Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 april 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 april 1865

Anmärkning

Protokoll fördt vid Stadsfull
mäktiges sammanträde i Thors-
halla den 27. April 1865.

S:D: Sedan 14. Ledamöter samlade voro
företogs följande ärender till behandling

{§1:}
Från Stadsfullmäktige i Eskilstuna före
teddes och upplästes ett så lydande Pro-
tokollsutdrag "Utdrag af Protokollet, som
fördes hos Stadsfullmäktige i Eskilstuna
den 25, April 1865. §1. Kommiterade
i Sjukvårdsfrågan aflemnade Protokoll
öfver de sammanträden, som inför Kronofog-
den i Orten den 29. Mars. och 19 April hål-
lits med dessa Komiterade jemte Ombud
från Öster- och Wester Rekarn Härader hem-
mans innehafvare, och hvarvid dessa sist
nämnde blifvit hörda, huruvida Härads-
boerne skulle vara hugade, att om ett ge-
mensamt Distrikt Lazarett med Eskils-
tuna Stad sig förena, heldre än att fort-
farande hafva eget sjukhus; Och sedan
Stadsfullmäktige deraf inhämtat, att
sockne ombuden enhälligt förklarat
sig icke genom något beslut vid det
ta tillfälle vilja förbinda sig att upp
häfva och frånträda den allmäna
sjukvård de nu äga, föreslogo Komite
rade, vid detta förhållande, att Eskilstuna
stad måtte besluta sig för inrättande af
ett Lazarett med tillhörande Kurhus-afdel
ning, oberoende af Öster och Wester Re-
karne Härader, samt derför begära an-
slag af Landstinget, inlemnade Komi
terade nu en i detta afseende upprät
tad ritning å Lazaretssbyggnad med kost
nadsförslag.

Detta bifölls, hvarefter Fabrikören
Johan Thermaenius och Glasmästaren
P: G: Hulin från Thorshälla anmälte
sig såsom befullmäktiga Ombud för
Thorshälla Stadsfullmäktige, och anhöllo
få inhämta om och på hvilka grun
der Thorshälla Stad kunde finna del
aktighet uti en Lazarettssbyggnad i Es-
kilstuna.

Härom hörda förklarade Stads-
fullmäktige sig medgifva förening
med Thorshälla Stad om Sjukhuset
på det vilkor, att Thorshälla till en
tiondedel deltager i såväl byggnadskost-
naden, som husens framtida underhåll
och egendo-
men onera jemte kostnaden för första
uppsättningen af inventarier, hvaremot
inventariernes framtida underhåll Komple
tering och tillökning skulle bekostas i för
hållande till antalet af de sjukdagar
som undet det år, för hvilket kostna
derne kommer att utgå, voro vid inrätt
ningen anteknade serskildt för Es-
kilstuna och särskildt för Thors-
hälla.

Sedan Herrar Thermaenius och
Hulin förmält sig vilja om dessa
vilkor höra Stadsfullmäktige uti Thors-
hälla och derefter lemna svar derom,
beslöts att Stadsfullmäktige skulle insän-
da ritningarne och förslagen till Lä-
nets sjukvårdskomité med ansökning
om bidrag till Sjukhusinrättningen,
som enligt föreslagen skulle kosta

1. Lazarettsbyggningen Rmt R:dr 31132,85 [Riksmynt
Riksdaler]
2. Två Ekonomibyggnader - 6000.-
3. Pumpverk och Cisterner - 910,75
4. Inventarierne - ?

Som ofvan, Rätteligen utdraget
betygar
/C Jernbergh/

Stadsfullmäktiges Sekreterare -
härefter kom under öfverläggning huru
vida det af Stadsfullmäktige i Eskilstu
na i ofvanstående Protokollsutdrag
gjorda tillbud för Thorshälla Stad att så-
som delägare i den ifrågasatte Lazaretts
byggnaden få ingå och ehuru det all-
ment erkändes såväl behofvet och nyttan
af delaktighet uti en sådan sjukvårds-in-
rättning äfven nu erkändes, den välvilja
som låg till grund för det af Eskilstuna
fullmäktige gjorda tillbudet; så och
med anledning deraf, att Stadens rörelse
härstädes synes vara i aftagande och
man derjemte icke kunde nu beräkna till
hvad belopp Landstinget kan komma att
till företaget bidraga och hvarigenom
således kostnaden för de få skattdragan
de som här finnes skulle blifva och för
känbar så ansågo fullmäktige att det
ifrågasatta tillbudet nu icke kunde an-
tagas.

{§2.}
Som vaktmästaren upplyste att Herr
J: M,Törngren blifvit i Kapiten A.
Ramstedts närvaro kallad till sammanträ
det men vägrat å Listan antekna att han
var kallad och icke eller sedan kallelsen
blef företedd, anmäldt något förhinder
så ålades Herr Törngren att jemnlikt
40§ nu gällande Communallag att som böter
ofördröjligen till StadsCassan inbetala
2 R:dr Rmt hvarom utdrag af Proto
kollet skulle meddelas.

{§3.}
Herr P: Th Sundholm anmälde
att Herr A. Berglund anmodat honom
hos fullmäktige anmäla det han vore
hindrad med angelägit arbete vid Canalbron
och sedan olika meningar om giltighe-
ten af det anmälda förfallet gifvit sig
tillkänna blef Herr A Berglund från
böter frikänd genom omröstning.

Till Justering af Protokollet utsågos
Herrar Arfström, Hulin och Setterlund
Dag som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar
/Joh, Thermaenius/

Uppläst och ricktigt befunnet, betyga
dag som ofvan
/J W, Arfström./
/P, G, Hulin/

Ofentligt uppläst i Rådhuset betyga
Thorshälla den 14 Juni 1865
/C, J, Pettersson/
/J; F; Skogsberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 april 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 10 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107617.

Personrelationer