Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 januari 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 januari 1865

Anmärkning

Protokoll, fördt vid sam
manträde med Stadsfull
mäktige den 28 Jan 1865.

Sedan 18 Ledamöter voro samlade före-
togos följande ärender till behandling

{§1.}
Anställdes val med slutne sedlar
till Ordförande och vice Ordförande
för stadsfullmäktige som utföll så, att undertecknad Thermae-
nius blef ordförande och slussinspek
toren J;G; Haglund vice ordfö-
rande

{§2.}
Föredrogs frågan angående ersättning
till Magistraten utur StadsCassan i
stället för Boupteckningsarfvode
Magistraten hade i skrifvelse af den
27 sistl: December hemställt, att belop-
pet af samma ersättning måtte
komma att utgöra för Borgmästa
ren, 150 och för hvardera Rådmannen
75 R:dr som tillsammans för Borg- [Riksdaler]
mästaren och 3 Rådmän således utgör
375 R:dr. Häremot anmärkte Herr
P.Th. Sundholm att han ansåg det
af Magistraten föreslagne beloppet
vara något för högt upptaget och
upplyste, att under den tid han varit
Rådman, Magistratens ifrågavarande
Sportler utgjort:
För 1861.- 144, 40.
För 1862 - 253, 70
För 1863 - 118, 80.
Rmt - 516, 90 [Riksmynt]

Efter lika fördelning på dessa 3 år
utgör detta 172. 30 öre hvadan Magis-
stratens förslag med 202R:dr 70 öre öf-
verstiger det belopp som Herr Sundholm
uppgifvit.

Herr Kronofogden Levin upplyste
jemväl, att en Kongl: Resolution alltid
åtföljes af särskild skrifvelse från Konun-
gens Befallningshafvande och påyrkade
att denna sistnämnde skrifvelse borde
få till fullmäktige åtfölja Kongl: Re-
solutionen.

Härefter Resolverades: att då Magistra-
ten icke inkommit med sådan uppgift som
fullmäktige i sitt Protokoll af den 5.sist
lidne oktober i detta ärende infordrat
och dertill kommer att det af Magistra
ten framställda ersättningsbelopp vore i
jemförelse med det belopp den af Herr
Sundholm afgifne upplysningen innefat-
tar allt för högt samt den ifråga satte
skrifvelsen från Konungens Befallnings
hafvande saknades, så beslöts att noggrann upp-
gift, utvisande till huru stort belopp
Boupptecknings-arvode influtit för
hvardera af de 5 år Kongl: Resolu-
tionen anförmäler, nemligen för åren
1858. - 59. - 60 - 61 - och 1862, skulle, tillika med den
Konungens Befallningshafvande skrif
velse som Herr Kronofogden Levin om-
nämndt och påyrkat, från Magistraten
infordas. Sedan nu omförmälde hand
lingar blifvit fullmäktige tillställde
skulle frågan åter ofördröjligen före
dragas och afgöras, och skulle utdrag
af Protokollet häröfver Magistraten
tillställas.

{§,3.}
På grund af vid Sammanträde
den 30, sistl: Dec. väckt fråga om
Löneförhöjning åt Stadsbokhållaren,
Slussinspektoren Herr J:G;Haglundh
beslöts, att han för bestridande
af Krono- och Stadsbokhållare tjenster-
ne skulle erhålla ett sammanräknadt
arvode af Trehundra R:dr Rmt, räknadt
från detta års början, att qvartaliter ut-
ur stadsCassan utgå, och förklarade
Herr Haglundh sig nöjd med att emot
förbemälde arvode med berörde tjen-
ster tills vidare fortfara

{§4.}
Af arbetskarlen J Jansson inlem-
nades en så lydande räkning:

"Gården N:o73. Debet
{1864}
Juli 22, A 3 staketstolpar- 1.00.
4. Reglar- 1.50-
110,ST Spjelor- 3,30-
228-ST 3 & 4 tums spik- 1.10.
Ett dagsverke- 1,50-
R:dr Rmt - 8,40-

Thorshälla som ofvan
/J;Jansson/"

och beslöts öfverlemna detta ärende
till drätselkammaren som utan full-
mäcktiges vidare hörande äger med sö-
kanden saken uppgöra.

{§5.}
Från Drätselkammaren inkom en
så lydande skrifvelse -"Utdrag af Pro-
tokollet fört vid Drätselkammarens
sammanträde i Thorshälla den 26 Ja
nuari 1865. §1. Enligt Herrar stadsfull-
mäktiges skrifvelse af den 28 sisledne De-
cember och i dess Protokoll under §14 in
tagne ansökan af Jan Olof Jansson om
erhållande af Byggnadsplats å stadens
vestra utmark, har Drätselkammaren
denna dag på stället utsett förenämn-
de lägenhet, och som densamme ej
anses till stadens eget begagnande be-
höflig frår Drätselkammaren tillstyr-
ka att Jan Olof Jansson må erhål-
la plats till Höger om vägen räknadt
från gränden emellan gårdarne N:o93.
och 94. emellan Enkan Mobergs täppa
och lägenheten Litt F; tillhörig Carl
Eric Larsson för uppförande af ett
Boningshus 34 fot långt och 16 fot
bredt, samt en Ladugårdsbyggnad 24
fot långt och 16 fot bredt, emot en
årlig afgift till StadsCassan af Två
Riksdaler Rmt, år och dag som
ofvan på Drätselkammarens vägnar
/P:Th:Sundholm/."

Som uplästes, hvarefter beslöts, att Jan Olof Janssons
gjorda ansökning skulle på sätt och
med de vilkor Drätselkammaren före
slagit, af Fullmäktige bifalles.

{§6.}
Till Ledamöter i Bevillningsberednin-
gen valdes:
Herr P. Th. Sundholm
Herr A; Berglund
Herr F; O; Nyström
och till Supleanter
P.G. Hulin och L Lindblom

{§7.}
Till Justering af detta Protokoll ut-
sågos Magister Lindberg och Herr P:Th.-
Sundholm samt till Supleant Herr Arfström.

Dag som ofvan på stadsfullmäktiges
vägnar
/Joh. Thermaenius/

Upläst och riktigt befunnit betyga
thorshälla den 30 Januari 1865.
/Gustaf Lindberg/
/P,Th, Sundholm/

Genom Waktmästaren utlemnades den 3 Februari 1865
Utdrag af förestående protokoll till nedannämnde Auc-
toriteter och personer:
Till Magistraten Utdrag af :§§ 1, 2, 3, 5 & 6
Till Drätselkammaren Utdrag af §§ 3, 4 & 5 jemte en
räkning utgifven af J.Jansson
Till Herr J.G. Haglundh Utdrag af §.3.
Till Herrar Sundholm, Berglund, Nyström, Hulin
& Lindblom Utdrag af §.6.
Till Jan Olof Jansson Utdrag af § 5.

Ofentligt uppläst i Rådhuset betyga
Thorshälla d 22 Febr 1865
/J;F; Skogsberg/
/P;Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 januari 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107634.

Personrelationer