Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 3 november 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 3 november 1863

Anmärkning

Protokoll hållet med Stads-
fullmäktige i Thorshälla den
3 November 1863.

{§ 1.}
Som staden ännu är i saknad af
Drätselkammare, och inga vigtigare frå-
gor kan jemlikt 36 § omedelbart, utan
föregången beredning af dertill utsedde per
soner afgöras och för att derjemte få verk
stäldt de göromål som Drätselkamma
ren åligger, så utsågs nu ett berednings
utskott för ifråga varande ändamål
hvartill med slutne sedlar valdes-
Källarmästaren J.M. Törngren, Fabrikö.
rerne J;P;Bergström och P.Fager-
ström, samt L. Lindblom och Glas-
mästaren P: G Hulin och till Suple-
anter Herr A Berglund och A Ander-
son, och utsågs Herr Hulin att emottaga
protokollet samt derefter sammankal
la öfrige Ledamöter och skulle Utskot-
tets första göromål blifva att inom
sig utse Ordförande, hvilken sederme
ra skulle äga sammankalla utskottet
då han sådant nödigt finner, och vid
sammanträdena föra protokollet som
af alla Ledamöter bör underteknas
dervid och reservation kan anföras
af den eller de Ledamöter som anser
sig dertill befogade, och skulle när
en fråga blifvitt utredd, Protokolls utdrag der
öfver tillställas Fullmäktiges Ordföran
de . Protokollet bör jemväl efter frågor
nas beskaffenhet innefatta af eller till
Styrkan af hvad som till beredning blif-
vit från fullmäktige remiteradt samt
de skäl anföras hvarpå utskottet
Stödjer sitt utlåtande.

{§ 2}
Till följe häraf få Fullmäkti
ge nu vördsamt anhålla att utskottet
ville med första gå i författning om
följande dem anförtrodde uppdrag-

1:o Att sätta sig i förbindelse med
Communalstyrelsen på Landet för
att å [Galtbron] verkställa nödig re
peration som skall bekostas hälf-
ten af Staden och hälften af Landet.
Härvid föreslår Fullmäktige brons
beklädnad med 2 tums plank, men
öfverlemnar åt utskottet att der
öfver besluta och werkställa

2:o Andbäcks bron påses och repare
ras om så nödigt finnes.

3:e Ett KlädContor afstänges å
Rådhusvinden åt Schollärarin
nan.

4:e Grindstolparne vid Westra Tul-
len skulle upptagas samt jemte grin
den försäljas-

5:e Att inkomma med utlåtande huru
vida Stora Bron borde med grusning
underhållas eller renskottas för att deref-
ter omedelbart slita på plank beläggnin
gen eller om annan åtgärd bör vidtagas.

6:e Att inhämta Rådman Collins begäran
för de honom tillhörige marknadsstånd
samt derefter värdera de samma, eme-
dan fråga uppstått att staden borde in
köpa de samma för att sålunda få
större vinst af Marknaderne, Wärde
ringsinstrument och utlåtande här
öfver förväntas med aldra första för
att snart få stånden nedtagne hvilken
sednare åtgärd torde böra verkställas
af Herr Rådmannen straxt efter värde
ringen, i fall utskottet så för godt fin
ner-

§ 3.
Till Konungens Befallningshafvan
de skulle en så lydande Skrift insän
das -

"Till Konungens Höga Befallnings-
hafvande i Nyköping; Som Thor-
hälla Stad ännu är i saknad af reg
lemente för Drätselkammaren och
föreskrifter om förvalltningen af
Stadsskogen Råbyhed för hvilket ändamål
Stadsfullmäktige härstädes den 15,sist-
lidne April till Magistraten aflemnade
det sednast omarbetade förslaget till
berörde Reglemente för att till Konun
gens Befallningshafvande befodrass
och då det medför olägenheter för för
valltningen af Stadens angelägenheter, att
vara i saknad af ofvanberörde handlingar
få fullmäktige härmed hos Konungens
Befallningshafvande vördsamt anhål
la om att desse olägenheter måtte så fort
sig göra låter blifva afhjelpte.

{§ 4.}
Det af Herr J.P.Fagerström i
frågasatte anbud om ofvertagande
af rättegången i Strömmen förföll

{§ 5}
Öfver Pröfnings Commiteéns beslut
angående taxeringen å Eskilstuna Canal
skulle besvär af ordföranden på full-
mäktiges wägnar anföras och utan
föregången granskning genom
hans försorg afsändas till veder
börlig ort-

Som

{§ 6.}
Som anmäldt blifvit att en del
här i Staden bosatte sysselsätter
sig med Brödbakning för afsalu
och dervid ofta nog använda nät-
terna till bakugnarnas eldning
så anhålla Fullmäktige att vid
denna angelägenhet få fästa Magi
stratens uppmärksamhet på det
att vederbörande måtte blifva an
modade hafva noga tillsyn öfver el
dens vårdande

{§ 7.}
Den 16 sistledne Januari uppdrogs
åt Ordföranden, att i Landtmäteri Con-
toret göra sig underrättad om gräns-
linien mellan Roxnäs hemman och
Thorshälla Stad, hvilket uppdrag äfven
blifvit fullgjort och hvaraf inhämtadts
att icke något vore att göra för utkräf
vande af stadens bättre rätt derstädes
än hvad Stadens Charta nu utvisade
hälst Roxnäs Charta icke är med
Stadens på fördelacktigt sätt öfver
enstämmande.

{§ 8.}
Herr P: G Hulin, och J W
Arfström utsågos att Justera pro-
tokollet-

/Joh. Thermaenius/

Förestående Protokoll uppläst
och riktigt befunnit betyga

Thorshälla den 4 November 1863,

/J.W.Arfström/

/P.G.Hulin/

Ofenteligen uppläst i Rådhuset i Thorshälla
den 23 November 1863 betyga -

/J;F;Skogsberg./

/P;;Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 3 november 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107663.

Personrelationer