Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 februari 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 februari 1891

Anmärkning

{Den 27 Febr 1891}

Närvarande samtlige
ledamöter för utan
Herr Sven Winqvist

{§ 40}
Att jemte ordförande justera dagens
protokoll utsågos Herrar J.E Juhlin och
G.A Kindgren och skulle justering ske
Fredagen den 6 Mars kl.1 e.m. då pro-
tokollet ock kommer att offentligen upp-
läsas.

{§ 41}
Angående Herr P.Fagerströms i § 16
omnämnde motion, så hade nu Drätsel-
kammaren erhållit åtskilliga upplysningar
i saken genom ett anländt handbref från
förste landtmätaren i länet, hvilka del-
gåfvos Fullmäktige.

Sedan det anförts att minsta kost-
naden för afhjelpande af den omordade
bristen måhända uppstode om de hos-
byamännen förvarade kartorna öfver
såväl Östra som Norra jorden af Staden
lånades och uppdrag lemnades kompe-
tent person att kopiera dessa, så be-
slöts efter votering, med 11 röster mot
6, hvilka afgåfvos för avslag å motionen,
att åter remittera ärendet till Drätselkammaren
med anhållan det Kammaren ville utreda
kostnaden för dessa kartors dels kopiering
och dels reducering, hvarefter Fullmäktige
vidare besluta.

[MARG: 37
daler ]

§ 42
Angående den af Herr C.A.Andersson
i § 17 omnämnde motionen, så beslöts att
tillsvidare låta densamma hvila.

§ 43
Wid sammanträdet den 18 Dec. 1888,
§ 175, hade Beredningsutskottet vid beräk-
nandet af platspenningar funnit anled-
ning fästa Fullmäktiges uppmärksamhet
på det förhållande att åtskilliga platser
som å plankartan betecknas såsom stadens
tillhörighet blifvit af några tomtegare
utan någon godtgörelse till stadskassan
indragne till tomterna, och hade full-
mäktige remitterat detta ärende till Drätsel-
kammaren" att i förening med Byggnads-
nämnden inkomna med utredninga af an-
märkte förhållandet äfvensom afgifva förslag
å det tomtöre som i förekommande fall kan
anses skäligt."

Med anledning häraf hade nu Drätsel-
kammaren i skrifvelse af den 18 dennes an-
mält sig {icke} ega befogenhet infordra veder-
börande gårdsegares tomtkartor, förutom
hvilka ingen utredning anses kunna ernås.
i följd häraf beslöto Stadsfullmäktige remittera
frågan till Byggnadsnämnden under samma
anhållan som beslutet af den 18 Dec, 1888 upptager.

[MARG: B.M]

§.44.A.
Genom resolution af den 15 Jan 1891
hade Konungens Befallningshafvande i länet,
på ansökan af Stadfullmäktige fastställt
den vid sammanträdet den
25 April 1890 beslutade förändringen
af § 1 i Torshälla stads den 20 Maj 1876
faststälde byggnadsordning, hvadan den-
samma nu får följande lydelse:

{"Byggnadsnämnden, som har närmaste
intseendet öfver stadens bebyggande, skall bestå
af fem ledamöter, hvilka utses på sätt
byggnadsstadgan innehåller."}

På grund häraf hade nu Full-
mäktige att vid ett kommande samman-
träde företaga val af ytterligare en leda-
mot i Byggnadsnämnden och uppdrogs
åt Utskottet att inkomma med förslag
härå.

[MARG:Uts:tet]

§ 44.B
På framställning af hamnfogden
hade Drätselkammaren anmält att Stadens
hamnbrygga vore i behof af reparation.
På yrkande af Herr Lidén beslöto
Fullmäktige återremittera ärendet till
Drätselkammaren med anhållan att in-
komma med kostnadförslag å den nödiga
reparationen

[MARG:2.93]

§ 45.
Herr C.A.Andersson hade, såsom
arrendator af Borgmästarens lönejord å
öster i skrifvelse till Drätselkammaren
den 24 dennes anfört {att} det med honom
upprättade kontraktet härom föreskref
arrendetid till den 14 Mars 1894, med 2 års
ytterligare förlängning derest uppsägning
icke sker minst ett år före den 14 Mars 1894,
{att} arrendet utgjorde 220 kronor för de Två
första åren och derfter 225 kronor årligen,
jemte alla skatter och onera, {att} då
förre Borgmästaren Swentzer numera icke
eger dispositionrätt öfver jorden i fråga och
t.f. Borgmästaren icke kan uppgöra om
nytt eller förlänga (?) det gamla kontraktet,
så begärdes Drätselkammaren utlåtande
huruvida det med Herr Swentzer upprättade
kontraktet får ega bestånd eller om jorden
skall afträdas den 14 instundande Mars
i hvilket sednare fall Fordras ersättning
för utsäde av gräsfrö, höstplöjning, stäng-
ning och öfrige å jorden nedlagde kostnaden,

hvilken ersättning, enligt kontraktets punkt 6:o
afgöres medelst skiljemän enligt åberopande
lagrum af den 28 Oktober 1887.


Drätselkammaren, som ansett före-
liggande ärende innefatta ett ämne
som ej tillhör dess pröfning
och afgörande, hade remitterat ärendet till
Stadfullmäktige för den åtgärd, som anses
nödig.

Stadsfullmäktige remittera ärendet
till komitén för reglering af Magistratens löner,
för dess yttrande, hvarefter vidare beslutas.

[MARG:Komite
Nr:2.]

§ 46
Drätselkammaren hade nu full-
gjort den utredning Stadsfullmäktige,
genom remiss af den 30 sistl Januari
begärt angående tillsättandet af särskild
Stadskassör och inhemtas deraf bland
annat: {att} Statskassörs befattningen bör
kunna skötas af Stadsbokshållaren, {att}
Stadskassören lämpligen bör kunna åtaga
sig skötandet af sekreterarskapet hos
Drätselkammaren, samt {att} den nu
utgående ersättningen till räkenskaps-
förningen i Drätselkammaren - 100 kronor-
bör tilldelas Stadskassören, om sådan tjenst
beslutas skola upprättas.

Härigenom skulle den person, som
åtager sig dessa befattningar kunna be-
redas en årsinkomst af 575 kronor,
men anser Drätselkammaren att då så
många både ansträngande och ansvars-
fulla göromål efter ofvannämde
Tjensters förening, skulle åläggas stads-
kassören, så befinnes detta lönebelopp
oskäligt lågt, hvadan hemställes:

{att} lönen för skötande af samtlige
dessa befattningar bör utgå med 700
kronor, hvadan således ett ytterligare
anslag af 125 kronor bör beviljas för
ändamålet, hvarjemte Drätselkammaren
upplyser att för innevarande år sådant
anslag kan af för Kammaren tillgänglige
medel bestridas.

Enär det nyupprättade förslaget till
Drätselkammarens reglemente och fast-
ställandet häraf ansågs stå i så nära
sammanhang med denna fråga, bordlades
ärendet i afvaktan på afgörandet af
Reglementsfrågan.

§ 47.
Drätselkammaren hade nu inkom-
mit med utlåtande angående Herr J.E
Juhlins motion om upprättandet af
ny sotartaxa och annan ordning här-
utinnan så till vida att sotaren skulle
erhålla högre lön än förut och härför
åtaga sig jemväl sotning af kokspislar
och kakelugnar inom staden.

Stadsfullmäktige beslöto, sedan
Drätselkammarens utlåtande upplästs,
låta ärendet hvila och skulle det inkomna
utlåtandet cirkulera mellan
Fullmäktige i och för närmare granskning.

§ 48
Uti ingifven skrifvelse, undertecknad
af Herr [Trims] Fagerström, föreslår Herr
P. Fagerström att, enär tiden för nytt-
janderätten af den s.k. "Sågtomten"
snart är tilländalupen, det måtte med-
gifvas att nämde tomt upplåtes till
Herr [Trims] Fagerström såsom byggnads-
tomt i likhet med andra å Torshälla Stads
östra egoområde upplåtna tomter, på
det att laga fasta må kunna erhållas å den-
samma.

Remitterades till Utskottet.

[MARG: Ut:tet]

§.49.
Ordföranden upplyste att han
vid besök hos Herr Landshöfdingen
Printzsköld i och för upplysningars er-
hållande angående jernvägsfrågan er-
hållit underrättelse att Nyby Bruk ej
vore villigt medgifva banans utsträck-
ning till Torshälla hamn och ej heller
att någon station anlades med nam-
net Torshälla Stad.

Sedan emellertid Herr Landshöfdingen
lofvat samtala med Nyby Bruks disponent
angående detta, så hade dennes sednare
nu vid ett besök, som ordföranden
i sällskap med en annan af Fullmäktige,
gjort hos honom lofvat att i fall
vissa vilkor från staden sida fullgjor-
des, Nyby Bruk då skulle ej endast
medgifva banans utsträckning till ham-
nen och hållpunkts, anbringande
derstädes, bärande stadens namn, utan
ock medverkat till att banan komme
att utsträckas längre än ifrån början
afsetts.

Då emellertid ett sådant förhållande
ännu vore endast till det hufvudsakligaste
angifvet och mycket i detalj återstod
så uttalades den önskan af ordföranden
att en femmannakomité tillsattes, som
tage saken om hand och nämndes
förslagsvis till ledamöter häri Herrar
t.f. Borgmästaren G. Åkesson, G.Sjöström,
C.Höglund, Fabrikör C.A.Andersson och
Kapten C.A. Söderström.

Efter det ordförande uttalat
sin önskan om att någon af de när-
varande ville upptaga denna uttalade
mening som sitt förslag, upptogs
detsamma af Herr C.A.Andersson hvar-
efter det remitterades till Utskottet
att föreslå ledamöter i denna komité.

[MARG: Ut:tet]

§ 50
Herr Sv. Winqvists utevaro ansågs
för laga.

In fidem
/K, E, Andersson/

Justeradt den 6 Mars 1891.
/G,A,Kindgren/
/J.E.Julin/

Offentligen uppläst den 6 Mars 1891
betyga:
/Emil, Stark/
/Julin, J, E/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 februari 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107620.

Personrelationer