Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 februari 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 februari 1892

Anmärkning

den 27 Febr. 1892

Närvarande samtlige ledamöter
förutom Herrar K. E. Anders-
son, F. E. Larsson, J. J. Trollén Sv.
Winqvist, F Lindqvister C. O Hellqvist

§.47.
Att justera protokollet utsågos Herrar C.
Höglund och F Berglund och skulle Justering
ske genast.

§.48.
Med anledning af från Magistraten till
Stadsfullmäktige remitterade Konungens
Befallningshafvandes resolution angående Borg-
mästaren Albin Edsberg hos Kongl. Maj:ts och
Rikets Svea Hofrätt sökt tjenstledighet från
Borgmästarebefattningen i Torshälla från och
med den 2 till och med den 16 nästa Mars,
och hade Borgmästare Edsberg till vicarie un-
der tiden föreslagit Hofrätts e. o. Notarien
Carl Gustaf Elliot i Eskilstuna; få Stads-
fullmäktige för sin del förklara att de icke
hafva något att erinra, hvarken emot den
sökta tjenstledigheten eller emot den före-
slagna vicarien, dock att någon extra kost-
nad för staden härigenom icke får uppstå.

In fidem
/C. A. Andersson/

Justeradt:

Offentligen uppläst den 25 April 1892 betyga
/C. A. Nilsson/
/P, E, Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 februari 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107621.

Personrelationer