Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 oktober 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 oktober 1893

Anmärkning

{Den 27 Okt. 1893.}

Närvarande: H:rr C.A.Andersson,
C.J.Andersson, Ståhle, Frigge, Olsson,
P.J.Pettersson, Höglund,Kling,
Julin, Hallenius, Larsson, Berg-
lund, Nilsson, P.E.Pettersson,
Kollén och Trollén samt Ordf.
H:r K.E.Andersson.

{§:46}
Upplästes utdrag af protokollet, hållet hos Magistraten
i Torshälla den 9 och 16 innevarande Oktober, (Bil38.) af inne-
håll att vid förstnämnda dag inför Magistraten för-
rättadt val till stadsfullmäktig efter aflidne Post-
mästaren F.Lindqvister de flesta rösterna tillfallit
Verkmästaren H.O.Kollén, som i anledning deraf
förklarats vara till stadsfullmäktig vald, äfvensom
att protokollet blifvit sistnämnda dag offentligen uppläst
utan anmärkning. Protokollsutdraget lades till hand-
lingarne.

(§:147}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
H:rr Höglund och Kling.

{§:148}
Åt utskottet uppdrogs att till nästa sammanträ-
de inkomma med valförslag till
1:o) revisorerna af Torshälla Nya Utskänkningsbolags
räkenskaper och förvaltning under utskänknings-
året 1/10 1892 - 30/9 1893;
2:o) revisorer af den kommunala räkenskapen för
år 1893;
3:o) befäl vid stadens sprutor; och

4:o) Ledamöter i Kommittén för städernas allmän-

{Den 27 Okt. 1893}
na Brandstodsbolag till försäkring af fast egen-
dom.

{§.149} Genom utdrag af sitt protokoll den 26 dennes in-
gifver Drätselkammaren förslag till afskrifning af oguldna kommu-
nalutskylder i Torshälla stad för åren 1888,1889,1890
och 1891. Afskrifningslängden slutar på en summa af
726 Kr.36 öre. Åt utskottet uppdrogs att efter gransk-
ning af nämnda längd afgifva till Stadsfullmäk-
tige betänkande i ämnet.

{§:150}
Genom utdrag af sitt protokoll den 26 dennes (Bil.39)
anmäler Drätselkammaren, att den förgäfves sökt ge-
nom utlyst entreprenadauktion och privat underhand-
ling förhyra herberge åt obemedlade kringvandrande
under instundande vinter och sålunda ej är i stånd
att nu afgifva sådant förslag i ämnet som stads-
fullmäktige enligt deras protokoll §:142 den 29 sistl.
september infordrat af Kammaren. Väl har stadsvakt-
mästaren A.Pettersson förklarat sig villig upplåta lo-
kal till omförmälda herberge men mot ersättning
af dels 25 öre för hvarje nattgäst och dels nödigt bräns-
le för lokalens uppvärmning. Kammaren säger sig
frukta att ifrågasatt herberge ej står att förhyra till
billigare pris än det Pettersson fordrar, hvarför Kam-
maren frågar stadsfullmäktige huruvida Petterssons
anbud skall antagas eller huru i motsatt fall med
saken skall förfaras.

Efter öfverläggning beslöto stadsfullmäktige, att
herberge för obemedlade kringvandrande skall äfven
intstundande vinter och på stadens bekostnad hål-
las tillgängligt för sökande, äfvensom att remittera

{Den 27 Okt. 1893}

ärendet åter till Drätselkammaren, som anmodas att
dels afgifva förslag till kontrollant öfver herberget
och dennes arvode och dels söka träffa preliminärt
aftal med lämplig person angående upplåtande af
lokal för herberget äfvensom sedermera underställa sam-
ma aftal stadsfullmäktiges pröfning.

{§:151}
I skrifvelse den 23 sistl. Augusti till Rådstufvu Rätten
i Torshälla har Riksdagens Justitie Ombudsman med
anledning af sin härstädes samma dag förrättade in-
spektion anmodat Rådstufvu Rätten foga anstalt derom,
att lämpligare arrestlokal är den nuvarande, till rådhusets
vind förlagda, varder inrättad. Med anmälan härom
har Magistraten den 23 dennes aflåtit skrifvelse (Bil.40) till stads-
fullmäktige, hvari stadsfullmäktige anmodas skynd-
samt vidtaga åtgärder för inrättandet af lämplig
arrestlokal härstädes.

I anledning af denna skrifvelse hade Ordf. redan
låtit Byggmästaren E.Andersson här i staden upprät-
ta ritning och kostnadsförslag till nybyggnader och
förändringar i Rådhuset så att trenne arrestrum skul-
le kunna beredas i första våningen med bibehållande
af lokaler för domstolen och polisen samt för skolan.
Ritningen och kostnadsförslaget företeddes nu, och be-
slöto stadsfullmäktige att på 15 minuters tid ajour-
nera sammanträdet på det att stadsfullmäktige
måtte sätta i tillfälle att taga kännedom om för-
slagen.

Efter angifne tid öppnades åter förhandlingarne,
då samtlige förut nämnda ledamöter voro tillstä-
des förutom H:r Joh. Olsson, som i följd af illamående
måst aflägsna sig från sammanträdet. Stadsfull-


{Den 27 Okt. 1893}

mäktige beslöto remittera förevarande ritning och Kost-
nadsförslag till Byggnadsnämnden, som anmodas
inkomma till stadsfullmäktige med yttrande i ämnet
samt dervid efter befogenhet föreslå ändringar i förslagen
eller ock låta utarbeta nya förslag.

{§:152}
Vid nu företaget val till tvenne ombud för sta-
den vid årets mantalsskrifning med Torshälla stad
tillföllo åt H:rr K.E.Andersson och C Höglund hvardera
9 röster, åt H:r C.A.Andersson 5 röster och åt H:r Julin
3 röster. 2:ne röstsedlar som upptogo namnen C.A.An-
dersson och G.Sjöström kasserades, enär Komminister
Sjöström ansågs såsom pastors ombud vid förrätt-
ningen ej lämpligen böra derjemte företräda staden.
I anledning af valets utgång förklarades H:rr K.E.
Andersson och C.Höglund vara stadens ombud vid
nämnda mantalsskrifningsförrättning

{§:153}
Vid förnyad behandling af det under §:144 an-
tecknade ärende, innefattande H:r P.J.Petterssons an-
hållan att på uppgifna skäl befrias från honom
påförda böter för uteblifvande från stadsfullmäkt-
tiges sammanträde den 13 sistl. september, blef på
utskottets hemställan samma anhållan af Stads-
fullmäktige bifallen.

{§:154}
Vid förnyad behandling af det under §:143 an-
tecknade ärende, innefattande H:r A.J.Hagströms
anhållan att på uppgifna skäl befrias från honom
påförda böter gör uteblifvande från stadsfullmäktiges
sammanträde den 13 sistl. September, blef på hem-
ställan af utskottet samma anhållan af stadsfull-

{Den 27 Okt. 1893}

mäktige afslagen

{§:155}
För Magistraten skall anmälas, att vid årets slut H:rr
C.J.Andersson, C.W.Ståhle, L.Frigge, Joh. Olssson, A.J
Hagström, P.J.Pettersson, K.E.Andersson, C.Höglund
H.F.Kling upphöra att på grund af innehafvan-
de uppdrag vara stadsfullmäktige, äfvensom att H:r
L.G. Mälberg med döden afgått den 1 dennes och sålun-
da en plats bland stadsfullmäktige blifvit ledig efter
honom. I anledning häraf anhålla stadsfullmäk-
tige, att Magistraten måtte före årets slut föran-
stalta om val till tio stadsfullmäktige efter de
förut nämnda.

{§:156}
Genom utdrag af sitt protokoll den 16 dennes Bil. 41
anmäler Fattigvårdstyrelsen för Stadsfullmäktige
att dels genom H:r L.G.Mälbergs den 1 dennes timade
död en ledamotsplats i Styrelsen blifvit ledig och dels
att Komminister G.Sjöströms uppdrag att vara le-
damot i styrelsen upphör vid detta års utgång, hvar-
för stadsfullmäktige hafva att företaga val till tven-
ne ledamöter i styrelsen. Ärendet remitterades
till utskottet, som anmodas inkomma med valför-
slag till stadsfullmäktiges nästa sammanträde.

{§:157}
H:r K.E.Andersson anmälde, att i gällande
taxa å hamnumgälder till Torshälla stad ej upp-
tagas artiklarne torfströ och torfmull, och yrkade,
att stadsfullmäktige må infordra af Hamndirek-
tionen förslag till hamnafgift för dessa artiklar.
Begärd remiss till Hamndirektionen beviljades.

{Den 27 Okt. 1893}

{§:158}
H:r K.E.Andersson yrkade, att stadsfullmäktige må
för sin del besluta, att den afgift, som i gällande taxa
å hamnafgifter till Torhälla stad är bestämd för en
del uppgifna varor vid deras utförsel ej utgår för sådan
vara som dessförinnan vid införsel blifvit påförd hamn-
umgälder härstädes och i oförändradt skick utföres.
Ärendet remitterades till Hamndirektionen.

{§:159}
H:r Hagström, Danielsson och J.Olsson hvilka helt
och hållet eller delvis uteblifvit från detta samman-
träde påföras ej böter för uteblifvandet

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt
/Carl Höglund/
/H, Kling/

Offentligen uppläst den 31 Okt. 1893 betyga
/Carl Höglund/
/H, Kling/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 oktober 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107629.

Personrelationer