Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 augusti 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 augusti 1889

Anmärkning

Protokoll fördt vid Stads
fullmäktiges i Torshälla
sammanträde den 27 Aug 1889.

Närvarande samtl Herrar ledamö
ter med undantag af Sv Winqvist
utan anmält förfall hvarföre det
beslöts att Winqvist skull påföras
böter för utevaro

§122
Upplästes Kongl Maj:ts utslag på af Stads
fullmäktige i Eskilstuna anförda besvär
öfver Kongl Maj:ts och Rikets Kammar
Rättens-Utslag af 4 mars 1889.angående Pro
vinsialläkare hr Mossbergs taxering af
inkomst i Torshälla. Kongl Maj:ts Hög-
sta Domstol ogillar Kammar Rättens,än-
dring af Pröfningsnämdens beslut hvilket
sednare fastställdes

Utslaget hade af Magistraten återfordrats
hvilket förklarades skola ske

§123.
Drätselkammaren hade i skrifvelse af 26 Aug 1889
{dels}anmält att anslaget till "Extra och oförut
sedda Utgifter" åtgått {dels} att Drätselkamma
ren önskade att ytterligare 500 Kronor måtte till den
na post anslås

Ärendet remitterades till Utskottet

§124
Herr K E Andersson anhöll att Stadsf måtte
aflåta skrifvelse till Magistraten med förfrågan
om på hvilka vilkor Docktor V Mossberg blifvit
antagen till Läkare för Staden samt att Stadsf:
måtte uttala,som sin önskan att Magistraten
fortast möjligt måtte inkomma med denna
upplysning.Detta blef ock Stadsf:beslut

§125
Herr C Höglund motionerade om att Stadsfull.
idag måtte besluta att uppdraga åt Ordf att
tillskrifva Herr R Essén om att fortaste möjl
hit insända karta med tillhörande handlingar öfver
Landtmäteriförrättningen på Stadens "Östra Ego-
område",samt att Stadsf likaledes må besluta att
uppdraga åt Ordf att efter det
dessa handlingar kommit Ordf:till-handa inom åtta dagar derefter
hålla {extra} samman-
träde med Stadsf.för att de öfver Landtmäteriförrättningen
höras. Detta blef ock Stadsf.beslut.

§126
Att justera protokollet utsågos P J Petter
son och F H Stenqvist och skulle detta
ske måndagen den 2 Sept kl 8 e m då det
ock kommer att offentligen uppläsas

In fidem
/Ax,Westman/

Justerat den 2 Sept. 1889.
/P.Joh.Petterson/
/F,H,Stenqvist/

Offentligt uppläst intyga
/A,Pettersson,/
/N;A;Berggrenson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 augusti 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107618.

Personrelationer