Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 december 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 december 1864

Anmärkning

Protokoll fört vid Stads-
fullmäktiges sammanträ-
de den 28 December 1864.

{§1.}
Sedan 19 Ledamöter samlade voro fö-
retogs följande ärender till behandling.

{§2.}
Angående den af Thermaenius enligt
§ : i sista protokollet gjorda fram-
ställning om ersättning för utlaggda
kostnader under Rättegången om Stads-
skogen,så anmärktes dels att frågan
rören för tidigt väckt,och dels att sko-
gen ännu icke visat sig gifva staden
någon behållning hvadan den
ifrågasatte ersättningen nu icke
blef bevilljad.

{§3.}
Drätselkammaren inlemnade
2:ne ritningar med dervid fogade
kostnadsförslag å hus att uppföra
på torget till förvarande af mark
nadsstånden hvaraf dett ena försla-
get upptog en kostnad af.900rd 40 öre
och det andra 310,37,Rmt[riksmynt]men
som penningbrist anmäldes i Stads-
Cassan så beslöts att denna fråga skul-
le ett års tid uppskjutas och der efter till
ny behandling föredragas.

{§4.}
Angående förut väckt fråga om an
skaffande af ett för Brandvakterne
tillgängligt rum hvaruti de på mellan-
tiderne om nätterna kunde sig uppehål
la,och med anledning deraf att Drätsel
kammaren hvarken förordat eller afsla-
git denna åtgärd,så beslöts att denna
fråga skulle ånyo 4 månader herefter
föredragas.

{§5.}
Drätselkammaren inkom jemväl
med utlåtande om förut väkt motion
om anskaffande af lycktor på öfra ga-
torne,och då drätselkammaren af-
styrkt förslaget,så företogs röstning
för frågans afgörande som utföll
så att emot 5 Ja med 13 Nej den
i detta afseende gjorda framställ-
ning blef afslagen.

{§6.}
Inspektor Andersson som inne
har hållskjutsen åtog sig att der
med fortfara minst ett år herefter e
mot den ersättning han nu har,100
R:d[riksdaler]R:mt[riksmynt] för Året och att ömsesidig
uppsägning skulle ske sednast den 1.
nästkopmmande Oktober,och i händel-
se sådan uppsägning icke sker,så anses
Anderssons förbindelse fortfara äfven
för 1866. och än vidare ett år i sender tills
uppsägning å någondera sidan verkstäl-
les före den 1,oct. året förut.

{§7.}
Platspenningar för upplag af varor
vid sjön,skulle af Drätselkammaren
uppskattas och längden deröfver till
Stadsbokhållaren aflemnas.

{§8.}
Upplästes af Magistraten förslag
angående stadens inkomster och ut
gifter,och som var af följande inne-
håll.

Uppgift å Torshälla Stads Utgifter och
Inkomster för- År 1865.

{Utgifter}
Löner Hushyremedel till Stadens Embets
och Tjenstemmän samt betjent och Riks-
dagsmansarfvode 4205,00
Utskylder för Jorden 1750,00-
Båtsmansvacance afgift 50,00.
Lyckttändning 80,00-
Hållskjutsmedel 100,00
Byggnadsmedel 300,00
Transport 2280, 4205,00.
Transport 2280,00 4205,00
Pastoralier 225,
Kyrkotakets och Tornets tjärning 50.
Till Amortering å lånet för Begraf-
platsens i ordningställande 150,
Fattigafgift 1029.50.
Reparationskostnader å Prestgårds bo-
stället 90,
Extra Utgifter 1000,
Stadskassans brist från år {1864. 600. 5424,50}
Summa R:dr[riksdaler]Rmt[riksmynt] 9629,50

{Inkomster}
Bränvinsmedel 3493,50.
Stånd och Platspenningar under Marknad 600,
Hamnpenningar 150,
Hyra för bodar m: m: 100,
Tomtören 25,
Platspengar för upplag af affecter {50,} 4418,50
Till fyllnaden af bristen i StadsCas-
san erfordras således en summa af R:dr
Rmt 5211,00. hvilken uttaxeras på följ sätt
1:o Af Jordegare 1750,-

2:o Båtsmans Wacance afgift utgår med
50 öre per öretal för Stadsfastighet 50,-

3:o Qvicktionde utgår på hvarje Tunnland
äng,börande ägare till Säby och Söderby
hemman deltaga lika med öfrige Jord-
egare i de utgifter som af jorden utgår- 50,00

4:o Lyckttändning utgår med 20 öre
för hvarje Mantalsskrifven person 80,00

5:o Hållskjutsmedel utgår med 15 öre per öre
tal af Gårdar Jord och Rörelse- 100,00

6:o Byggnadsmedel utgår med 40 öre
per öretal af Gårdar Jord och Rörelse {300.}
Transport 2330 4418,50
Transport 2330, 4418,50

7:oTomtören utgår med 25 öre för hvarje tomt

8:o Platspenningar för diverse Upplag torde utdebi-
teras af Stadsfullmäktige dertill utsedda personer

9:o Rotmästarpengar beror på undersökning

10:oPastoralier utgår med 40 öre för hvarje mantals-
skrifven person och för hvarje öretal af
Gårdar och Rörelse 225,-

11:o Kyrkotakets och Tornets tjärning samt repa-
ration af Prestgårdsbostellet,utgår för hvar-
je Mantalsskrifven person med 40 öre pr man
och 20 öre pr qvinna 140.

12:o Amorteringslånet till Nya begrafnings
platsens iordninställande utgår med 20.
öre pr öretal af Gårdar Jord och Rörelse 150.00

13:o Sotarelön efter förut uppgjord förteckning 250.00

14:o Brandvakts afgift 240.-

15:o Fattigafgift utgår med 50 öre per man och 25
öre för qvinna samt 1.Rd 20 öre pr öretal
af gårdar och rörelse.Hvarförutan Ma-
gistraten anser då det förhållande
att härstädes finnes Fabriksrörelse äfven
som Jordegare intaga och låta hos Sig
skrifva så wäl Fabriksarbetare äfvensom
statfolk,hvilket för Fattigvården medför
vesäntlig tunga,än som motsvaras af de
bidrag Fabriksidkarne och Egendoms-
innehafvarne skola enligt mom 1: ut
göra Fabriksidkarne äfvensom Jordegarne
att derutöfver till försörgning af de fattig
hjon som af ofvan omförmälde anled-
ningar kunna till Kommunen särskildt
bidraga med 3. Riksdaler Riksmynt
till fattigvården för hvarje Matlag äfven
som att sådane arbetskarlar som hafva


Transport 3335 4418,50
Transport 3335, 4418,50.
eget försvar och är jemförliga med stat-
drängar böra erlägga enahanda afgift . 1029.50.
16:Fyllnadsafgift utgår med 50 öre pr
öretal af Gårdar Jord och Rörelse {326,50 4691.}

Summa Rdr Rmt 9109,50

Återstoden 520, Riksdaler anser Magistraten bö-
ra tillskjutas af inflytande medel nästa år från
Stadsskogen,och detta så mycket mera som tillgång
dertill synes böra kunna beredas samt en högre ut-
debetering,än som skedt,skulle blifva allt för känn-
bart för de Skattskyldiga.Kan detta tillskott af stads
skogen icke påräknas torde Stadsfullmäktige draga
försorg om låns anskaffande på något dertill
lämpligt sett . Thorshälla den 19 December
1864, På Magistratens vägnar
/K Svensson/

Wid anstäld granskning af Magistratens förslag öfv Inkomster
och utgifter beslöts
att grunderne för utgifterna skulle i nå
gon olikhet emot Magistratens förslag haf-
va följande lydelse.

1. Af Jorden uttaxeras - 1750,-

2:o Båtmansvacance afgift med 10 öre
pr öretal af gårdar jord och rörelse
hvarifrån Kronojorden som håller Soldat
vacance skulle befrias.

3:o Qvicktionde utgår pr hvarje tunland
äng börande ägarne till Säby och Söderby
hemman deltaga lika med öfriga jorägare
i de utgifter som af jorden utgår

4:o Lyckttändning utgår med 20 öre
för hvarje mantalsskrifven per
son.

5:o Hållskjutsmedel utgår med 15 öre
per öretal af gårdar jord och rörelse

6:o Byggnadsmedel utgår med 40 öre
för gårdar jord och Rörelse.

7:o Tomtören med 25 öre för hvar-
je tomt.

8:o Platspenningar beror på den
uppgift Drätselkammaren der-
om till Stadsbokhållaren aflem
nar

9 Rotmästar pengar beror på
den uppgift som af bäst kan meddelasöfver de per
soner som i Staden förvärfvat Fastighet och hit
detta år inflyttat.

10.Pastoralier utgår med 40 öre för
hvarje Mantalsskrifven person och 10
öre för hvarje öretal af gårdar och
rörelse - Jordbruket härifrån befri
adt,då jorden till Pastor betalar Span-
mål i natura.

11.Jemlikt 26.Cap: 3 §: Byggninga
Balken kan Prestgårdsbyggnad icke på
föras Mantalsskrifna personer,och kyr-
kans reparation enligt 1. §, nyssnäm
de Cap: Matlag åläggas dagsverken hvar-
före beslöts det i stället för dagsverken
efter Matlag hvarje Mantalsskrifven
person skulle debiteras med 13 . öre och
återstoden af det föreslagne beloppet för-
delas på öretal för gårdar Jord och
rörelse och skulle äfven detta tilläm-
pas på Säby och Söderby Kronojord.

12:Ammorteringslånet till nya begraf-
ningsplatsen utgår med 20 öre pr Öretal
af gårdar jord och rörelse hvaruti jem
väl Kronojorden här tages i beräkning.

13:Sotarelön efter förut uppgjord för
teckning.

14:Brandvaktsafgift på lika sätt som
förledet år.

15:Fattigafgift utgår med 50 öre för
man och 25 öre för qvinna,1.20 öre
pr Öretal samt för Matlag och dermed
jemförlige 3. R:dr Rmt.

Fyllnadsafgift -50 öre pr Öretal
af gårdar jord och rörelse.

§9.
Angående Stadens Fiskvatten Så
updrogs åt Drätselkammaren att
inom nästa Januari månad derå
under 3 års tid samma fiskvatten jenom auction
uplåta.

{§10.}
Ordföranden uplyste att Magistra-
ten icke inkommit med infordrad
uppgift angående Magistratens förut
varande sportler för Boupteckningar
och beslöts att derå icke något svar
skulle afgifvas förr än Magistratens
utlåtande i ämnet blifvit till full
mäktige aflämnadt.

{§11.}
Wedhuggning å Stadsskogen skulle
för kommande år inställas.

{§12.}
På gjord framställning yttrade vice
ordföranden och Stadsbokhållaren Herr
J:G:Haglund att han vore hugad
med Stadsbokhållare tjensten fortfara.

{§13.}
Till Revisorer af stadens Räkenska-
per utsågs vice ordföranden Herr J.
G Haglund,och Skepparen Blomberg
och till Supleant Nålmakaren Nyström

{§14.}
Af Arbetskarlen Johan Olof Jon-
son inlemnades en så lydande skrif-
velse.

" Till Thorshälla Stads Stadsfull-
mäktige! Får jag ödmjukast anhål-
la att på Norra Stadens mark invid
den så kallade Borgmästare vreten och
Enkan Mobergs täppa få uppsätta ett bo-
ningshus med 2:ne rum jemte fähus och
foderlada,Och att invid framdeles upsätta
hus inhägna en liten gårdsplan,Som mar-
ken endast består af Helleberg och stora
stenar,finna jag så mycket mer att ic
ke hinder måtte förekomma för nämn
de byggnads företag,I händelse att Her-
rar Stadsfullmäktige beviljar mig den
na boningsplats,utser nogra utaf Herrar
Ledamöter att utstaka arealen af det om
fång som mig meddelas,Tillika bestämma
den afgift som jag årligen derföre billigt
vis Till StadsCassan skall debiteras,Thors-
hälla den 19 December 1864.

/Joh Olof Jonsson./

denna fråga remiterades till Drätselkamm-
maren som har att Taga den föreslagne
platsen i betracktande,och taga i öf-
vervägande huruvida staden utan olä-
genhet kan emot årlig afgift platsen
afstå,och föreslå den afgift som bör
erläggas,och derefter med utlåtande
till fullmäktige inkomma.

{§15.}
Herr Rådman Sundholm upplyste
att utslaget vid HäradsRätten angåen
de Rågångstvisten vid qvarn ogyndsamt
utfallet,och hvarefter Målaren Lindblom
begärde att Fullmäktige åter skulle sam
manträda nästa fredag för att få inhäm
ta kännedom om HäradsRättens dom
och de flesta Ledamöterne häruti
instämde så afsades det beslut att full
mäktige utan särskild kallelse skulle
för sagde ändamål sammanträda freda-
gen den 30 dennes kl 6. e:m:

{16.}
På derom gjord framställning bevillja-
des waktmästaren 3. famnar ved årligen från
Stadsskogen att användas till Rådhus sa-
lens uppvärmning då sådant fordras för
Magistratens och Stadsfullmäktiges sam-
manträden hvarjemte waktmästaren till
staden att hålla sig till Drätselkamma-
rens ordförande och icke till Magistra
ten,då något erfordras att lefvereras
eller utbetalas,hvarom förut i laga
ordning är beslutadt.

{§17.}
Åt undertecknad Ordförande upp-
drogs att på nya året och sedan det
den 27. i denna månad hållne val
af Stadsfullmäktige vunnet Laga
kraft,sammankalla Fullmäktige för
att välja Ordförande och vice ordföran
de,och i händelse intet ärende vore
att handlägga,uppskof med sagde val
skulle få äga rum tills något ärende
på samma gång kunde behandlas.

{§18.}
Till Justering af Protokollet ut
sågs Herrar Norin och Fagerström
och till Supleant Målaren Lindblom,

Dag som ofvan på
Stadsfullmäktiges vägnar
/Joh, Thermaenius/
Uppläst och riktigt befunnit betyga
Thorshälla den 2 Jan 1865.
/L,Lindblom/
/P.M.Norin/
Offentligt uppläst i Rådhuset betygas.
Thorshälla den 22 Febr 1865
/J;F;Skogsberg/
/P;Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 december 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107632.

Personrelationer