Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 juni 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 juni 1865

Anmärkning

Protokoll fördt vid Stads-
fullmäktiges sammanträde
i Thorshälla den 28 Juni
1865.

{§1.}
Då det till den 26:te dennes utsatta
sammanträde till följe deraf att ic-
ke mer än 12 Ledamöter kommo till-
städes måste upplösas, så blef nytt
sammanträde till denna dag utsatt,
och sedan 14 Ledamöter samlade vo
ro företogs följande ärender till be
handling.

{§2.}
Herr P. Th, Sundholm valdes till
vice Ordförande för Stadsfullmäk-
tige.

{§3.}
Att föra Stadens talan vid Bolags-
stämma med Rekarnes Lazarett samt
Eskilstuna och Thorshälla städers Kur-
hus valdes Fabrikören Joh, Thermaenius
som har att för sagde ändamål sig
å Tingshuset i Eskilstuna infinna
Lördagen den 1 Juli Kl 10. f:m: och
skulle utdrag af Protokollet gälla
såsom fullmakt.

{§4.}
Från Magistraten hade en så ly-
dande skrifvelse anländt som upplästes.

"Till Ordföranden hos Stadsfullmäktige!
Med anledning af KonungensBefallningshaf-
vandes skrifvelse den 7:de sistledne mars an-
modas Ordföranden hos Stadsfullmäktige att
föranstalta om val af en Landtingsmans
Supleant efter Landtbrukaren A Berglund
som derifrån afgått,samt om utgången af
valet underrätta Magistraten,Thorshälla
den 6:te Juni 1865. På Magistratens vägnar
/K: Svensson/"

härefter förrättades val till Supleant vid
nästblifvande Landsting som utföllo så att
Rådmannen J: M; Widegren erhöllt de
flesta rösterna, och hvarom Konungens
Befallningshafvande äfvensom den sålunda
valde skulle genom utdrag af protokollet
underrättas.

{§5.}
De från Konungens Befallningshafvande
återkomne handlingar angående af Forst-
mannen Lönnqvist uppgjorde hushålls
plan öfver Stadsskogen uplästes och er-
hölt undertecknad ordförande uppdrag
att tillskrifva A; E; Lönnqvist och söka
förmå honom att rätta de fel som af
Öfverjägmästaren Lidell blifvit anmärkte.

{§6.}
Revisorerne öfver Stadens räkenskaper
inlämnade en så lydande berättelse, som
jemte derå teknade förklaringar upp-
lästes, och var af följande innehåll.

"Till Vällofliga Magistraten i Thorshälla!
Revisionsberättelse, underteknade, utsedde
af Stadsfullmäktige i Thorshälla att gran-
ska Stadens räkenskaper för år 1864. haf-
va ansett sig dervid böra göra följande
anmärkningar:

1:o Att inga bötesmedel eller bötes andelar
blifvit till StadsCassan under de tvenne
sista åren inbetalde.

2:o Herrar Berglund och Ringdahl haf-
va ej erlagt ådömde plikter för ute
blifvande: Den förra vid Drätselkam
marens sammanträde den 13. Sept
och den sednare vid Stadsfullmäkti
ges den 9 Nov: 1864.

3:o Burskapsafgift af Herr Boberg fin
nes ej anteknad såsom inbetald.

4:o Reseräkningarne hafva ej undergått
tillbörlig granskning hvilket visas
deraf att Borgmästar Svenssons
samt Rådmännerna Widegrens och
Sundholms räkningar för resor till
Nyköping äro sinsemellan olika.

5:o Att lösningspriset för Östra Tullgrin
den med åtföljande sluga, utgörande
3 R:dr Rmt, ej är upptagen bland rä [Riksadaler Riksmynt]
kenskaperna såsom liqviderad. Detsamma
gäller om liqviden för det den 22 Febr: 1864.
på auction försålda staketet omkring kole-
ra kyrkogården.

6:o Att Stadskassans utgifter i och för mark-
naderne synes vara för högt tilltagna.

Slutligen få revisorerne hemställa, att
Drätselkammaren borde noga granska
alla inkommande räkningar och ersätt
ningsanspråk, på det att staden ej onödigt-
vis må betungas med för dryga utgifter;
Att denna anmärkning ej är obehöflig
visas bland annat deraf att Skogskassan
genom oriktig summering fått utbetala
1. R:dr Rmt för mycket, hvilket synes af
verifikationen N:o 17, Thorshälla den 9 Maj
1865, P; L Öhrman, F; O; Nyström.

Förklaring öfver första punkten uti
revisorernes anmärkningar vid sista årets
räkenskaper för Thorshälla Stad!

Vid kronoräkenskapernar uppgörande kan
jag icke att erinra mig annat än att sta-
dens andel uti det obetydliga bötesbelop-
pet tillfallit Borgmästaren uti Sportel, hvar-
före jag qvitterat detsamma, skulle återbär-
ning deraf äskas; Skall sådant ske Thors-
hälla den 21 Juni 1865,
/K Svensson/."

Hvarefter beslöts

1:o Att Redovisning öfver Bötesmedel skulle
af Magistraten infordras för åren 1862 och
1863. samt stadens andelar deraf till Stads-
Cassan inbetalas, och då derjemte upplystes
att restlängden öfver obetalde Stadsutskylder
för ofvanberörde år icke blifvitt Fullmä-
tige tillstäld och således icke blifvit på
behörigt sätt granskad i hvad mohn af-
kortning bör tillämpas, så skulle Magi-
straten anmodas att till Fullmäktige af-
lemna restlängderna för ofvanberörde
2:ne år för att behörigen granskas.

2:o. Herr Berglund erkände de af honom
yrkade böter af 2 R:dr Rmt för uteblif-
vande från drätselkammaren den 13 Sept:
1864. och skulle samma belopp till Stads-
Cassan ofördröjligen inbetala.

Angående Ringdahl ådömde bö-
ter för uteblifvande vid fullmäktiges
sammanträde den 9 sistlid: November
så upplyste Herr Nyström att samma
böter voro till Herr Törngren inbetal-
te genom patrullgång under vinter
marknaden, och hvarom af Tit: Törngren
upplysning skulle infordras.

3:o StadsCassans andel af Burskapspen
ningar för Kakelugnsmakaren Boberg an
märktes såsom obetalde, och skulle af Ma
gistraten infordras och derjemte medde
las den upplysning att Boberg förvärf-
vade burskap år. 1862.

5:e Lösen för grinden och Grindsstugan vid Östra tullen
skulle af Östra jordägarne genom Drätsel
kammaren indrifvas med 30. R:dr i Capital
jemte 6% ränta derå från 20. Maj 1862. till
betalning följer och äfvenså för det af jord
ägarne försålda staketet kring den så kal-
lade Kolerakyrkogården. till det belopp
som auktionsprotokollet visar, och beslöts
att dessa liqvider Skulle inom en månad
vara fullgjorda, och drätselkammaren
då till fullmäktige ingifva Skriftlig be-
rättelse, huruvida och till hvad belopp
medlen influtit samt särskildt utföra
hvad räntan utgjordt.

[MARG:D]

{§7.}
Ordföranden satte i fråga huruvida
lösen för plats till den så kallade
kolera Kyrkogården utgått utur Stads-
Cassan hvarpå Herr P; Th, Sundholm
upplyste att Fru Dahlström derföre ic
ke uppburit någon betalning och att Plat-
sen ingått i skiftet till Östra Jordegarne
och åtog sig Ordföranden att göra sig
af Fru Dahlström underrättad huru
med grafplatsens öfverlåtelse sig för
håller.

{§8.}
Ordföranden anmälde att Källarmästaren
Eklöf upplyst det icke mer än en
gästgifvare häst från staden utgått
under 5, månaders tid, under hvilken
tid vintermarknaden jemnväl varit
hållen, och på grund deraf väckte
motion derom, att skjuts-
hästarnes antal kunde inskränkas
till 2:ne för hvarje dygn, hälst det
utan Svårighet låter sig göra att
mot billigt beting erhålla skjuts då
resande anlända - Jemlikt 36§ Com-
munallagen remiteras denna motion till Magistra
ten för att inhämta dess utlåtande
i frågan.

[MARG:D]

{§9.}
Fråga väcktes jemväl af ordföran
den huruvida det icke vore behöfligt
att inrätta ett Provisionelt Sjukhus på
så sätt att ett par rum förhyrdes, och att
en Sköterska antages mot fri bostad i ena
rummet och fri vedbrand - Denna fråga
remitteras till Drätselkammaren som der-
om bör afgifva yttrande och dermed till
fullmäktige inkomma.

[MARG:D]

{§10.}
Ordföranden föreslog jemväl att en
inskription skulle anbringas å ena Sprut-
husdörren {Spruthus}, och derjemte på-
skrifvas namnet på de personer som hafva
Spruthus nycklar att tillgå, Och beslöts att
Borgmästaren skulle hafva 1. Nyckel, Fiska-
len 1. Nyckel och en Nyckel hos hvarje Sprutmästare, och
skulle drätselkammaren gå i författning
om werkställigheten häraf, äfvensom att
tillsäga väderbörande, att nycklarna hål-
las tillgänglige och icke inlåsas för att
i hast kunna vara att tillgå.

[MARG:D]

{§11.}
Remissen på handlingen angående Frå-
ga om Hamnpenningar upplästes och
beslöts att icke vidare fortfara med den-
na fråga, hvarföre handlingen skulle till
Magistraten återställas och hvarom utdrag
af Protokollet skulle Magistraten meddelas

{§12.}
På derom gjord framställning beslöts
att Drätselkammaren skulle föra en
särskild Special öfver varor som för
säljas och från denna bok införa i Stads-
CassaConto sedan liqvid för försålda efec-
ter ingått. I samma bok {skulle} jem
väl noteras ungefärliga qvantums varor som
vid hvarje års slut kunde vara osåldt.

[MARG:D]

{§13.}
Drätselkammaren skulle låta upprätta
ett Inventarium öfver Stadens marknads-
stånd, och de verktyg eller redskap som till
höra Staden äfvensom en större Wågbalans
som troddes Finnas i vågboden, och i
händelse den icke der finnes, så skall den
samma med första hämtas från Herr
Kjellström på Mälby och i vågboden för
varas.

[MARG:D]


{§14.}
Andbäcksbron skulle genom Drät-
selkammarens försorg repareras äfven
som ledstängerne vid stora bron.

[MARG:D]

{§15.}
Till tillsyningsmän för staden utsågs
Herrar Lindblom och Juhlin att under
detta år med sin befattning fortfara; Herr
Rådman J: M; Widegren blef från sin be-
fattning att vara tillsyningsman, befriad,

{§16.}
Målaren Lindblom som vid sista
sammanträdet var frånvarande åla
des att på grund af 40§ i Commun
nallagen till StadsCassan böta 4 R:dr
emedan sammanträdet måste uplösas
till följe deraf att endast 3/5 delar af
Ledamöternas antal Kom tillstädes och
har Herr Lindblom att berörde böter med
första till StadsCassan emot qvitto in
betala och hvarom utdrag af Pro-
tokollet skulle meddelas.

{§17.}
Som Herr Kronofogden S: N Levin
utan anmält förfall uteblef vid det till
den 26 dennes utsatte sammanträde och
berörde sammanträde måste upplösas
till följe deraf att icke mer än tre fem-
tedelar af Ledamöternes hela antal kom
tillstädes. så ålades Herr Kronofogden
att jemlikt 40§ Communallagen
böta Fyra Riksdaler Rmt som med
första bör emot qvitto till StadsCassan
inbetalas. Herr Kronofogden hade
å budningslistan till denna dags sam
manträde på oriktig plats anteknadt
att han vore af en tjensteresa hindrad
att sig infinna, och denna påskrift
godkändes för det i dag hållna sam-
manträde hvadan endast ofvanberör-
de 4 R:dr såsom böter fastställdes, och
hvarom utdrag af Protokollet skulle
meddelas.

{§18.}
Herr J: M; Törngren som utan an
mält förfall uteblef från fullmäktiges
sammanträden den 26. och 28. i denna
månad, och det förstnämnde samman
trädet måste till följe af Ledamöternes
fåtalighet upplösas - så ålades Herr
Törngren att böta tillsammans Sex
Riksdaler riksmynt som med första
bör till StadsCassan emot qvitto inbeta
las, och hvarom utdrag af Protokollet
Skulle meddelas.

{§19.}
Herrar Hulin och Setterlund utså-
gos att justera Protokollet och Herr
J: W; Arfström till Supleant.

Dag som ofvan
På fullmäktiges vägnar
/Joh. Thermaenius/

Uppläst och Ricktigt befunnit - Thorshälla den
29 Juni 1865
/P, G, Hulin/
/O, Setterlund/

Ofentligt uppläst i Rådhuset betyga
Thorshälla den 2 Aug, 1865
/J: F; Skogsberg/
/L, G, Hällberg/
/Carl J. Petterson/

1865 - den 29 Juni Aflemnat till Borgmästar Svensson för be
fordran till Konungens Befallningshafvande utdrag af 4§
lämnat till J M Widegren utdrag af 4,§.
den 4 Juli lämnadt Rådman Sundholm utdrag af 2§.
samt till Drätselkammaren af. 5 punkter i 6§ och 8;
9: 10: 12: 13; och 14, §:§:.
samt till Magistraten af 1.:sta och 3:dje punkterna af
6§ äfvensom 8 och 11§:§:
till Lindblom af 16§ till Törngren af. 18§. till Widegren
af 15§ samt till Kronofogden Levin af 17§ hvilka 4 sist
nämnde äro aflämnade till Waktmästar Malmsten den 6/7 för
befordran.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 juni 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107636.

Personrelationer