Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 augusti 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 augusti 1891

Anmärkning

den 28 augusti 1891.

Närvarande samtlige
Herrar ledamöter förut-
tom Herrar Sven Winkvist
och Carl Lidin.

§. 105
Att jemte Ordföranden justera da-
gens protokoll utsågos Herrar C. O.
Hellqvist och G. A. Kindgren och skulle
justering ske Måndagen den 7 Septemb.
då protokollet och offentligen kom-
mer att uppläsas.

§ 106.
Genom resolution af den 25 dennes
hade Magistraten förelagt Stadsfullmäk-
tige att besluta med anledning af
en Stadsfiskalens skrifvelse af 25 d:s
af fäljande lydelse:

"Till Stadsfullmäktige i Torshälla!

Som Polisgöromålen här i
staden på sednare åren betydligt
förökats så att min tid är nästan
helt och hållet upptagen för denna sys-
la och jag i egenskap af allmän
åklagare icke har med Polisgöromålen
att bestyra, då jag icke kan exi-
stera på den lön 400 kronor jag
som Stadsfiskal innehar, får jag
vördsamt anhålla om, att ett
personligt lönetillägg med 300 Kro-
nor för år måtte mig beviljas
efter den 1:sta October detta år, med
skyldighet för mig att deltaga i de
Polisgöromål som här förekommer
samt desutom 15 Kronor i årlig er-
sättning för skrifmaterialier.

Torshälla den 24 aug. 1891
/A. G. Larsson/"

Enär Stadsfullmäktige icke hade
sig bekant huruvida det lagligen å-
låge Stadsfiskalen att fortfarande tjenstgöra
som Polisman så beslöts aflåta skrif
velse till Magistraten med begäran om
upplysning härom och skulle ärendet
intilldess få hvila.

§ 107.
Drätselkammaren hade inlemnat
ett så lydande: "Utdrag af protokoll
hållet vid Drätselkammarens i Torshäl-
la sammanträde den 26 augusti 1891
§.83. Infann sig Herr t. f. Borgmästa
ren Åkesson och anhöll muntligen
att arrendesumman af Borgmästarens
löningsjord, för tiden från den 1 augu-
sti förlidet år till den 1 augusti
innevarande år, äfvensom afgiften för
f. d: Borgmästarvreten från den 19 Juli
1890 till den 1 Januari innevarande år
måtte genom Drätselkammarens försorg
blifva honom tillstäldt; med anled-
ning deraf och då kändt vore att
förre Borgmästaren E. Swentzer uppbu-
rit förenämde arrende och afgiftsbelopp
det förra till den 14 sistlidne Mars och
det sednare eller afgiften antagligen för
hela förlidne året ehuru han afträdde
från Borgmästarebefattningen härstädes redan
i början af Juli månad 1890 och t. f.
Borgmästaren Åkesson förklarade att han
hvarken kunde eller vore skyldig att vän-
da sig till någon annan än staden
för att utbekomma den till Borgmä-
starebefattningen anslagne lön, så be-
slöt Drätselkammaren att hänskjuta
ärendet till Stadsfullmäktige

In fidem
/J. E Julin/

Justeradt
/C. Fr Berglund/
/G. A. Kindgren/"

Då Staden icke hvarken genom
Stadfullmäktige eller Drätselkamma-
ren tagit del i upprättandet af det
arrendekontrakt som bestämde arren-
devilkoren för Borgmästarens lönings-
jord intill den 14 Mars innevarande
år och Stadsfullmäktige således sakna-
de utredning om hvilka summor egent-
ligen här vore tal så beslöts att åter-
remittera skrifvelsen till Drätselkamma-
ren för utredning med uppdrag jemväl
att af t. f. Borgmästaren begära upplys-
ning huruvida nu fordrade ersättning
afsåge de summor som stadgas i
de kontrakt som gäller för samma
löningsjord efter den 14 mars detta år.

Hvad ersättningen för f. d. Borg-
mästarvreten vid Stadens småbarns-
skola beträffade så förklarade Stads-
fullmäktige på derom framstäld
begäran Drätselkammaren berättigad
att till t. f. Borgmästare Åkesson ut-
betala årets ersättning med 50 Kro-
nor.

[MARG: D.K.]

§ 108.
Herr P. J. Engström anhöll så, i enlighet
med ett af honom för några år sedan
gifvet löfte, nu erbjuda Staden att
inlösa huset och tomten N:o 52 B till pris
2,000 Kronor men då Herr Engström eljest
ämnade uthyra huset så tillkänna-
gaf han derjemte att detta erbjudande
icke kunde stå öppet längre än till
den 1 Januari 1892 då nytt hyreskon-
trakt eljest af Herr Engström upprätta-
des med aktiebolaget Mälarmejeriet att
gälla under ytterligare 5 års tid.

§ 109.
Herr P. Fagerström yrkade att Ut-
skottet måtte förständigas inkomma
med yttrande öfver väckte frågor om
utredning angående Stadens donations
jordar.

Stadfullmäktige beslöto uppmana
Beredningsutskottet att inkomma med
begärde yttrandet till nästkommande
sammanträde.

§ 110.
Herr C. O. Hellqvist inlemnade
en af åtskilliga lägenhetsegare å
Öster undertecknad skrifvelse (Bil. 37)
under anförande att han upptoge skrif-
velsen som sitt förslag.

I skrifvelsen anhålles att minst
fyra lycktor måtte uppsättas på lämp-
ligaste och mest bebygda platserna
å Öster.

För kostnadens utredande remitterades
skrifvelsen till Drätselkammaren.

§ 111.
Herr C. Höglund föreslår att Stads-
fullmäktige måtte välja tvenne nya
uppsyningsmän för stadens fiskvat-
ten.

Remitterades till Utskottet för
förslags ingifvande.

§ 112.
De frånvarandes förhinder ansågs
för laga.

In fidem
/K. E. Andersson/

Justeradt
/G A Kindgren/
/C, O, Hellqvist/

Offentligen uppläst den 7 sept.
1891 betyga:

/G, A Kindgren/
/C, O, Hellqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 augusti 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107631.

Personrelationer