Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 oktober 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 oktober 1866

Anmärkning

Protokoll fördt vid Stads
fullmäktiges i Thorshälla
sammanträde den 26 Okt 1866.

S.D. Sedan 15 ledamöter voro samlade, och
protokollet för den 18 sistl September blifvet
uppläst, företogos följande ärender till
behandling

§1.
Magistraten hade inlemnat en så
lydande skrifvelse: "Utdrag af Protokollet,
hållet inför Magistraten i Thorshälla å
Rådhuset härstädes den 15 Oktober 1866.
S.D. Till ledamot bland Stadsfullmäktige
efter Landtbrukaren A Berglund invaldes
Komministern, Herr e.o. Kongl. Hofpredikan
ten Wilhelm Hedström,hvarom den valde
skall underrättes. Som ofvan på
Magistratens Wägnar /K Svensson/
Delgifven den 22 Oktober 1866 /Carl
Wilhelm Hedström/" -som upplästes

Derefter företeddes en från e.o. Kongl
Hofpredikanten C. W. Hedström inkommen,
så lydande skrifvelse "Till Herrar
Stadsfullmäktige i Thorshälla! Som
undertecknad genom val inför Magistraten
den 15 dennes blifvet hedrad med förtroende
att vara medlem af Stadsfullmäktige inom
detta samhälle, men tyvärr genom embets-
förrättningar ofta nog torde blifva förhind
rad att deltaga i denna delegations
förhandlingar, samt åtminstone för när-
varande, till följe af pågående beredelse
för pastaralexamen, är så upptagen af
studier att jag troligen längre fram
blifver nödgad att begära någon tids
tjenstledighet till och med från min
innehafvande tjenst och sålunda så
mycket mindre kan egna någon tid åt
kommunala befattningar; så nödgas jag
på grund af 30§ i Konl: Maj:ts Nådiga för-
ordning om Kommunalstyrelse i stad, afsäga
mig detta uppdrag och hoppas att Herrar
Stadsfullmäktige på ofvan anförde skäl
denna min afsägelse godkänner, En på
denna dag och timma begärd embetsförrätning
hindrar mig att personligen närvara och
närmare uppgifva skälen för afsägelsen
Thorshälla den 26 Okt 1866. /Carl Wilh: Hedström/"

Efter uppläsande hvaraf Fullmäktige, med
godkännande af de af Herr Hofpredikanten
anförde skäl, förklarade honom vara
befriad ifrån att vara ledamot ibland
Stadsfullmäktige, Och hvarom utdrag af
protokollet skulle meddelas.

[MARG: Skrifvelse från
Magistraten ang.
Hedströms val
till fullmäktig,
Hedströms skrifvel-
se i frågan, samt
fullm. beslut.]

§2.
Som Kongl Hofpredikanten Herr C. W.
Hedström på anförde skäl och med
stöd af 30§ i Kongl Förordningen om
Kommunalstyrelse i stad blifvet af
Stadsfullmäktige befriad ifrån att bland
dem vara ledamot, så beslöts att genom
utdrag af protokollet härom underrätta
Magistraten Samt derjemte anhålla att
Magistraten med aldra första låter
anställa fyllnadsval till ledamot bland
fullmäktige efter den sålunda afgångne

[MARG: Beslut om be-
gäran af fyll-
nadsval i st.f.
Hedström.]

§3.
Angående frågan om Torgbesökandes
Ordnande, samt uthyrande af Stånd till
kött- och mjölhandel, så beslöts att infor-
dra Magistratens svar på Fullmäktiges
framställning i 1§ protokollet af den 18 Sept
Och få fullmäktige härigenom anhålla
att Magistraten ville yttra sig i frågan

[MARG: Beslut om in-
fordran af Ma-
gistraten utlå-
tande öfver torg-
handelns för-
flyttande.]

§4.
Från Magistratens Ordförande
hade en så lydande skrifvelse
ankommit: "Närlagde handling öfverlemnas
till Stadsfullmäktige, hvilka torde deröfver
inkomma till Magistraten med utlåtande
serskildt affattadt, för att Herr Justitie
Kanseleren tillsändas. Thorshälla den 2:dra
Oktober 1866 Ex officio /K; Svensson/

{Afskrift}
Till Kongl Maj:ts Befallningshafvande
i Södermanlands Län!


Vidare är i afseende på Thorshälla Stads
fängelse iaktaget, att, ehuru mot beskaf-
fenheten af de dertill afsedde rum icke
något må vara att erinra, dessas
läge likväl är sådant, att det
måste vara förenat med största svå-
righet att dit Kunna transportera
en motsträfvig fånge, enär till fäng-
elserummen som äro belägne en trap-
pa upp å Winden i Rådstufvabyggna
den, leder en lång, temligen brant
trappa, hvarefter man, för att till
fängelselokalen framkomma, har att
passera en längre, i vinklar gåen-
de, icke till full golflagd gång
med afsatts på ett ställe till inemot
en alns höjd, af hvilka förhållanden
jemväl synes följa, att, i händelse
af en eldsvåda inom byggnaden, största
fara skall vara för handen att i
fängelset förvarade fångar icke
kunna, med den lätthet och säkerhet
som vederbör undan elden ur fängel
set uttagas. Stockholm den 25 Sept: 1866
/Arvid Dreijer/
/Ferd. Ramström/
Rätteligen transummeradt, betygar
Ex officio
/C. E. Varenius/"

Som upplästes, och beslöt att till
Svar derpå tillställa Magistraten
utdrag af protokollet för den 22 Aug 1866.

[MARG: En från Magi-
straten remitterad
skrifvelse i ar-
restfrågan. Beslut]

§5
Ordföranden väckte förslag om an-
skaffande af en Simpel Ljuskrona eller
armstake att användas vid Fullmäktiges
Sammanträden; beslut härom skulle
på nästa Sammanträde fattas.

[MARG: Förslag om
anskaffande af
ljuskrona till
rådhussalen.]

§6.
Herr Rådman Sundholm an-
mälte att Handlanden Öberg från Stock
holm utbjudit 2:ne marknadsstånd. Med
anledning deraf uppdrogs åt Drätselkam-
maren, att göra sig underrättad om
Ståndens verkliga värde äfvensom af-
gifva utlåtande om huruvida samma
Stånd äro för Staden behöflig.

[MARG: Förslag om
inköp af 2:ne
marknadsstånd
af Handl. Öberg.]

§7.
Herr Rådman Sundholm fram-
stälde äfven, att Postmästar Gellin
önskade, emot hyra få till vedbod
begagna det rum som kan finnas
under Rådhuset. Efter någon öfver-
läggning härom beslöts att Herr Post-
mästare utan afgift på obestämd
tid tills vidare skulle få använda
det ifrågosatta utrymmet för upp-
lag af ved och hvarom utdrag af
prottokollet skulle meddelas.

[MARG: Beslut om
upplåtande på
obestämd tid
af källaren
under Rådhuset
åt Herr Gellin.]

§8
Framställning gjordes likaledes
af Herr Rådman Sundholm derom
att Brandvakten J. Jonsson, som
blivet såsom brandvakt af Magistra-
ten afskedad, och som numera är
orkelös och oförmögen att sig försörja
skulle af StadsKassan erhålla 40 R:dr [riksdaler]
om året till hyresmedel. Herr O. Set-
terlund yrkade då, att frågan nu
endast borde anses såsom väckt, och
icke afgöras, men de öfriga ledamö-
terna ansågo att frågans uppskjutande
endast skulle medföra tidsutdrägt,
hvarföre beslöts att Jonsson skulle i
hyresbidrag utur Stadskassan erhålla
40 R:dr om året, räknadt från 1:sta
sistl Oktober, att efter hvarje
Qvartals slut genom Drätselkamma
ren utbetalas.

[MARG: Beslut om hyres-
bidrag åt F. brand-
vakten Jonsson.]

§9.
Herr J. M. Törngren som
utan anmält förfall. från dagens Sam-
manträde uteblifvet, ålades att jemlikt 40:de
§ i Kongl. förordningen om Kommunal-
styrelse i Stad till StadsKassan böta
2 R:dr R:mt [riksdaler riksmynt]

[MARG: Törngren bötfälld.]

§10.
Att efter anmodan af Ordföranden
justera detta protokoll, utsågs Herrar
A Barklind och P. Th. Sundholm och
till supleant Herr J. W. Arfström

[MARG: Justerare.]

Dag som ofvan
på Stadsfullmäktiges vägnar
/Joh. Thermaenius/
Justeradt. Thorshälla den 31 October 1866-
/P, Th, Sundholm/
/J, W, Arfström./

1866 Nov 2 genom Waktmästaren är utdrag
utlemnat till följande
Drätselkammaren §.§.6.7 och 8.
Magistraten §.§.2.3.4.7.8 och 9.
Herr A. L. Gellin §7.
Herr C. W. Hedström §1.

mottaget ofvanstående
Thorshälla d.2 Nov. 1866.
/P; Malmsten/
offentligen uppläst i Rådhuset
den 12 Dec 1866
/C; G; Scheler/
/P; Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 oktober 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107615.

Personrelationer