Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 april 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 april 1889

Anmärkning

Protokoll,hållet vid Stadsfullmäk-
tiges i Torshälla sammanträde
den 30 April 1889.

Närvarande:samtlige ledamöter utom H:r C.O.Hell-
qvist,som hos Ordf: anmält förhinder och H:r C.A.Streng
bohm,hvilken dock likaledes med anmälan hos Ordf.,infann
sig under sammanträdets gång.De frånvarandes för-
hinder godkändes.

§.51.
Företeddes Mantals-och Skattskrifningslängden i Tors-
hälla stad för år 1889,hvilken enl.å stadens anslagstaf-
la spikad kungörelse varit för granskning tillgänglig å
stadsbokhållarekontoret under tiden d. 14-28 April.

Öfver pastors anmärkningar mot denna längd hade ve-
derbörande mantalsskrifningsförrättare förklarat sig.
I öfrigt hade under föresatt tid ingen anmärkning mot läng-
den blifvit af allmänheten gjord. Sedan såväl anmärkning-
ar som förklaring blifvit upplästa,blef omförmälda längd
med af mantalsskrifningsförrättaren gjorda rättelser och
tillägg af stadsfullm.godkänd.

§.52.
H:r Komminister Sjöström anmälde,att han vid fullgöran-
det af i §.45 omförmälda uppdrag erhållet upplysningar,
som vore för ändamålet gynsamma. Herr Gen.Dir.Almén,
som försäkrat om sitt understöd och sin medverkan till
en för staden lycklig lösning af frågan om inrättandet
at ett Apotek här i staden,förklarade,att den uppoff-
ring staden redan förbundit sig till vore fullt tillräck-
lig för ändamålet,och tillstyrkte han,att fullmäktige
måtte,sedan beslutet om stadens hyresersättning åt blif-
vande Apotekare vunnit laga kraft,till Kongl.Maj:t
ingå med underdånig ansökning om nådigt bifall till
inrättandet af ett Apotek här i staden. En sådan an-
sökning kunde emellertid ej så snart vinna slutligt
afgörande,enär åtskilliga myndigheters yttrande i frågan
kommer att infordras.Vice Ordf.ledde beh. af detta ärende.

§.53.
{Beslöts att}, med ändring af fullmäktiges den 12 dennes
enl.§.43 fattade beslut,{staden,under förutsättning af nådigt
bifall till inrättande af Apotek här i staden anslår,
för en tid af 5 år från den dag då Apoteket öppnas,}dels åt blif-
vande stadsläkare en årlig kontant lön af 1000 kr.jemte
årlig hyresersättning af 500 kr.{dels ock åt innehafva
ren af blifvande Apotek en årlig hyresersättning af
500 kronor.} Vice Ordf. ledde förhandlingarna.

[MARG: mag
DK.]

§.54.
H:r Komminister Sjöström anmälde,att han i sam-
råd med några bland fullm.ansett lämpligt,att,då
åt honom blifvit uppdraget att i stadens ärende före-
taga en resa till Stockholm, tiden användes äfven till
inhemtande af upplysningar i andra för staden vigti-
ga frågor än den i §.43 angifna.Så hade man inom sta-
dens fattigvårdsstyrelse förra året varit betänkt på,
att samhället borde söka bereda plats å döfstumme-
institut för snickaren Runströms i gården N:o 9 och 10
döfstumme son,men saken hade då blifvit så sent på-
tänkt,att ärendet ej kunnat vederbörligen behand-
las före den tid på året,då ansökan om inträde å
institutet bör till vederbörande ingifvas.Med an-
ledning häraf hade H:r Komm.Sjöström vid besök å
Manilla inhemtat åtskilliga upplysningar och er-
hållit anvisningar,som kunna ganska betydligt under-
lätta stadens pligt att taga sig an nämnda gosse.
Derjemte hade man ansett lämpligt att,enär ut-
skottets ledamöter enskildt förklarat sig sakna nödiga
insigter för utredning af frågan om stadens donations-
jord och utskottets yttrande sålunda komme att
blifva en hemställan om frågans öfverlemnande för
utredning åt dertill lämplig jurist,H:r Komm. Sjöström
måtte under nämnda vistelse i Stockholm till Rådman-
nen A.Hård af Segerstad derstädes öfverlemna stadens
privilegiebok med anhållan om utlåtande i ämnet
äfvensom uppgift å hans fordringar för fullständig
utredning af frågan om stadens donationsjord.

Med anledning häraf hade H:r Komm.Sjöström redan för-
sta dagen efter sin ankomst till Stockholm uppsökt be-
mälde Rådman,som förklarade sig villig att genomse hand-
lingarna och afgifva utlåtande.,men skulle han dertill
behöfva två dagars arbete.I följd häraf måste H:r Komm.
Sjöström utsträcka tiden för sin vistelse i Stockholm med en
dag,och hans reseräkning slutade derför på ett belopp,
som öfverstiger det enl. §.45 beviljade anslag.Vid utsatt tid
hade Rådman Hård af Segerstad aflemnat såväl stadens
privilegiebok som ock begärde utlåtande,och fordrade han
för sitt arbete en ersättning af 100 kr.

På grund häraf hemstälde H:r Komm.Sjöström,att fullm.
måtte bemyndiga DK:n dels betala föreliggande reseräk-
ning och dels mot interimsqvitto af H:r Komm.Sjöström
för räkning H:r Rådman Hård af Segerstad utbetala
ett belopp af 100 kr. såsom fordrad godtgörelse för
af honom lemnat utlåtande i fråga om stadens do-
nationsjord,samt att ärendet måtte öfverlemnas till
utskottet för beredning med begäran att utskottets
yttrande måtte inkomma till fullm:s sammanträde i
morgon.Denna hemställan bifölls.Äfven vid detta
ärende leddes förhandlingarna af vice Ordf.

[MARG:Bil. 17]

§.55.
Öfverlemnade H:r Borgm.Sventzer ett af honom och
byggm.Vinqvist upprättadt,enl. §.165 för år 1888 begärdt,
kostnadsförslag till reparation och inredning af
rådhuset härstädes.H:r K.E.Andersson upplyste,att
anslaget till oförutsedda utgifter för innev.år icke
nu medgaf en utgift af 650 kr.,förslagets slutsum-
ma,och yrkade derför,att ärendet måtte öfverlemnas
till DK:n för afgifvande af utlåtande såväl rörande sjelf-
va den ifrågasatta reparationen som stadens tillgångar
till godtgörelse af kostnaden för densamma. Yrkandet
blef af fullm.bifallet;och har DK:n att i detta ärende
med sig förena de utskottsledamöter,som ej äro ordina-
rie ledam.i DK:n

[MARG:DK
Bil.18
lemnat
Drätsel.
Kammaren]

§.56.
Herr K.E.Andersson hemstälde,att fullm.måtte in-
gå till Magistraten med begäran om uppgift å ersätt-
ning till Mag.för förlust i minskade sportler,som
kan uppstå derigenom,att Mag. afstår från sin i
Ärfdabalken 9 kap.1 §. tillerkända rätt i fråga om
uppteckning och värdering af dödsbo,äfvensom
att fullm.måtte infordra utskottets yttrande,huru-
vida lämpligt kan vara att söka nådig faststäl-
lelse å en mellan Magistraten och stadsfullm.i detta
ärende fattad öfverenskommelse. H:r K.E.Anders-
sons yrkande bifölls.

[MARG:Mag
Utsk]

§.57.
Att jemte Ordf.justera dagens protokoll utsågos H:rr
C.Höglund och L.F.Berglund,och skall detta ske i morgon
före då blifvande sammanträdes början.

In fidem:
/Georg Sjöström/
n.v.Ordförande

Justeradt:
/Carl Höglund/
/F,Berglund/

Offentligen uppläst den 6 Maj 1889 betyga:
/C.A.Andersson/
/N;A;Bergrenson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 april 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107664.

Personrelationer