Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 april 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 april 1890

Anmärkning

den 29. April 1890

Närvarande samtl Herrar Ledamöter
med undantag af Herr C O Hell-
qvist

§ 85
Att jemte Ordföranden justera Protokol
let utsågos H.rr C Höglund och S Winqvist
och skulle detta ske Onsdagen den 30 dennes
kl 6 e m då det ock kommer att offentli
gen uppläsas

§ 86
Företeddes Mantals- och skattskrifnings-
längden i Torshälla stad för år 1890 hvil-
ken enligt å stadens anslags-
tafla spikad kungörelse varit för gransk-
ning tillgänglig under föreskrifven tid å
stadsbokhållarekontoret.

Under föresatt tid hade ingen anmärk-
ning mot längden blifvit af allmänheten
gjord, ej häller hade pastor deremot
haft någon anmärkning med anledning
häraf blef omförmälde längd af Stadsfull-
mäktige godkänd

§ 87
Drätselkammaren hade som i §70 näm-
nes till Stadsfullmäktige inkommit med
förslag om bildande af särskild Hamnkas-
sa medelst afsättande af iår Kronor 34301.,
samt föreslår Kammaren att Stadsfullmäk-
tige måtte besluta
att hädanefter årligen afsät-
ta det öfverskott som uppstår af Hamnin-
lomsterna utöfver i Inkomstaten beräknade.
Wid ärendets föredragning den 25 dennes hade
detsamma remitterats till Utskottet
Utskottet hade i nu afgifvet yttrande
hemställt att Stadsfullmäktige måtte be-
sluta iår afsätta öfverskottet af Hamnin-
komsterna Kronor 343,01 till bildande af Hamn-
kassan. Med anledning af Utskottets för-
slag beslöto nu Stadsfullmäktige {dels} att
särskild Hamnkassa skall uppsättas {dels}
att till densamma för året afsättes Kro-
nor 343.01 och uppdrogs åt Drätselkam-
maren att placera medlen.

§ 88
Den i §74 omnämde, Rådmannen J M
Widegren till Stadsfllm ingifne an-
sökan om entledigande från förordnandet
att vara Rådman vid RådhusRätten
och Magistraten i Torshälla. hade vid dess
föredragande den 25 dennes remitterats till
BeredningsUtskottet hvilket nu föreslår
att Stadsfullmäktige måtte bevilja den gif-
na ansökan

Med anledning häraf beslöto Stadsfull-
mäktige att med betygande af sin sär-
skilde tacksamhet för H:r Rådman J M Widegrens
långvariga pligttrogna tjenstgöring såsom Råd-
man i Torshälla honom nu på hans enträ-
na begäran derifrån, hvad ifrån Stadsfull-
mäktige berodde, entlediga.

§ 89.
Magistraten hade föreslagit att Stadsfullm
att inom föreskrifven tid inkomma med
förklaring i följd af Kommunalstämmans
i Fors socken, hos Konungens Befallningshaf-
vandes i Länet, gjordt yrkande att Pigan Maria
Lovisa Johansdotter måtte för innevarande
år blifva mantalsskrifven inom Torshälla
stad.

Ärendet, hvilket vid dess första föredra-
gande remitterats till Utskottet, företogs
nu ånyo, och sedan det upplysts att om-
förmälde Maria Lovisa Johansdotter
tiden för sednaste mantalsskrifvningsförrätt-
ningen här i staden innehade lagstadd
tjenst, så hade hon här redan då man-
talsskrifvits, oaktat hennes prestbevis icke
blifvit till vederbörande aflemnat

I följd häraf förklarade Stadsfullmä-
tige sig icke hafva något emot det af
Fors socken Kommunalstämma hos Ko-
nungens Befallningshafvande i Länet gjorde
yrkandet att anföra.

Åt Ordföranden uppdrogs att uppsätta
och ingifva Stadsfullmäktiges förklaring
i enlighet härmed.

§ 90
Herr K E Andersson vid sammanträ-
det den 25 dennes väckte förslag {dels} om
skrifvelse till Magistraten med anhål-
lan om svar å Stadsfullmäktiges skrif-
velse af 29 October 1889. angående begärd
upplysning huru stor ersättning Magistraten
lagligen tillkommande rätt till bouppteck-
ning {dels} samma Herr Anderssons förslag
med begäran om uppgift samtidigt på
den ersättning som Magistraten fordra-
de för afståndet af rättigheter till arf-
skiftesförrättning bifölls hvadan skrifvelse
härom skulle till Magistraten aflåtas med
begäran om infående af dessa uppgifter
snarast möjligt

In fidem
/K, E, Andersson/

Justeradt den 30 April 1890
/Carl Höglund/
/Sv Winqvist,/

offentligen uppläst den 30 April 1890,
betyga
/J W Lundqvist/
/B. W. Wahlström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 april 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107644.

Personrelationer