Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 juli 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 juli 1893

Anmärkning

{Den 28 Juli 1893.}

Närvarande: samtlige ledamö-
ter förutom H:rr Mälberg, Hallenius,
Trollén, Lindqvister, Nilsson och
K. E. Andersson.

{§:100}
Att jemte n.v. Ordföranden, H:r C. A. Andersson,
justera detta protokoll utsågos H:rr P. E. Petersson
och C. J. Andersson.

{§:101}
Vid förnyad behandling af det under
§:79 antecknade ärende, innefattande H:r K. E. An-
derssons anmälan, att Styrelsen för Rekarne hä-
raders och Torshälla stads sparbank ansett nö-
digt att den i December månad år 1883 af Drätsel-
kammaren å Torshälla stads vägnar utfärdade
ansvarsförbindelse blir före nästkommande Decem-
ber månad förnyad för återstående s.k. jernvägs-
lån, som vid detta års början belöpte sig till Kr. 6.110:76,
upplästes Drätselkammarens infordrande yttrande (Bil. 25.)
i ämnet, hvaraf framgick, att ansvarsförbindelsen
blir i December månad detta år tio år gammal
och att återstående skulden vid detta års början be-
löpte sig till den af H:r K. E. Andersson uppgifna
summan. På grund af hvad sålunda förekom-
mit, beslöto Stadsfullmäktige bemyndiga Drät-
selkammaren att å stadens vägnar utfärda
ny ansvarsförbindelse till Rekarne häraders och
Torshälla stads sparbank å resterande s.k. jern-
vägslånet Kr. 6.110:76 samt att mot bekommande
af den äldre förbindelsen aflemna till Sparbanks-

{Den 28 Juli 1893}

Styrelsen den nya ansvarsförbindelsen, att i så
god tid att ett dröjsmål ej föranleder förvecklingar
med sparbanken.

{§:102}
Då nu företogs till handläggning K B:s under
§:85 antecknade resolution, hvarigenom infordras
förklaring af Stadsfullmäktige öfver H:r C. Höglunds
underdåniga besvär öfver K. B:s utslag den 24 mars
1893, i fråga om sökt befrielse för klaganden att vara
ledamot i Torshälla stads Fattigvårdsstyrelse, upp-
lästes Utskottets infordrande betänkande i ämnet.
Utskottet hemställer, att Stadsfullmäktige må så-
som infordrad underdånig förklaring anföra,

" att enär klaganden i sina underdåniga besvär
ej anfört ny omständighet, utöfver hvad han förut
i målet angifvit, som lagligen kan verka undan-
rödjande af Eders K. Maj:ts B:s öfverklagande utslag,
Eders K. Maj:ts täcktes i nåder förklara, att C. Hög-
lunds förevarande underdåniga besvär ej förtjena
nådigt afseende."

Hvad utskottet sålunda föreslagit blef af Stads-
fullmäktige godkändt.

{§:103}
Uti infordradt betänkande öfver Drätselkamma-
rens i §: 91 antecknade framställning anmäler Ut-
skottet, att på grund af bestämmelsen i den för sta-
den gällande Byggnadsordning §:1 underhållet af gränden
mellan Lilla Torget och tomterna N:is 52 och 53
måste anses åligga till hälften staden och till
hälften respektive gårdsegare, samt att, då kost-
naden för grändens försättande i farbart skick
beräknas till 100 Kr eller stadens andel i kostnaden

{Den 28 Juli 1893}

sålunda till 50 Kr, Drätselkammaren eger att utan
särskildt bemyndigande af Stadsfullmäktige brin-
ga arbete till fullbordan. På grund af, dessa om-
ständigheter hemställer utskottet att Drätselkam-
marens förevarande framställning ej må till nå-
gon Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.
Utskottets hemställan bifölls af Stadsfullmäktige.

{§:104}
Med anledning af Stadsfullmäktiges i närmast
föregående § antecknade beslut yrkade H:r Höglund,
att Stadsfullmäktige må bemyndiga Drätselkam-
maren låta på stadens bekostnad utföra hela
det af Byggnadsnämnden ådömda arbetet i grän-
den mellan Lilla Torget och tomterna N:is 52 och 53
samt sedermera af vederbörande gårdsegare uttaga
den andel i kostnaden, som dem lagligen åligger.
Såsom skäl för detta yrkande anfördes att ifråga-
varande gränd sannolikt icke förut varit till väg ord-
nad och att egaren till gården N:o 52 redan förut vore
mycket betungad af gatuunderhåll. Enär enligt
Byggnadsnämndens föreläggande arbetet skall vara
fullbordadt före den 14 nästa Augusti månad och ä-
rendet kräfde skyndsamt afgörande, yrkade H:r Hög-
lund tillika, att Stadsfullmäktige måtte, sedan öfriga
å föredragningslistan uppförda ärenden blifvit afgjor-
da eller behandlade, ajournera sammanträdet på
kort stund för att utskottet måtte inkomma med
betänkande i ämnet, som sedan företages till afgöran-
de. Begäran om sammanträdets ajournering och
ärendets remiss till utskottet beviljades.

Under behandlingen af detta ärende kommo H:rr
Trollén och Lindqvister till städes.

{Den 28 Juli 1893}

{§:105}
Genom utdrag af sitt protokoll den 27 dennes (Bil. 25)an-
mäler Drätselkammaren, att H:r C. A. Andersson har
till Kammaren inlemnat räkning å Kr. 120:50 som
skulle utgöra stadens andel i af H:r Andersson ut-
betalta kostnader för rättegång m.m. angående Ny-
by bruks ansökan om anläggandet af turbin vid Tors-
hälla qvarn. Kammaren som anser sig sakna befo-
genhet att utan vidare betala denna räkning begär
yttrande af Stadsfullmäktige öfver ifrågasatta skyldig-
heten att af stadens medel lemna liqvid för räknin-
gen. Ärendet remitterades till utskottet.

{§:106}
Genom utdrag af sitt protokoll den 28 dennes (Bil 26)be-
gär Drätselkammaren bemyndigande af Stadsfull-
mäktige att låta verkställa åtskilliga nödiga ansed-
da reparationer å fattighuset, nämligen lagning och
affärgning af ytterväggarne samt plåtbeslagning af
taklist och gafvellist till en sammanlagd kostnad
af Kr. 215 enligt infordrade kostnadsförslag. Skyndsam
behandling begäres, emedan den för arbetet lämpliga
tiden anses vara snart förliden. Ärendet remit-
terades till utskottet med begäran om dess yttrande
i dag efter sammanträdets ajournering.

{§:107}
Kommitterade H:rr K. E. Andersson och G. Sjöström
anmäla för stadsfullmäktige i skrifvelse af den
21 dennes, att de, i fråga om upplåtelse till f. Fabriks-
idkaren P. Fagerström af den s.k. sågtomten, upprät-
tat förslag till upplåtelsehandling, sedan Fagerström
förklarat sig villig att mot begärdt tomtebref erlägga
den 1 nästinstundande April alla tilläfventyrs reste-

{Den 28 Juli 1893.}

rande afgifter för ärrendet af samma tomt sedan år
1881. Kommitterades förslag till upplåtelsehandling var af
följande lydelse:

"Stadsfullmäktige i Torshälla öfverlåta härmed åt
f. Fabriksidkaren P. Fagerström här i staden den staden
tillhöriga och norr om gården N:o 21 invid Östra stran-
den af Torshälla å belägna s.k. sågtomten att den-
samma med den rätt, som om egande och besittning
af tomt här i staden gäller, ega och besitta under föl-
jande vilkor:

1:o) Tomten öfverlåtes i det skick den nu befinnes
och tillträdes den 1 nästkommande Oktober, dock att
Fagerström förpligtas att utan särskild godtgörelse af
staden, afstå hvad af tomten befinnes erforderligt
till gata vid framdeles skeende reglering till stads-
plan;

2:o) Med överlåtelsen af tomten följer icke öfverlåtelse
af vattenrätten till och vid tomten, hvilken senare rätt
fortfarande förbehålles staden;

3:o) Staden förbehåller sig rätt att, om och när sådant
af staden begäres, utan särskild godtgörelse till tomt-
egaren, få vid stranden taga landfäste för dam eller
annat vattenbyggnadsverk; och

4:o) Tillsvidare, och intill dess annorlunda blir i veder-
börlig ordning bestämt, utgår för tomten årlig tomt-
öre till belopp af Femton Kronor, hvilka anses såsom
kommunalutskylder och uppbäras på sätt om sådana
utskyldes utgörande är eller framdeles varder stadgadt.

Torshälla den
Å Stadsfullmäktiges vägnar
/N. N./
/N. N./

Med ofvanstående upplåtelsehandling förklarar

{Den 28 Juli 1893}

jag mig till alla delar nöjd och förbinder mig att
noggrannt iaktaga och fullgöra de i handlingen
intagna bestämmelser och vilkor för upplåtelsen

Torshälla den
/N. N./
Bevittnas.
/N. N./
/N. N./

Stadsfullmäktige godkände och gillade ofvan-
skrifna förslag till upplåtelsehandling, hvadan
Drätselkammaren har att, sedan detta beslut tagit
åt sig laga kraft och upplåtelsehandlingen blifvit
vederbörligen underskrifven, till f. Fabriksidkaren
P. Fagerström utfärda sådant tomtebref å den
s.k. sågtomten, att Fagerström må kunna vin-
na lagfart å densamma.

{§:108}
Företogs till förnyad behandling H:r C. A.
Anderssons under §:98 antecknade framställ-
ning ifråga om tillsättandet från stadens sida
af skiljoman för bestämmande af tomtöre för
Alifors vattenverk med dammar, öfver hvilket
ärende Drätselkammaren inkommit med be-
tänkande. H:r C. A. Andersson företedde nu och
uppläste 3:o) af den mellan staden och honom träf-
fade öfverenskommelse den 9 Jan. 1892 angående
en ny dambyggnad i Torshälla å från Alifors
qvarn; punkten har följande lydelse: " Dock göra
Stadsfullmäktige detta sitt medgifvande beroende
af att H:r C. A. Andersson tillerkänner Torshälla
stad följande rättigheter:
-

3:o) att mot bekommande af sådan upplåtelse-
handling från staden, att lagfart må kunna be-
viljas å Alifors vattenverk med dammar, egaren af sam-

{Den 28 Juli 1893}

ma vattenverk erlägger till staden årligt tomt-
öre, hvilket bestämmes af skiljedomstol enligt Lag
om skiljemän den 28 Okt. 1887."

Efter tagen kännedom af denna handling beslöto
Stadsfullmäktige enligt Drättselkammarens hemstäl-
lan att för sin del utse H:r Stadsingeniören C. F.
B. Virgin till skiljoman i ofvannämnda skilje-
domstol och, om han benäget åtager sig uppdraget,
tillställa honom behörig fullmakt genom utdrag
af detta protokoll. H:r F. Lindqvister ledde förhandlin-
garne vid behandlingen af detta ärende.

{§:109}
Företeddes och upplästes KB:s i länet utslag
den 11 dennes (Bil. 27) i anledning af Stadsfullmäktiges
ansökning om utsträckning af tiden för utskänk-
ning af bränvin och andra brända eller distille-
rade drycker i den till stadskällaren hörande
trädgården. Skrifvelsen lades till handlingarne.

{§:110}
Företeddes och upplästes KB:s i länet resolu-
tion den 10 dennes (Bil.28) i anledning af Stadsfullmäktiges
framställ-
ning om fastställelse af dess beslut om förän-
drad lydelse af §:§: 37,38 och 41 i den för Torshälla
stad den 20 Febr. 1875 faststälda brandordning.
Skrifvelsen lades till handlingarne.

{§:111}
Efter det sammanträdet blifvit på 15 minuter
ajourneradt, öppnades förhandlingarne ånyo med
uppläsandet af Utskottets infordrade betänkande
öfver H:r C. Höglunds i §: 104 antecknade yrkande,
att Drätselkammaren må bemyndigas låta på
stadens bekostnad sätta gränden vid gårdarne N:o 52 och 53 i
farbart skick
samt sedermera af vederbörande gårdegare uttaga

{Den 28 Juli 1893}

den andel i kostnaden, som dem lagligen tillkom-
mer. Utskottet hemställer, att H:r Höglunds före-
varande framställning ej må till någon Stads-
fullmäktiges åtgärd föranleda, hvilken hemstäl-
lan blef af Stadsfullmäktige bifallen. H:r Hallenius
infann sig under detta ärendes behandling

{§:112}
Företogs ånyo till behandling Drätselkamma-
rens i §:106 nämnda framställning angående
reparationer i fattighuset till en sammanlagd
kostnad af Kr. 215. Utskottet anmäler i infor-
dradt yttrande, att ingifna kostnadsförslag anses
upptaga väl höga summor och att, sedan nu-
mera taket är plåtlagdt, den föreslagna plåt-
beklädnaden å taklister och gafvellisten torde vara
obehöflig och kunna ersättas med listernas repa-
ration genom rappning, hvarjemte utskottet
hemställer, att DK. bemyndigas låta på entre-
prenad utbjuda och sedermera öfvervaka och
afsyna arbetet.

I anledning af hvad sålunda förekommit be-
slöto Stadsfullmäktige anmoda Drätselkamma-
ren ombestyra lagning och affärgning af fattig-
husets ytterväggar och plåtbeklädnad af taklister
och gafvellister derstädes samt att bemyndiga
Kammaren låta på entreprenad utbjuda och
sedemera öfvervaka och afsyna arbetet.

{§:113}
På derom framstäld begäran beviljade Stads-
fullmäktige åt sin sekreterare tjenstledighet under
tiden 1 Aug. - 15 September d.å., under hvilken
tid Ordföranden benäget lofva föra Stadsfullmäk-
tiges protokoll.

{Den 28 Juli 1893}

{§:114}
De frånvarandes förhinder godkändes.

In fidem
/C. A. Andersson/

Justeradt
/P. E. Pettersson/
/C. J. Andersson/

Offentligen uppläst den 31 Juli 1893 betyga

/C. A. Andersson/
/ K, E, Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 juli 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107635.

Personrelationer