Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 december 1862

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 december 1862

Anmärkning

Protocoll hållit vid Stadsfullmäktiges
första sammanträde i Thorshälla
Rådhus D.27, Dec,1862,


S.D. efter uppdrag af magistraten hade
undertecknad till denna dag samman
kalladt de fullmäktige som blifvit af
Magitratens uppgifne och inhämtades deraf
att nedanstående personer af stadens inne-
vånare voro dertill walda


Herr J,W,Arfström
A,Andersson Herr J,W,Björklund
J,A,Carlsson,P,Fagerström,P,G,Hulin
J,G,Haglundh,J,A,Julin,E W,M,
Lindel,L,Lindblom,E,Lindström
L,G,Mälberg P,M,Norin,E,G,
Ringdahl E,H,Ringdahl,O,Setter
lund,C,A,Söderström A,Åberg
Joh,Thermaenius,F,O,Nyström
och af dessa voro alla tillstädes,utom
Handlanden E.Lindström som anmält
förfall och skomakaren P,M. Norin,utan
anmält hinder.


§1.Efter val med slutna sedlar blef under-
tecknad Thermaenius med 14 röster
af 18 utsedd till ordförande och slussin
spektoren J.G. Haglundh med 15 röster utsedd
till vise ordförande

§2.härefter utsågs Ledamöter Ledamöter till
Drättsel kammaren och hvartill utsågs
förre Rådmannen L.J. Ruth
Fabrikören J,P,Bergström
Källarmästaren J,M,Törngren
Inspektoren J,F,Skogsberg
Gårdsegaren L,E,Lundqvist


§3.Emot det till Stadsfullmäktige
inför Magistratens hållne val
förekom den anmärkning,att
då skomakaren E,W,M, Lindell
nu utöfvade Stadsfiskalstjensten och således
vore allmän åklagare samt att L,G,
Mälberg,vore Rotemästare och således
stadsbetjent- och blef med stöd af
29§ i CommunalLagen dessa 2:ne Personer
från fullmäktige uteslutne hvarföre nu
beslöts att härmed hos Magistraten anhålla
om fyllnadsval istället för de 2:ne
som nu Lagenligt blifvit uteslutne

Thorshälla som ofvan
/Joh,Thermaenius/

under ofvanstående dag uppläst och
riktigt befunnit betygar
/J,G,Haglundh/ /F.O,Nyström/
/L,Lindblom./
Af ofvanstående har Magistraten d.
29 Dec å Rådhuset erhållit utdrag

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 december 1862,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107619.

Personrelationer