
i staden och att i denna instruktion måtte
intagas bestämmelse om att sotning af
kokspis- och kakelugnsrör måtte komma
att ingå uti sotarens ordinarie löneac-
cord.

Ärendet hade då remitterats till Utskottet
och föreslår nu Utskottet att förslaget måtte
öfverlemnas till Drätselkammaren hvilket
ock blef Stadsfullmäktiges beslut.

[MARG: 101]

{§.99.}
Wid sammanträdet den 31 sistlidne
Januari hade Herr P.Fagerström väckt
förslag om att den af Kommisionslandt-
mätaren Raguel Essén upprättade kartan
öfver den tillämnade planläggningen å
Stadens Östra Egoområde måtte helt och
hållet annuleras.

Ärendet hade då remitterats till
Utskottet för inhemtande af dess yttrande

I nu afgifvet yttrande föreslår Utskot-
tet att Stadsfullmäktige måtte bifalla
Herr Fagerströms motion.

Under diskuissionen härom fram-
hålls af Herr Frigge {dels} att Stadsfull-
mäktiges förut fattade beslut,att Kro-
nojägare S.Anderssons karta skulle
ligga till grund då den sednare nu upp-
rättades af Herr Essén ,
icke följts,
hvarföre bifall till
Utskottets förslag påyrkades,{dels} yr-
kades af vice Ordföranden att ärendet
skulle remitteras till den Kommité som
blifvit tillsatt för behandling af plan-
läggningen å öster

Wid anstäld votering emellan
båda yrkandena bifölls med
10 röster emot 4 hvilka tillföllo Herr Anderssons yrkande
det af Herr P.Fager-
ström väckta af Utskottets tillstyrkta
förslaget att den af Kommisionslandt-
mätaren R.Essén upprättade plankartan
öfver tomterna öster om ån icke skulle till
antagande godkännas.

Mot detta beslut reserverade sig Herrar
vice Ordföranden C.A.Andersson,C.O.
Hellqvist och C.J.Andersson,ordfö-
rande Herr C.A.Andersson för sin
del att Stadsfullmäktige öfverskridit sin
befogenhet då de beslutat annullera offent-
lig myndighets handling och för öfrigt kränkt
såväl enskild som allmän rätt.

§.100
Vice Ordföranden inlemnade ett
"Utdrag af protokollet i Torshälla Skolråd
den 28 april detta år i hvilket Skol-
rådet anhåller att Stadsfullmäktige
måtte föranstalta om att i Staden
boende vanartige gossen Carl Johan
Thunström erhölle nödig uppfostran
enär han icke kan tillfölje sitt våld-
samma lynne hållas i Folkskolan.

Stadsfullmäktige beslöto,sedan
Utskottet yttrat sig att återlemna
protokollsutdraget till Skolrådet med
påtekning att Fadren,till ifrågavarande
gosse Johan Eric Anderssson Thunström
är mantalsskrifven i Torshälla landsförsam
ling,hvadan Stadsfullmäktige icke upp-
taga ärendet till behandling.

§.101.
Herr P.Fagerström väckte förslag om
att skrifvelsen skulle aflåtas till Drätselkam-
maren med begäran om upplysning
hvarest afskrifterna af Stadens Privilegier
funnos hvilket förslag godkändes.

§.102.
Herr S.Winqvist föreslog att Staden
skulle bereda utlopp för
vattentillflödet vid Gården N:o 21.
Förslaget remitterades till Bered-
ningsutskottet.

§.103.
Herr G.A.Kindgren skulle för
förfallolöst uteblifvande från samman-
trädet böta stadgade 2. Kronor.

In fidem
/C.A.Andersson/
vice ordförande

Justeradt den 2 Juni 1890

/C,O,Hellqvist/
/Carl Zachrisson/

Offentligen uppläst den 2 Juni 1890,
betyga:

/Carl Höglund/
/C.L.Kjellman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 maj 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107675.

Personrelationer