Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 december 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 december 1889

Anmärkning

den 28 Dec. 1889.


Närvarande samtliga Herrar
Ledamöter med undantag
af Herrar G. A. Kindgren,
F. Berglund, och N.A.
Berggrensson.

{§.175.}
Att jemte Ordf. justera dagens proto-
koll utsågos Herrar C.O. Hellqvist och
J.E.Juhlin.

§.176.
Ifrån Fattigvårds Styrelsen hade, medelst
utdrag af dess protokoll af 27 d:s, skrif-
velse ankommit till Stadsfullmäktige,
med anhållan det Fullmäkt. måtte
besluta, att till Kon. Befallningshaf-
vande i Länet aflåta ansökan om.
utbekommande ur Malmö Barnhusfond
af bidrag till kostnaderna för döfstumme
gossen Reinhold Oscar David Rundström,
här ifrån Staden, vård och underhåll
å Döfstummeinstitutet Manilla, hvilka
kostnader af Staden ensamt bestridas,
och under detta år utgått med 75. Kro-
nor, och beslöto Stadsfullmäktige, att
uppdraga åt Herrar C. Höglund och J.E.
Juhlin, att o Stadsf. vägnar uppsätta
och underteckna den för ändamålet
erfordeliga skrifvelsen, liksom det ock
uppdrogs åt nämde personer, att å
vederbörlig ort a Stadsf. vägnar ingifva
berörde ansökan.

§.177.
Stadsbokhållaren Herr F.O. Hyfven:s, i §.
162 omnämde skrifvelse, hvilken vid dess
inlemnande till Fullm., den 26 sistl. Nov.,
remiterats till Utskottet, hade nu af Ut:tet
tillstyrkts böra bifallas på så sätt att lönen
för nämde befattning från och med år 1890
höjes ifrån förut varande 400. Kronor till
450 Kronor och att denna utgiftspost
under år 1890 utgår af anslaget till extra
och oförutsedda utgifter.

Stadsfullmäktige beslöto nu att bifalla
ansökningen så som Utskottet föreslagit.

§.178.
Drätselkammarens, i §. 169, omnämde
skrifvelse angående meddelande af rättig-
het att få öfverföra Kronor 187. 00 till
Trädplanteringskassan, hade remitterats till
Utskottet som nu tillstyrkte Stadsfullm,
bifalla ansökningen på sätt Drätselkamma
rens protokoll angifver och beslöts nu
Fullm. bifalla det gjorda hemstäl-
landet.

§.179.
Enär Fattigvårdsstyrelsens Ordf. vid
sammanträdet den 26 nov. anmält att
vid innevarande års slut Pastor G. Sjö-
ström vore i tur att afgå ur Fattigvårds
styrelsen hade Stadsf. då uppdragit åt
Utskottet att afgifva förslag, till Leda
mot i den afgångades ställe och
hade nu Utskottet föreslagit
att den afgående måtte återväljas.

Wid med slutna sedlar nu före-
taget val utsågs med alla afgifna
röster Pastor G. Sjöström att åter inträ-
da i Fattigvårdsstyrelsen.

§.180.
Åt Utskottet hade, enl.§.170 uppdra-
gits att afge förslag till Revisorer af
Stadens räkenskaper för år 1889 och hade
utskottet härtill föreslagit Herrar G. Sjö-
ström och J.M.Widegren.

Wid här efter val utsågos till Revi
sorer af nämde räkenskaper med alla avgifna
röster Herrar G. Sjöström och K.E.Andersson.


§.181.
Wid sammanträdet den 26 Nov. hade
Utskottet anmodats föreslå Revisorer af
Nya Spritbolagets räkenskaper för de gångna
räkenskapsåret och hade härtill föreslagits
Herrar G. Sjöström och K.E.Andersson.

Wid företaget val tillföll öfvervägande
antal röster de föreslagne hvadan Herrar
G.Sjöström och K.E.Andersson äro
till revisorer af nämde räkeskaper ut-
sedde.

§.182.
I enl. med beslutet af 26 nov. hade
Utskottet nu till ledamöter i Kommitén
för Städernas bolag till försäkring af fastig-
het föreslagit Herrar Hyfvén, Winkvist,
Westman och Höglund.

Wid nu företaget val till medlem-
mar i nämde kommite utsågos härtill
enhälligt Herrar F. O. Hyfvén, Sv. Win-
kvist, Ax. Westman oc C. Höglund.

§.183.
Åt Utskottet hade uppdragits att
afge förslag till Befäl vid Stadens
Brandkår. Sedan nu detta förslag upp-
lästs valdes i enl. dermed:
till Brandchef: Herr C. A. Andersson
till v. brandchef: Herr Ing.A. Ingelson
till Sprutchef vid N:o 1. Herr A. J. Hagström
till Sprutchef vid N:o 2. Herr J. E. Juhlin
till Sprutchef vid N:o 3. Herr Zetterström
till Sprutchef vid N:o 4. Herr P. J. Pettersson
till Sprutchef vid N:o 5. Herr C. J. Andersson
till Chef vid Uppfordringspumpen Herr G, Pettersson
till Rotmästare vid Sprutan N:o 1 Herr C.A. Nilsson
till Rotmästare vid Sprutan N:o 2 Herr F. Engqvist
till Rotmästare vid Sprutan N:o 3 Herr F. H. Stenkvist
till Rotmästare vid Sprutan N:o 4 Herr C. O. Hellqvist
till Rotmästare vid Sprutan N:o 5 Herr J.P. Engström.

§.184.
Härefter företogs
Herr K.E. Andersson i §.173 omnämde
motion om uptagande i årets stat af hyresmedel åt Läkare
som då remitterats till Utskottet
hvilket nu tillstyrkts Stadsf.
att bifalla motionen på så sätt att
det till utbetalning bestämde beloppet
500. Kronor upptages i årets stat att
af anslaget till "Extra och oförutsedda
utgifter utgå.

Detta blef nu ock Stadsf. beslut.

§.185.
Herr K.E.Anderssons, enl. §.172 väckte
motion om upptagande i årets stat af hyresmedel åt apothekare
som remitterats till Utskottet
hade derstädes behandlats och tillstyrkes
Stadsf. att besluta att det belopp
som för föreslagne ändamål kan komm-
ma att under 1890 utgå måtte räknas in
i och utgå af anslaget till "Extra och
oförutsedda utgifter.

Stadsfullmäktige biföllo motinen och
skulle beloppet utgå på så sätt Utskottet före-
slagit.

§.186.
Åt Beredningsutskottet hade uppdragits
vid föregående sammanträde, att bereda
1890 års Utgifts-& Inkomsstat och hade
densamma till antagande i oförändrat
skick tillstyrkts, endast med iakttagande af
att bland inkomsterna jemväl må upptagas
med 5.912.11 den uttaxering som sker efter
de grunder, hvilka gälla för kommunalutskyl-
ders utgörande och afser att fylla bristen i
budgeten.

Sedan nu densamma först i sin helhet upp-
lästs och sedan genomgåtts punkt för punkt
faststäldes följande:

Inkomsts och Utgiftstat i Torshälla
Stad-för-år-1890

{Inkomster} {Utgifter}

Behållning fr. 1889 2000- Ordinarie Löner
Räntor 100- Till Magistraten 1570-
Behålln. af Stadsskogen 700- Till Stadsbokhållare 400-
Behålln. af Hamnen 1000- Till Stadsexekutor 100-
{350}Behålln. av Marknader 350- Till Stadsfiskalen 400-
Bränvinsförsäljn. med, 3604 78 Till t.f. Stadsläkaren 550-
Bropengar af "Lärkan" 30- Till Drätselkon.räkenskaps. 75-
Hyresmedel & arenden 170 5954 78 Till Stadsvaktmästaren 240-
Särskilda uppb. Till rotemästaren 50-
Tomtören 75- Till barnmorskan 150-
Åkerskatt,båtsmansv. 150- Till brandvakterna 450-
Hundskatt 75- Till skorstensfejaren 300-
Sotarelön 300- Till hamnfogden 50- 4335-
Bötesmedel 10- 610- Hyresmedel:
Platspenningar Till Komminister 250-
För Magasiner 24- Till Stadsvaktmäst. 60-
Tomter a östra ego- för Marknadsstånden 40- 350-
området m. fl. 103- Amorteringar
af Nyby Bruk akt Blg 50- och räntor 977-
för upplag m.m 3- 180- Diverse Utgifter enl. specifik
i Staten 1570,03
Rotmästarpengar 90- Till Fattigvården 2283-
Fordran af Säby. För Kyrkokassan 1260-
och Söderby hemman 22.69 112.69 Skolkassan 2028 3288-
Afkortningar 175-
Till oförutsedda
Uttaxering enl. Utgifter 1791.55
de grunder som
gälla för kom-
munalutskylders
utgörande 5 ,912.11
Kronor 14.769,68 Kronor 14.769,58

Enligt detta förslag, kommer således
att för år 1890 uttaxeras {femtusennio-
hundratolf Kronor 11 öre} sålunda

1:o Åkerskatt efter samma grunder som tillförne 100-
2:o Båtsmansvakansafgift med fem öre pr. bevill-
ningskrona- dock är anslagen penningelön
och penningejord derifrån fri 50-
3:o Gatubelysning och renhållning utgå med tjuge-
fyra öre af hvarje bevillningskrona af såväl
fastighet som inkomst. 300-
4:o Tomtören med Sjutiofem öre för hvarje stadstomt 75-
5:o Rotmästarpengar med Tolf Kronor af hvarje
blifven gårdsegare eller näringsidkare 90-
6:o Sotarelön enl. särskild förteckning 300-
7:o Brandvaktens aflöning utgår med tretionio
öre pr. bev. krona af annan fastighet och inkomst 450-
8:o Hyresmedel till åtskilliga personer och ändamål
med trettio öre för pr hvarje bev.kr.af all bevillning350-
9:oAmortering och ränta å jernvägs och fattig-
husbygg: lönen utgå med sjutiosju öre fr. bev:
krona af all fastighet och inkomst 977-
10:o Fattigvårdens utgifter 2283 konor betäckas
dels genom hyresmedel, och dels utaf de till
stadskassan inflytande medel med undantag
af 300. Kronor som utgå med 5. Kronor pr. bevilln.
kr. af jordbruksfastighet 300-
11:o Till amortering och ränta å kyrkobyggnads-
lånet, utgående med En Krona femtio öre pr
bev:krona af all fastighet och med trettioåtta
öre pr. bev: krona af inkomst. 827,50
12:o Till Skolstaten utgående med femtio öre
för hvarje mantalsskrifven man och Tjugefem
öre för hvarje mantalsskrifven kvinna samt i
öfrigt för de å kyrkostämma beslutade uttaxe-
ringar till kyrkans och skolornas behof med En
krona 45 öre pr. bev:krona å all bevillning 2992 61
Kronor 5912 11

Torshälla den 16 December 1889
På magistratens vägnar
/Ernst Sventzer/
/F.O. Hyfvén/

§.187.
Drätselkammarens i §.168 omnämde anmälan
hvilken remitterats till Utskottet had af dedsam
ma behandlats och förslås det Stadsf. måtte
bemyndiga Drätselkammaren att nedsätta rän-
tan, å det lön F.H.Stenkvist ur Stadskassan
innehar, till 5 %.

Stadsfullmäktige bifölls denna hemställan.

§.188.
Stadsf. Ordförande lämnade en af
Kommisionslandtmätaren R. Essén inlemnad
räkning å Kronor 50.48 för sin inställelse
vid Stadsf. sammanträde den 13 sistl. Nov.
räkningen bordlades att granskas af ett
blifvande Beredningsutskott.

§.189.
Genom Magistratens remiss af den 25 nov.
hade till Stadsf. Ordf. ankommit
Landshöfding embetets i Länet Resolution
med föreläggande föri Stadsf. att ingifva för-
klaring öfver af Herrar F. Lindqvister och
Sigfr. Liluns anförda besvär öfver Stadsf.
beslut af den 1 Nov. d.å.
Sedan remisshandlingarne upplästs bord-
lades ärendet att behandlas af ett blifvande
Utskott.

§.190.
Drätselkammaren hade medelst utdrag
af dess protokoll af 18 Dec. 1889 till Fullmäkt.
remiterat arrendatorernas å Stadsskogen till
Drätselkammaren ingifne ansökan om ned-
sättning i arrendet för året med 10 %.
Sedan handlingarne upplästs
bordlades ärendet att behandlas af ett
blifvande Berednings Utskott.

§.191.
Genom protokollsutdrag af den 18 d:s hade
Drätselkammaren anmält att Herrar C.Fr. Berg-
lund och F.E.Larsson hade uppsagt de lån
som af dem innehafvas ur s.k. Skepparskassan
och önskade Drätselkammaren erhålla Stadsf.
instruktion huru pass hög räntan skulle
bestämmas vid ny placering af medlen.

Skrifvelsen bordlades att behandlas af
ett blifvande Beredningsutskott.

§ 192.
Beslöts att det ordinarie sammanträde
som skolat hållas Tisdagen den 31 d:s
skulle inställas.

§.193.
Åt Herr C.A.Andersson uppdrogs att
i början af nästa år sammankalla Stadsf.
för val till Ordförande hos Fullmäktige äfven,-
som att vid detta sammanträde leda
förhandlingarne.

§,194.
Herr P.J.Pettersson föreslog att det måtte
vidtagas snara åtgärder för afstängande
af all trafik öfver s.k. Krusgårdsbron för så vidt
segelrännan å densamma skulle såsom nu
är fallet hållas öppen och beslö-
to Fullmäktige att aflåta skrifvelse till Magistra-
ten med anhållan att Allmänna Åklagaren
måtte åläggas ombesörja afstängning af trafiken
öfver Krusgårdsbron så länge den hålles öppen
i segelrännan samt tillika att Polismyndig-
heter tillhålles öfvervaka efterlefnaden af
ett sådant påbud för framtiden.

§.195.
Af de frånvarande skulle F.Berglund
och N.A.Berggrenson hvilka anfört
giltiga skäl för sin utevaro från sam.
manträdet befrias från böter ; deremot
skulle Herr G.A. Kindgren för förfallolöst
uteblifvande från sammanträdet böta, till
Stadskassan, stadgade 2. Kronor.

in fidem
/Ax,Westman/

Justerat den 31 Dec. 1889.
/C,O.,Hellqvist/
/ J E. Julin/

Offentligen uppläst den 16 Jan. 1899.
betyga:
/Carl Höglund/
/A,J,Hagström/

Några stadsfullmäktige ansågo
presten Sjöströms val som revisor för
Spritbolagets räkenskaper olämpligt

in fidem
/Ax, Westman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 december 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107633.

Personrelationer