Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 juni 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 juni 1893

Anmärkning

{Den 30 juni 1893}

Närvarande:samtliga ledamöter
förutom H:rr Mälberg,Hagström,
Danielsson och Lindqvister.


{§:83}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll
utsågos H:rr F.E.Larsson och L.F.Berglund.

{§:84}
Företogs till förnyad behandling det under
§: 78 antecknade ärende,innefattande H:r C.A.
Anderssons framställning,att Stadsfullmäktige
måtte bevilja afskrifning intill halfva beloppet
af de Charcuteri-idkaren G.Andersson för inne-
varande år påförda Kommunalutskylder.Uti
infordradt betänkande hemställer Drätselkamma-
ren,att,om någon afkortning skall beviljas,den
då begränsas till högst en fjerdedel af beloppet eller
Kronor 5:74 samt att resterande Kronor 17.23 er-
läggas till stadskassan genast. Sedan H:r C.A.
Andersson,med hvilken flera stadsfullmäktige för-
enade sig,yrkat bifall till sin framställning,
framstälde Ordf. proposition dels på bifall till
Drätselkammarens hemställan och dels på bi-
fall till H:r C.A.Anderssons framställning.

När Ordf. derefter förklarat sig finna Drätselkam-
marens hemställan hafva för sig vunnit de fle-
sta rösterna,begärdes votering,som förrättades
enligt justerad proposition och utföll så, att för
bifall till Drätselkammarens hemställan afgåf-
vos 7 röster och för bifall till H:r C.A.Anders-
sons framställning 4 röster,hvadan Stadsfull-

{Den 30 Juni 1893}

mäktige beslutat,att å de Charcuteri-idkaren G.
Andersson påförda Kommunalutskylder för år 1892
här i staden må afskrifvas Kronor 5.74 hvaremot
resterande Kronor 17.23 genast inbetalas till Stads-
kassan.

[MARG:Afskring af G.Anders-
sons kom.utskylder]

{§:85}
Genom resolution af den 6 dennes har Konun-
gens Befallningshafvande i Länet infordrat un-
derdånig förklaring af Stadsfullmäktige öfver C.
Höglunds underdåniga besvär öfver K.B:s i Söder-
manlands Län utslag den 24 Mars 1893 i fråga om
sökt befrielse för klaganden att vara Ledamot i Tors-
hälla stads fattigvårdsstyrelse. Remisshandlingarne
upplästes och remitterades till utskottet med begä-
ran om dess förslag till underdånig förklaring.

{§:86}
Genom resolution af den 15 dennes har Konun-
gens Befallningshafvande i Länet infordrat Stadsfull-
mäktiges förklaring öfver af Polikonstapel C.E.Hell-
berg,Stadsfiskal A.G.Larsson m.fl. hos K.B. i Söder-
manlands Län anförda besvär i anledning af
Stadsfullmäktiges den 26 sistlidne Maj fattade be-
slut angående framställning till Konungens Be-
fallningshafvande om utsträckt tid för utskänk-
ning af spirituosa å stadskällaren och i den till
stadskällaren hörande trädgård. Sedan remiss-
handlingarne blifvit upplästa,begärde Herr Borg-
mästaren,att Stadsfullmäktige behagade,till und-
vikande af extra sammanträde före den 15 nästa
Juli,ajournera sammanträdet och remitera ären-
det till utskottet för erhållande af förslag till för-
klaring i målet. Med bifall till denna hemställan

{Den 30 Juni 1893}

beslöto Stadsfullmäktige,att,sedan de å föredragnings-
listan uppförda öfriga ärenden blifvit behandlade
sammanträdet skall på kort stund ajourneras
för att Utskottet må inkomma med förslag till
förklaring i ämnet,som derefter företages till afgö-
rande.

{§:87}
Från Magistraten hade till Stadsfullmäktige in-
kommit dels Revisionsberättelse öfver Torshälla
Stads Kommunala räkenskaper för år 1892 och dels
Drätselkammarens förklaringar öfver revisorernas
anmärkningar öfver stadskassans räkenskaper (Bil.22.)Revisionsberättelsen lemnar en så lydande öfver-
sigt öfver de särskilda kassornas sträckning under
räkenskapsåret1.{Stadskassan}
Tillgångar vid årets början 34.396.98
Inkomster under året 13.654.39. 48.051.37
Utgifter under året 13.681.87
Tillgångar utöfver skulderna vid
årets slut 34.369.50 48.051.37


2.{Skepparkassan}
Behållning från år 1891 2000.-
Räntor under året 104.05 2.104.05
Leveradt till Fattigvårdstyrelsen
för utdelning åt pensionärer 104.05
Behållning till 1893 2000.- 2.104.05


3.{Skepparkassans räntor}
Behållning vid årets början 47.52
Räntor under året 1.80
resterande ränta sedan 1891 .64 49.96
Behållning till år 1893 49.96.

{Den 30 Juni 1893}

4.{F.H.Ståhles donationsfond N:o 1}
(Till en praktisk aftonskola)
Behållning från 1891 711.20
Räntor under året 38.24 749.44
Behållning till år 1893- 749.44

5.{F.H.Ståhles donationsfond N:o 3}
(Till planerande förskönande af stadens Torg)
Behållning vid årets början 411.44
Ränta under året 16.44 427.88
Behållning till 1893 427.88

6.{Hamnkassefonden}
Behållning sedan 1891 367.20
Räntor under året 17.99 385.19
Behållning till 1893 385.19

7.{Trädplanteringskassan}
Behållning från 1891 25.97
Ränta under året 1.- 26.97
Behållning till 1893 26.97

8.{Fattigvårdskassan}
Inkomster
Behållning från 1891 327.35
Af hyror 25.-
Från Stadskassan 2350.-
Från Stadsskogen (ved m.m.) 170.-
Från andra Kommuner 68.-
Försålda understödstagares egendom 249.53
restituerade hospitalsafgifter 127.50
Af öfriga föremål 153.45 3.470.83

Utgifter
för anskaffning och underhåll af
hus och dess inventarier 69.52
för understödstagares beklädnad,
vård och underhåll 2.063.62
T:port 2.133.14 3.470.83

{Den 30 Juni 1893}
T:port 2.133.14 3.470.83

för förbrukningspersedlar 284.96
Aflöningar 222.01
Ersättning åt andra kommuner 104.35
Öfriga behof 53.93
Behållning till 1893:inventarier 150.45
Kontant 521.99 672.44 3.470.83

9.{L.J.Ruths fond}
Behållning från 1891 1500.-
Ränta undr året 75.- 1575
Utgifna understöd åt behöfvande 75:-
Behållning 1500.- 1575

10 {Nybohmska fonden}
Behållning från 1891 175.-
Ränta under året 10.50 185.50
Utdelning af understöd åt behöfvande 10.50
Behållning till 1893 175.- 185.50

Revisionsberättelsens anmärkningar mot stads-
kassan genomgingos punktvis och jemfördes med
Drätselkammarens förklaringar,som befunnos till-
fredsställande;dock skall hvad enligt verifikationen
N:o 48 utgifvits för omläggning af en stentrumma
öfver landsvägen midt för stadsparken,50 kr,fortfaran-
de anses såsom förskott af stadskassan,intill dess
utredning vunnits,hvem vägunderhållet derstädes
lagligen åligger.

I anledning af revisorernas framställning an-
gående kontroll öfver s.k. luffares herbergerande
å det förhyrda herberget,angående ifrågasatta åt-
gärder mot Fabrikören C.A.Andersson om utbe-
kommande af tvenne års oguldna afgifter för vat-
tenrätten till Alifors Kvarn,äfvensom angående fö-

{Den 30 Juni 1893}
randet af hamnkassans räkenskaper vilja Stads-
fullmäktige framdeles fatta beslut.

Mot Fattigvårdens räkenskaper hade ej skäl
till anmärkning förekommit under revisionen.

I enlighet med revisorernas hemställan blef,
sedan gjorda anmärkningar numera nöjaktigt
förklarats,åt Drätselkammaren,Fattigvårdstyrel-
sen och andra redovisningsskyldige lemnad
ansvarsfrihet för förvaltningen under år 1892.

{§:88}
Från Magistraten hade nu till stadsfull-
mäktige inkommit från förra stadsexekutorn
F.O.Hyvén infordrade upplysningar rörande
resterande Kommunalutskylder för åren 1888
-1890 till belopp af 50 Kr.07 öre.(Bil.23) Det beslöts att
handlingarne skola öfverlemnas till utskottet,
som har att till Stadsfullmäktige inkomma
med förslag till åtgärder i anledning af
samma upplysningar.

[MARG:Revisionsberät-
telse öfver stads-
kassans räken-
skaper 1892.

Ansvarsfrihet
åt Dk. och fattig-
vårdsstyrelsen.]

{§:89}
I skrifvelse af den 28 Juni begär Magistra-
ten yttrande af Stadsfullmäktige i anledning
af Borgmästare A.Edsbergs ansökan om
tjensledighet från borgmästarebeställningen
härstädes under tiden 20 Juli-8 Augusti detta
år. Ärendet remitterades till utskottet,som
anmodas redan idag afgifva betänkande i
ärendet.

§:90
Ordföranden anhöll om ledighet från denna
sin befattning under instundande Juli och
Augusti månader för vårdande af enskilda

{Den 30 Juni 1893}
angelägenheter,som påkallade resor till annan ort.

Ärendet remitterades till Utskottet med begäran om
dess betänkande i ämnet i dag efter sammanträ-
dets ajournering.

{§:91}
Genom utdrag af sitt protokoll d.28 dennes (Bil.24.)an-
mäler Drätselkammaren,att Byggnadsnämden
anmodat kammaren ombesörja,att gränden mellan
lilla torget och tomterna N:is 52 och 53 för den 15
instundande Augusti blir,vid vite af 25 Kr,försatt
i farbart skick. Kammaren som säger sig vara
i ovisshet,huruvida staden kan vara skyldig en-
sam bekosta detta arbete,har velat remittera ären-
det till Stadsfullmäktige med begäran om upp-
lysning i denna fråga och,derest arbetet befinnes
åligga Staden ensam,om bemyndigande att på sta-
dens bekostnad låta verkställa detsamma till ett
pris af omkring 100 Kr. Ärendet remitterades
till utskottet.

{§:92}
Genom utdrag af sitt protokoll den 28 dennes
anmäler Drätselkammaren,att dess tillgängliga
kontanta medel ej äro tillräckliga för bestridan-
de af utgifterna,intill dess andra hälften af
de kommunala utskylderna hinner inflyta,
samt att inga särskilda inkomster äro att för
stadskassan påräkna dessförinnan; på grund
hvaraf Kammaren anhåller om bemyndigande
att å stadens vägnar upptaga ett tillfäligt
lån å 2000 Kr att lyftas i mån af behof och
återbetalas strax efter andra uppbörden af
Kommunutskylder,som eger rum den 6 in-

{Den 30 Juni 1893}

stundande September. Ärendet bordlades för
att efter sammanträdets ajournering afgöras.


{§:93}
Sedan utskottet nu inkommit med valförslag
företogs val till suppleant åt landstingsman-
nen för Torshälla stad,hvarvid afgåfvos 14
röster på Komministern G.Sjöström och 1
röst på Stadsläkaren J.Trollén,hvadan Kom-
ministern G.Sjöström blifvit vald till lands-
tingsmannens suppleant med tjenstgörings
skyldighet under tvenne år från och med näst-
instundande September månad.

[MARG:G.Sjöström
suppleant åt
landstingsmannen
1893-1895]

{§:94}
Efter det sammanträdet blifvit på 20 minuter
ajourneradt,öppnades förhandlingarne ånyo
med uppläsandet af Utskottets förslag till förkla-
ring öfver den i §:86 omnämnda besvärsskrift Ut-
skottet hemställer,att Stadsfullmäktige må såsom
infordrad förklaring anföra:

att enär klagandena ej påstått än mindre
visat,att öfverklagade beslutet kränker deras en-
skilda rätt eller eljest hvilar på orättvis grund
eller att det icke i laga ordning tillkommit
eller att det står i strid med allmän lag eller
författning eller annorledes öfverskrider Stads-
fullmäktiges befogenhet,Konungens Befallnings-
hafvande behagade förklara,att besvären ej för-
anleda undanrödjande af Stadsfullmäktiges
ifrågavarande beslut.

Inom Utskottet hade H:r P.J.Pettersson an-
mält ,att han för sin del delade klagandenas
betänkligheter mot ifrågasatta utsträckningen

{Den 30 Juni 1893}

af utskänkningstiden.

Utskottets förslag till förklaring blef af Stadsfullmäktige
gilladt och antaget.


{§:95}
Företogs till förnyad behandling Magistratens
under §:89 antecknade skrifvelse i anledning af Herr
Borgmästaren Albin Edsbergs ansökan om ledighet
från borgmästarebefattningen härstädes under tiden
20 Juli -8 Augusti detta år,hvarvid upplystes,att den
föreslagne vikarien,Hofrätts e.o. Notarien Erik Nord-
qvist i Eskilstuna,förklarat sig villig under för-
ordnandet besöka Torshälla ej blott rättegångsda-
gar utan äfven en,möjligen två gånger i veckan
vara å borgmästareexpeditionen att träffa i em-
betsärenden.

Enligt Utskottets hemställan förklarade sig
Stadsfullmäktige sig ej hafva något att invän-
da mot den sökta tjenstledigheten eller mot
den föreslagna vikarien.

{§:96}
Företogs till förnyad behandling Ordförandens
under §:90 antecknade begäran om tjenstledighet
under instundande Juli och Augusti månader,
hvarvid Utskottet anmälde,att Ordföranden på
förekommen anledning numera begärde ledig-
het från de med Ordförandebefattningen förena-
de åligganden endast under Juli månad,och
hemstälde Utskottet,att denna begäran måtte
beviljas. Hvad utskottet sålunda föreslagit
blef af Stadsfullmäktige bifallet.

{§:97}
Vid förnyad behandling af Drätselkammarens

{Den 30 Juni 1893}

under §:92 antecknade framställning,innefattan-
de begäran om bemyndigande att å stadens väg-
nar upptaga ett tillfälligt lån å 2000 Kr. att lyf-
tas i mån af behof och återbetalas strax efter andra
uppbörden af Kommunalutskylderna,som eger rum
den 6 instundande September,blef samma fram-
ställning,på tillstyrkan af Utskottet,beviljad af
Stadsfullmäktige.

{§:98}
H:r C.A.Andersson påminte,att,enligt mellan
staden och honom träffad öfverenskommelse,åt
skiljemän,enligt Lag om skiljemän den 28 Okt.1887,
skall öfverlemnas att bestämma afgifter till staden
för vattenrätten vid Alifors qvarn,hvarför,och då
tiden nu synes vara inne för sådan uppgörelse,
staden bör utde sin skiljeman. Ärendet remit-
terades till Drätselkammaren med begäran om
förslag till skiljeman.

{§:99}
Samtliga de frånvarandes förhinder godkändes.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt
/F,E,Larsson/
/F Berglund/

Offentligen uppläst den 3 Juli 1893 betyga

/F,E,Larsson/
/F,Berglund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 juni 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107674.

Personrelationer