Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 september 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 september 1890

Anmärkning

den 26 September 1890

Närvarande samtlige Herrar
ledamöter förutom Herrar
C. O. Hellqvist och Sven Winkvist.

{178.}
Att jemte ordföranden justera dagens pro-
tokoll utsågos Herrar L. Frigge och P. Fagerström
och skulle detta ske Måndagen den 29 dennes kl.
1 e. m. då det ock kommer att offentligen
uppläsas.

{179.}
Anmäldes af ordföranden att ledamoten
af Stadsfullmäktige, Handlaren, Herr Sigfrid
Lilius genom dären afgått, hvardan anmälan
härom skulle till Magistraten afgå med anhållan
om val af ledamot i Stadsfullmäktige, efter
Herr Lilius, med tjenstgöringstid intill ut-
gången af år 1893.

{§180.}
Genom Stadsfullmäktiges beslut i §167
hade åt Utskottet uppdragits att afgifva
yttrande med anledning af Magistraten skrif-
velse af den 27 Augusti detta år, angående Stads-
fullmäktiges åtgöranden till ledigvarande
Rådmanstjensten besättande och föreslår nu
Utskottet att Stadsfullmäktige måtte välja
Herr O. Setterlund till Rådman.

Sedan detta upplästs förklarades att
ifrågavarande val kommer att ske vid
fullmäktiges nästa sammanträde.

{§181.}
I enlighet med beslutet i §173 hade
nu Utskottet föreslagit att Herrar Hyfvén,
Winqvist, Höglund, Westman och L. F. Berglund
måtte i komitén för Städernas Bolag till
brandförsäkring af lösegendom inväljas.

Efter med slutna sedlar företaget
val, invaldes nu i brandstodskomiten för
försäkring af lösegendom Herrar F. O. Hyfvén,
Sven Winqvist, C. Höglund, Ax. Westman och
L. F. Berglund.

{182.}
Enligt § 175 hade väckt förslag om
bekostande af Juridiskt bildadt biträde vid
uppsättandet af Stadsfullmäktiges förklaring
till Kongl Maj:t med anledning af öfverklagan
Magistratens underkännande af det af Kom-
missionslandstmätaren R. Esséns begärde
åtecknandet å den nyupprättade- " kartan
öfver lägenheterna öster om ån", förklarats
hvilande till i dag och beslöto nu Fullmäk-
tige att bifall det väckte förslaget.

{183.}
I enlighet med § 176 hade Drätselkam-
maren hänskjutit deri omförmälde fråga till
Stadsfullmäktiges afgörande.

Sedan ordföranden upplyst att Kyrko-
& Skolrådets ordförande lofvat att å Kyrkostämman
väcka förslag om bidrag från Kyrkokassan
till Lokalens uppvärmning beslöto Stadsfull-
mäktige bifalla den gjorda framställningen
på så sätt att Stadens kommunalrum får an-
vändas för Församlingarnes gemensamma
behof för hållande af Kyrkostämman, Husförhör,
etc. men deremot medgafs icke lokalens an-
vändande för nattvardsskolan; och uppdrogs åt
Drätselkammaren att utfärda nödiga
bestämmelser för lokalens användande.

{184.}
Kommissionslandtmätaren Herr C. A.
Åkerstein hade i, genom Magistraten anländ,
skrifvelse anhållit att, enär tomtkarta skulle
upprättas äfven tomten N:o 64 här i staden, om-
bud måtte utses att närvara vid utsatt sam-
manträde med vederbörande Fredagen den 3
nästkommande Oktober kl. 1 e. m., och der-
vid iakttaga och bevaka stadens rätt så väl
i afseende på gränsens uppgående mellan stadens
egor och omförmälde tomt som ock under
fattigvårdsstyrelsen lydande andel i sagde tomt.

Det uppdrogs åt Utskottet att afgifva
förslag härtill till sammanträdet den 30 {dns}.

{§185.}
Magistraten hade i skrifvelse af den
25 dennes {dels} upplyst att till den ledigför-
klarade nattpolistjensten inom ansöknings-
tiden ingen sökande sig anmält, och förkla-
rar Magistraten sig hafva funnit detta förhållande
bero på för låga lönevilkor och för lång
tjenstgöringstid för nämnde befattning,
{dels} anmodat Stadsfullmäktige att skynd-
samlingen vidtaga de på dem vidkommande
åtgärder för undanrödjande af berörde
hinder för bevarande af den nattliga säker-
heten inom samhället samt dervid tillika
upplyst om huru nattpatrulleringen för det
närvarande vore ordnad samt huru den
möjligen skulle kunna ordnas med ett årligt
tillskott af 100 kronor.

Detta Magistratens förslag upplästes och
beslöto Fullmäktige remittera detsamma till
Drätselkammaren för dess yttrande.

{§186.}
C. J. Andersson anhöll att han måtte
befrias ifrån vid förra sammanträdet honom
ålagde böter, enär han endast af missförstånd
angående dagen för sammanträdet uteblifvit.

Förslaget skulle hvila till ett kommande
sammanträde.

§187
Af de frånvarande ansågs ingendera
böra påföras böter för utevaro.

In fidem

/K, E, Andersson/

Justeradt den 29 September 1890

/P, Fagerström/

/L: Frigge/

Offentligen uppläst den 29 September 1890
betyga:

/Carl Höglund/

/J. E. Julin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 september 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107616.

Personrelationer