Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 december 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 december 1868

Anmärkning

Protocoll fördt vid Stadsfull-
mäktiges i Thorshälla
sammanträde å Stadens Råd-
hus Tisdagen den 29 Dec. 1868

S. D. Sedan 14 Ledamöter samlade
voro och protocollet från näst föregå-
ende sammanträde enligt allmänt
beslut ej, såsom allmänt kändt, ansågs
behöfva uppläsas företogs följande ärender till behand-
ling

§ 1
Ansågs från näst föregående samman-
träde uppskjutne frågan om val af en tred-
je Rådman kunna tills vidare hvila.

§ 2
Från Magistraten hade inkommit ett
så lydande förslag till Inkomst och Utgifts
Stat för Staden: "Förslag till
Inkomsts och Utgifts Stat i Thorshälla
{Stad för år 1869}

Utgifter
Löner: till Magistraten 1 260
StadsLäkaren 450
Stads och Kronobokhållare 300
Stads Fiskal och Hamnfogde 180
Stadskassör 75
Barnmorska 75
Waktmästaren 180
Sotaren 250
Brandvakten 220
Rotmästare 60
Pastor 225
Komminister 180
Orgelnist & Klockare 125
Kyrkväktare 30 3 580

{Enligt Kyrkostämmo beslut af d. 27 Oct. d. år}
Till Skolorna 615
Amorteringslånet för begrafn. 75 690
Hyresmedel För Komministern 250
För Waktmästaren 60
För Jonas Jansson 40 350
Diverse: Hållskjutsmedel 30
Renhållning 19
Lykttändning 80
Åkerskatt och Båtmansvacans 160
Qvicktionde 50
Fattigvårdsafgift 1 010 20
Extra Utgifter 700 700 2 049 20
Kronoutskylder för Säby och Söderby hemman
anser Magistraten böra serskildt utdebif
{Summa R:mt R [Riksmynt Riksdaler] 6 669 20}

Inkomster:
Behållning i Stadskassan från 1868 100
Bränvinsmedel 2 095 80
Hamnumgälder 100
Behållning från Marknaden 400
Behållning af Skogskassan 750
Behållning några smärre inkomster etc 117 3 527 80

Stadskassans beräknade inkomster under
stiga alltså med Rd 3 141,40 öre utgifterna,
hvilken brist föreslås att
uttaxeras på följande sätt näml
Kronoutskylderna af Säby och Söderby
hemman, omkring 1 200 Rd kommer att serskildt
på jordegarne utdebiteras

1:o Åkerskatt efter enahanda grunder,[oläsligt] 100

2:o Båtsmansvacansafg. med 10 öre på Rd bevillning
efter 2:dra artikeln för fastighet och inkomst 60

3:o Qvicktionde efter jordens areal, egarne af Säby
och Söderby hemman böra deri deltaga med de
öfriga jordegarne. 50

4:o Lykttändning med 20 öre på hvarje mantals
skrifven person 80

5:o Hållskjutsmedel med 6 öre på Rd bevillning
af fastighet och inkomst 30

6:o Renhållning med 4 öre för hvarje mantals-
skrifven person 19

7:o Tomtören med 25 öre för hvarje tomt 25

8:o Rotmästare-pengar 36

9:o Sotare-lön 250

10:o Brandvaktsafgift med 30 öre för hvarje man
talsskrifven person och 20 öre för hvarje Rd bevillning 220

11:o Afgift till Pastor Kom & Klockare och Kyrk-
väktare erlägges med 60 öre för Rd bevillning
af annan fastighet och inkomst, samt för
jordbruksfastighet med 30 öre endast till Kom,
Klockare och Kyrkvaktare jemte 50 öre
för hvarje mantalsskrifven person 530

12:o Fattigvårdsafgift utgöres med 50 öre
för hvarje mantalsskrifven person
af mankön och 25 öre för hvarje person
af qvinkön och En Rd 70 öre per bevil-
ningsRd för annan fastighet och in-
komst. Jorden som lemnas in na-
tura är derifrån befriad 1 010 20
Dessutom skall uttaxeras genom
Kyrkostämmo beslut detta år beslutade
medel:

1:o Amorteringslånet till nya Begrafn:s
iordningssättande med 13 öre per Bev.
Rd af fastighet och inkomst. 75

2:o Afgift till Skolkassan med 19 öre för
hvarje mantalsskrifven person samt
1 Rd per Bev Rd för all fastighet och
inkomst {615 3,100 20}
{Rm:t Rd 6,628}

Enligt detta förslag uppstår en Skillnad
af Rd 41,20 öre hvarmed utgifterna
öfverstiga inkomsterna; dock anser
Magistraten denna brist ej behöfva
serskildt uttaxeras.

Thorshälla d. 21 December 1868
På Magistratens vägnar
/K. Svensson/"

och antogs ofvanstående magistratens
förslag till alla delar; hvadan det alltså skul-
le komma att ligga till grund för nästa
års uttaxering.

§ 3
Till Revisorer för granskning af
1868 års Stads-Räkenskapen utsågos
Källarmästare Törngren och Lindberg

§ 4
Till Justerare af dagens protocoll ut-
sågos Herrar Lindström & Fagerström

År och dag som ofvan
/Lindberg/
Secr.

Justerat
/E, Lindström/
/P. Fagerström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 december 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107648.

Personrelationer