Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 maj 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 maj 1892

Anmärkning

den 27 Maj 1892

Närvarande alla andre
ledamöter förutom Herrar
Joh Olsson Sv. Winqvist, J. J.
Trollén, F E Larsson, F Lindqvis-
ter och C. A Nilsson

§.76.
Att jemte Ordföranden justera dagen pro-
tokoll utsågos Herrar L G. Mälberg och
C W. Ståhle, och skulle detta ske Tisdagen
den 7 instundande Juni

§.77
Upplästes Konungens Befallningshafvan-
des utslag af den 25 April d. å. angående f.
Rådmannen J. M. Widegrens mantalsskrif-
ningsort hvarigenom resolverats "att förre
Handlanden Widegren, hvilken uppförts i
Torshälla stads mantalslängd för innevaran-
de år, skall församma år föras i mantal i
Eskilstuna stad och i följd deraf uteslutas
ur sagde mantalsläng för Torshälla stad

Stadsfullmäktige beslöto låta sig nöja
med hvad sålunda bestämdts.

§.78
I skrifvelse af den 21 dennes hade Fat-
tig vårdsstyrelsen velat meddela Magistratens
besked öfver styrelsens framställning om
försäljning af stadens andel i gården
N:o 64 C här i staden.

Sedan detta Magistratens beslut upp-
lästs, så beslöto Fullmäktige att aflåta skrifvelse
till Fattigvårdsstyrelsen måst anhållan des Sty-
relsen ville föranstalta om boupptecknings
hållande efter omskrifne Maja Stina Hellqvist
född Dufberg, vid hvilket tillfälle stadens fordran
för utlagde underhållskostnader för nämde
Maja Stina Hellqvist vederbörligen af Styrelsen
bevakas. Fastigheten kommer väl då att tillskrif-
vas sonen,hvilken sedan i sin ordning kunde
anmodas begära försäljning af densamma, då
Styrelsen på så sätt af försäljningssumman tor-
de kunna erhålla likvid för den kostnad oftanämde
Maja Stina Hellqvist åsamkat staden.

[MARG:1 ex.]

§.79.
I skrifvelse af den 21 dennes hade Fattig
vårdsstyrelsen meddelat Stadsfullmäktige det
Qvarnförmannen E. A. Ekström i gården N:o 20 för
styrelsen anmält att hans son Erik Filip född
den 6 Aug 1868 och hvilken sedan 17 års ålder
periodvis lidet af fallandesjuka, på senare ti-
den haft allt tätare anfall af sjukdomen och
blifvet genom våldsamt lynne alltmer vådlig
för familjens säkerhet samt i några fall vi-
sat sig farlig äfven för främmande hvadan
befarades att nämde Erik Filip Ekström
kunde blifva vådlig för allmänna säker-
heten.

Af högsta nöd vore derför enligt faderns
mening att åt sonen bereddes vård å asyl
för fallande- och sinnessjuka, men kunde
Fadern ej deltaga i kostnaden för sådan vård
med större belopp än 100 kronor för hvarje
år hvadan han anhöll att hvad kostnaden
komme att öfverstiga detta belopp måtte be-
stridas af Samhället.

Enär Fattigvårdsstyrelsen på anförda skäl
icke kunde befatta sig med denna framställ-
ning hade densamma remitterats till Stadsfull-
mäktige för den åtgärd som häraf kunde bli
en följd.

Stadsfullmäktige bordlade ärendet.

§.80
Medelst skrifvelse af den 24 dennes hade
Fattigvårdsstyrelsen hemtäldt att Stadsfull-
mäktige måtte bemyndiga Styrelsen, att af
Fattigvårdens medel låta åt Sonen Per
Axel Herman Larsson, anskaffa en
Mekanisk hand till en kostnad af högst
50 kronor och lemna Larsson och hans
moder Enkan Amalia Larsson i N:o 35 A ett
belopp af Tio kronor till bestridande af kost-
naderna för nödig resa till Stockholm.

Denna styrelsens hemställan bordlades
till ett kommande sammanträde.

§.81.
Uppdrogs åt Utskottet att till nästa
sammanträde inkomma med förslag å hvem
som bör till landstingsmän väljas för kom-
mande tvenne år

§.82
Anmäldes af Ordföranden att vid ett nästa
sammanträde frågan om torgets ordnan-
de ånyo förekommer.Af Ordföranden anmäldes likaledes att
samtlige de i Brandinspektörens utlåtande
af den 13 Oktober 1891 för brandkåren som nöd-
vändiga ansedde effekter nu anskaffats för-
utom de föreslagne standaren till sprutorna

Med anledning häraf beslöto Fullmäktige
uppdraga åt Drätselkammaren att i sam-
råd med Brandchefen anskaffa nämde
standar hvarefter skrifvelse skulle genom
Ordförandens försorg aflåtas till Styrelsen för
Städernas Allmänna Brandstodsbolag med
underrättelse att de gifna föreskrifterna
efterkommits.

[MARG:1 ex.]

§.83.
Upplästes följande:

Kongl. Maj:ts Utslag på de besvär Ax
Westman, F Lindquister, C. A Andersson,
L F Kling, L. E. Svensson, P. E. Pettersson,
C J. Carlsson, S. A. Sjöblom och C. O. Hellqvist
i underdånighet anfört deröfver att
sedan Stadsfullmäktige i Torshälla ut-
verkat förordnande för kommissions-
landtmätaren R. Essén att uppmäta och
kartlägga såsom stadsplan en del af näm
da stads Östra jord, samt att verkställa e-
goutbyten emellan denna jord och enskilde
jordegare med mera,

Samt Essén med biträde af gode män
företagit och den 15 Juni 1889 afslutat för
rättningen;

Så och efter det Essén till Magistraten
i Torshälla, i egenskap af Egodelnings
rätt öfverlemnat ärendet rörande kar-
tor och handlingar med begäran, att
fastställelse måtte meddelas å de verk-
ställda egoutbyterna, samt att å kar-
tan öfver tomtindelningen måtte an-
tecknas, att den verkstälda gatu- och
tomtutstakningen icke inom stadgad
tid blifvit öfverklagad, har Magistraten
genom utslag, den 16 Juni 1890 sig utlåtit:
att;som Essén begärt fastställelese å e-
goutbyten mellan stadens jord och enskilde hvilka utbyten
verkställs genom förrättning
på grund af stadsfullmäktiges begäran om
förordnande för Essén att uppmäta
och kartlägga såsom stadsplan en
del af stadens östra jord, och ärendet
förty anginge fastställelse af stadsplan,
Magistraten på grund af 9 § i Byggnads-
stadgan för rikets städer den 8 Maj 1874.
fann ärendet icke kunna till pröfning
upptagas;

deruti ändring i underdånighet är
varden sökt;

öfver hvilka besvär stadsfullmäk-
tige i Torshälla och Kommissions-
landtmätaren Essén med flere sig
i underdånighet förklarat; Med
Kongl. Maj:ts Högste Domstolbeslutet;
Gifet Stockholms slott den 30 November 1891.
Kongl Maj:t har i nåder låtit sig föredragas
ofvan berörda underdåniga besvär; Och då
enligt hvad handlingarne visa ifrågavaran-
de förrätning icke afser sådana egoutby-
ten, som utgöra föremål för profning och
fastställelse i den ordning 136 § Skiftesstad-
gan föreskrifver, finner Kongl. Maj:t ej
skäl att i öfverklagade utslaget göra änd-
ring. Det vederbörande till underdånig
efterrättelse länder
Under Kongl. Maj:ts Sekret.

/Ossian Berger/
Widemeras ex officio
/Raguel Essén./

§.84.
Drätselkammarens Ordförande
anmälde att den af Fullmäktige för
länge sedan beslutade undersökningen
efter dricksvatten å Småskoletomten
nu verkstälts dervid det visat sig möj-
ligt att derstädes erhålla godt dricksvat-
ten, samt att kostnaderna härför sanno-
likt komme att belöpa sig till ungefär
100 kronor.
Det uppdrogs åt Drätselkammaren att
inkomma med kostnadsförslag härför.

[MARG:1 ex.]

§.85
Herr C. A Andersson yrkade att Stads-
fullmäktige måtte besluta att endera in-
sända den af Herr Raguel Essén upp-
rättade plankartan öfver Öster området
till fastställelse eller ock vidtaga skynd-
Samma åtgärder för ändringars verkstäl-
lande i den uppgjorda planen der så an-
ses nödigt, samt att Stadsfullmäktige
måtte om dessa Herr Anderssons yr-
kanden inhemta utskottets yttrande.

Herr C. Höglund yrkade med anled-
ning häraf att dessa Herr C A Anders-
sons förslag måtte tillsvidare bordläggas

Wid verkstäld votering biföllo Stadsfull-
mäktige Herr Höglunds yrkande.

§.86
Stadsfullmäktige delgåfvos en af Nyby
bruks aktiebolag hos Rekarne Härads Rätt
gjord anmälan att bolaget hade för afsigt
"Att inom qvarnens område efter genom-
brytning af den utaf Hjelmarens och Qvis-
marens sjösänkningsbolag i Torshälla
ström för hindrande af bakvatten till
qvarnen uppförda stenmur anbringa
en turbin" samt derjemte anhållit om syns
utsättande å stället.

Enär dagen för denna syn ännu icke
blifvit bestämd låto Stadsfullmäktige öfver-
läggningen härom tills vidare bero.

§.87.
Af de frånvarande skulle Herr F.
Lindquister påföras böter för utevaro med
2 kronor.

[MARG:(Afskrifves)]

In fidem
/K, E, Andersson/

Justerat:
/L, G, Mälberg/
/C; W;Ståhle/

Offentligen uppläst den 27 Juni
1892 betyga:
/Joh. Olsson/
/J. Jacob Trollén/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 maj 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107625.

Personrelationer