Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 september 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 september 1893

Anmärkning

{Den 29 Sept.1893}

Närvarande: samtlige leda-
möter förutom H:rr Mälberg
och Nilsson.

{§:129}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll
utsågos H:rr Hagström och P.J.Petersson.

{§:130}
Företogs til förnyad behandling Magistratens
under §:117 antecknade resolution,innefattande
begäran om yttrande öfver af Nattpoliserna C.
E.Hellberg och O Larsson hos Magistraten gjord
anhållan om löneförhöjning,angående hvilket
ärende Drätselkammaren inkommit med begärdt
betänkande. Kammaren anmäler,att årets anslag
till oförutsedda utgifter blifvit redan så strängt an-
litadt,att stadens kassa ej förmår bära den ytterli-
gare ansträngning,som skulle blifva följden af
ett bifall till förevarande ansökan ,hvarför Kam-
maren afstyrker samma ansökan men föreslår,
att,i fall väderleken under vintermånaderna
befinnes hafva i ovanlig grad försvårat tjenst-
göringen,polismännen vid vinterns slut till-
delas skälig extra dusör.

I anledning häraf beslöto Stadsfullmäktige
för närvarande afslå förevarande ansökan om
löneförhöjning;hvad Kammaren föreslagit an-
gående beviljandet af gratifikation åt nattpoliser-
na vid vinterns slut må bero på ny ansökan
efter befogenhet.

{Den 29 Sept.1893}

{§:131}
I berättelse öfver revision af Torshälla stads
räkenskaper för år 1892 (§:87) anmäla revisorerna,att hamnkassan
ej föres med tillbörlig ordentlighet,fortfarande saknas
dagjournal,så att anteckningarne öfver influtne medel
icke verkställas följdriktigt och ordentligt,hvarför re-
visorerna hemställa,att denna räkenskap föres af
Drätselkammarens räkenskapsförare,och att hamn-
direktionen bör anmodas tillfråga hamnfogden,hu-
ruvida han ej är villig afstå skäligt belopp af sin
inkomst till ersättning åt särskild räkenskapsföra-
re af hamnkassan.

Detta ärende hade enligt §:87 förklarats hvilande,
men upptogs nu till behandling;och beslöto Stads-
fullmäktige på grund af hvad under denna be-
handling yttrades,att ärendet remitteras till Hamn-
direktionen,som anmodas inkomma med ut-
redning angående kostnaden för staden,derest
särskild räkenskapsförare för hamnkassan blir
af vederbörande antagen.

{§:132.}
Företeddes och upplästes dom af skiljemän
angående tomtöre för Alifors vattenverk med dam-
mar. Dommen,gifven den 26 Sept.1893,lyder med uteslutande af
rubriken sålunda:

" Sedan undertecknade derefter ute å platsen
tagit i Skärskådande Alifors vattenverk med
tillhörigheter,samt af tillgängliga handlingar
ytterligare inhämtats bland annat,att Ingeni-
ören L.Qvist i Arboga uti utlåtande den 14
Juli 1881 rörande H:r C.A.Anderssons då tillerna-
de nu ifrågakomne vattenverk förklarat,att

{Den 29 Sept. 1893}

icke mer än c:a 15 hästkrafter vore att påräkna för
samma vattenverk,funno undertecknade skäligt
besluta,att den årliga afgiften till Torshälla stad
för Alifors vattenverk skulle,under namn af
tomtören,utgå med TreHundra (300)Kronor,
äfvensom att afgälden,efter detta belopp för år
räknadt,skulle utgöras från denna dag,hvar-
förutom bestämdes,att kostnaden för förrättnin-
gen,185 Kronor,skulle gäldas med hälften hvar-
dera af Torshälla stad och Herr C.A.Andersson.
Sålunda förekommit och beslutadt betyga Tors-
hälla som ofvan

/C.F.Virgin/
/Sixten Alm/
/Magnus Brunskog/"

Efter uppläsandet af denna handling yrkade
H:r C.A.Andersson,att Stadsfullmäktige måtte,
i händelse han ej erhölle jemn vattentillgång
för Alifors vattenverk,bevilja nedsättning i det
af kompromissen bestämda tomtöre; endast
under den omständighet,att Stadsfullmäktige
intyga i dagens protokoll försäkran om sådant
medgifvande,förklarade han sig villig att ställa
sig till-efterrättelse kompromissdomen.

På derom gjord framställning beslöto Stads-
fullmäktige godkänna domen,anhålla hos Ma-
gistraten att,då den utfärdar tomtebref åt H:r
C.A.Andersson å Alifors vattenverk,i sitt protokoll fullständigt in-
föra hela kompromissdomen,vidare att till
H:r Andersson utlemna samma dom i hufvud-
skrift,hvaremot en officiell afskrift af densam-
ma öfverlemnas åt Drätselkammaren för att bland
stadens värdehandlingar förvaras.

{Den 29 Sept.1893}

{§:133}
Vid förnyad handläggning af det under §:116 an-
tecknade ärende,innefattande Rekarne Häraders
Hushållningsgilles förfrågan,huruvida och på
hvilka Vilkor Stadsfullmäktige i Torshälla med-
gifva,att Torshälla stads andel i Öster-och Vester
Rekarne Häraders samt Torshälla stads sparbank.
utbrytes,öfver hvilket ärende särskilde kom-
mitterade nu inkommit med utredning och
förslag,(Bil.34) beslöto Stadsfullmäktige att till Hus-
hållningsgillet aflåta en skrifvelse af den lydel-
se kommitterade föreslagit och dervid anmäla:

att Stadsfullmäktige medgifva,det Torshälla
stads andel i Öster-och Vester-Rekarne Häraders
och Torshälla stads Sparbank utbrytes,och

att såsom vilkor härför uppställes,att Spar-
banken lemnar till Torshälla stad ersättning,
som bestämmes till 5000 Kr.,derest utbrytnin-
gen sker före utgången af år 1894.

{§:134}
Genom utdrag af sitt protokoll den 19 dennes (Bil.35)
anmäler Byggnadsnämnden för Stadsfullmäk-
tige,att Nämnden på ansökan befriat Fabrikören
A.Westman från uppdraget att vara ledamot i
Byggnadsnämnden,i anledning hvaraf begäres,
att Stadsfullmäktige måtte med första anställa
val till en ledamot i Nämnden efter H:r A.
Westman. Åt utskottet uppdrogs att till nästa
sammanträde inkomma med valförslag i an-
ledning af den sålunda uppkomna ledigheten.{§:135}
H:r F.O.Hyvén har i skrifvelse till Stadsfull-
mäktiges Ordförande (Bil.36.) anmält,att på grund af

{Den 29 Sept. 1893 }

ändrade bestämmelser i reglementet för Städer-
nas Bolag till försäkring af lösegendom numera
ej påkallas Stadsfullmäktiges åtgärd till val af
ledamöter i Brandstodskommitté för samma
bolag. Skrifvelsen upplästes och lades till hand-
lingarne.

{§:136}
Upplästes Utskottets infordrade betänkande
öfver f. Stadsexekutorn F.O.Hyvéns förklaring i
anlednng af stadsfullmäktiges förfrågan (§:45) an-
gående ej redovisade kommunalutskylder för åren
1888-1890 till ett belopp af Kronor 50:07. Utskottet
hemställer,att Stadsfullmäktige må besluta af-
skrifva i räkenskaperna de ej redovisade men
enligt räkenskaperna uppburna Kr. 50:07,hvil-
ken hemställan blef af Stadsfullmäktige bifallen.

{§:137}
Öfver Drätselkammarens anmälan,att H:r C.
A.Andersson begär enligt räkning af Torshälla
Stadskassa ersättning för halfva kostnaden i an-
ledning af rättegång angående ifrågasatte turbin-
anläggning vid Torshälla kvarn,hade utskottet
nu inkommit med infordrat (§: 105) yttrande,
hvari utskottet hemställer att Stadsfullmäk-
tige,som vid ett föregående tillfälle beslutat del-
taga till hälften i kostnaden för rättegångs-
ombud i detta mål,måtte äfven nu besluta
att dela de i målet enligt räkningen för
H:r Anderssons oundgängliga kostnader genom
att anmoda Drätselkammaren betala räknin-
gen med Etthundratjugu Kronor 50 öre.

På förfrågan meddelade utskottets Ordförande,
att ifrågavarande räkning ej inom utskottet undergått
granskning med hänsyn till de särskilda posternas
befogenhet och riktighet enligt åberopade räkningar,
hvarför beslöto Stadsfullmäktige remittera ärendet åter
till utskottet,som anmodas företaga nödig gransk-
ning af H:r C.A.Anderssons nu förevarande räk-
ning och derefter inkomma med nytt betänkande i ämnet.

{§:138}
Öfver Byggnadsnämndens i §:69 antecknade
betänkande i fråga om torgets planering hade
nu Utskottet inkommit med begärdt utlåtan-
de,som upplästes. Utskottet säger sig hafva vid
granskning af S.Winqvists förslagsritning funnit
skäl till anmärkningar,på grund hvaraf utskot-
tet afger förslag till vissa ändringar i samma
ritning och hemställer,att Stadsfullmäktige
efter tagen kännedom af nämnda förslag måtte
remittera ärendet åter till Byggnadsnämnden
med begäran om utarbetande af nytt kostnads-
förslag med iakttagande af de ändringar ut-
skottet nu ansett önskvärda. Utskottets hem-
ställan on remiss bifölls af stadsfullmäktige.

{§:139}
Enligt §:103 för år 1892 har åt utskottet upp-
dragits att,på grund af anmärkning,fram-
ställd af vederbörande stadsrevisorer,afgifva
på stadens privilegiehandlingar grundadt
yttrande angående s.k. båtsmansvakans af-
giften,som årligen ingår från staden till stadsver-
ket.

På hemställan af utskottet beslöto stadsfull-
mäktige att med begagnande af den rätt som §:52
af K.F. om kommunalstyrelse i stad den 21 mars

{Den 29 Sept. 1893}

1862 lemnar,anhålla hos Magistraten om benägna upp-
lysningar angående förutnämnda afgifts lagliga för-
delning.

{§:140}
Åt utskottet uppdrogs att till Stadsfullmäktiges
nästa ordinarie sammanträde inkomma med
förslag å tvenne ombud för staden vid förestående
mantalsskrifning i staden detta år.

{§:141}
I berättelse öfver verkstäld revision af Torshälla
stads räkenskaper för år 1892 (§:87) hade revisorerna
hemställt,att under året påförd men ej erlagd afgift för
Alifors kvarn måtte af H:r C.A.Andersson utkräfvas
samtidigt med äldre oguldna afgifter för samma kvarn.
Denna hemställan hade af stadsfullmäktige den 30 sistl.
Juni förklarats hvilande men företogs nu till behand-
ling. På derom gjord framställning och i anledning
af den i §:132 här ofvan intagna skiljedom beslöto
Stadsfullmäktige,dels att revisorernas omförmälda
hemställan rörande afgiften för år 1892 från Alifors
kvarn ej skall för närvarande föranleda någon
Stadsfullmäktiges åtgärd och dels att för närva-
rande återkalla det uppdrag,som den 7 sistl.Janua-
ri lemnats Drätselkammaren,att vidtaga laga åt-
gärder för utbekommande af samma afgift för
åren 1890 och 1891.

{§:142}
I berättelse öfver verkstäld granskning af Tors-
hälla stads räkenskaper för år 1892(§:87) hade revi-
sorerna på förekommen anledning hemställt om
åtgärder till kontroll öfver s.k. luffares herbergerande,
hvar öfver Drätselkammaren sig förklarat och hem-

{Den 29 Sept. 1893}

ställt, " att Stadsfiskkalen måtte åläggas under den kalla
årstiden åt behöfvande tillhandahålla logispoletter."

Ärendet hade af stadsfullmäktige den 30 sistl.Juni för-
klarats hvilande,men förekom nu till behandling.Efter
öfverläggning beslöto Stadsfullmäktige remittera ärendet
till Drätselkamman med begäran om fullständigt för-
slag i ämnet.

{§:143}
I skrifvelse af denna dag (Bil.37) begär H:r A.J.Hagström,
att Stadsfullmäktige måtte på i skrifvelsen anförda
skäl befria honom från vid senaste sammanträdet
(§:127) påförda böter för förfallöst uteblifvande från
sammanträdet. Skrifvelsen remitterades till Utskot-
tet med begäran om yttrande i ämnet.

{§:144}
H:r P.J.Pettersson,som vid senaste samman-
trädet (§:127) påförts böter för förfallolöst uteblifvan-
de från sammanträdet,anhöll om befrielse från
samma böter,enär han,som för tillfället befunnit
sig å annan ort,ej personligen anträffats med kallel-
sen,ehuru man kallelselistan tecknat för honom "kallad" san-
nolikt af den anledning att tryckt kallelse blifvit
i hans hem aflemnad. Ärendet remitterades
till utskottet med begäran om yttrande i ämnet.

{§:145}
H:r C.A.Nilsson,som utan anmält förfall ute-
blifvit från detta sammanträde,skulle påföras böter
med Två Kronor. H:r Mälbergs förhinder godkändes.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt
/A,J,Hagström/
/P,Joh,Petterson/

Offentligen uppläst den 4 Okt. 1893 betyga
/A,J,Hagström/
/P Joh,Petterson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 september 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107660.

Personrelationer