Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 februari 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 februari 1892

Anmärkning

den 26 Febr. 1892


Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herrar
Sv.Winqvist och P.E.Pettersson


§.36.
Att justera protokollet utsågos Herrar
J.J.Trollén och J.E.Julin.

§.37.
I skrifvelse af den 22 d:s(Bil 10) hade
Magistraten anmodat Stadsfullmäktige att-
enär Kungl.Förordningen angående vilkoren
för försäljning af bränvin och andra brän-
da eller distillerade spirituösa drycker af
den 31 December 1891,hvilken redan den 1:sta
nästkommande April skall träda i kraft
innehåller i §.26,rörande tiderna för mi-
nuthandelns och utskänkningens bedrifvan-
de,åtskilliga andra föreskrifter än som i
Kongl.Förordningen,uti samma ämne af
den 28 Maj 1885- finnas stadgade-afgifva fram-
ställning huruvida och i hvad mån de i Ko-
nungens Befallningshafvandes resolution den
30 November 1885 meddelade bestämmelser
rörande omförmälde försäljningstider här-
städes lämpligen böra ändras eller bibehål-
las.

Sedan åtskilliga medlemmar af Full-
mäktige yttrat sig och ansett de nu be-
stämda tiderna för öppethållande af för-
säljningsställena må bibehållas beslöto
Fullmäktige anmoda Beredningsutskottet
att inkomma med förslag till Fullmäk-
tiges yttrande i följd af nämde Magistratens
skrifvelse

[MARG: 1 ex.]

§.38.
Uti i §.§. 13 och 34. omnämde från Stads
fullmäktige infordrade förklaring angå-
ende sökt åläggande för f. Handlanden J.
M. Widegren att låta mantalskrifva sig
i Eskilstuna beslöto Fullmäktige anföra

{att} nämde Widegren här i staden eger
fastighet gården N:o 53

att Widegren härstädes arrenderar jord-
egendom tillhörig Enkefru J.Lindström
och således här drifver rörelse

att Widegrens tillfälliga inflyttning till
Eskilstuna skett med hänsyn till att hans
barn begagnat undervisningen i dervarande
läroverk,samt

att den skrifvarhjelp han lemnar sin
måg Fabrikör Eijlitz icke är af den be-
skaffenhet att den kan betraktas såsom
erbjudande honom med familj full berg-
ning

På grund häraf beslöto Stadsfull-
mäktige bestrida bifall till denna af
Eskilstuna Stadsfullmäktige hos Konungens
Befallningshafvande gjorda ansökan.

[MARG: 1 ex.]

§.39.
Sedan nu den i §.17. beslutade planterings
planen öfver Torget inkommet och granskats
beslöto Fullmäktige uppdraga åt Drätselkam-
maren att anmoda Byggmästaren Herr E-
rik Andersson att ånyo genomgå de upp-
rättade kostnadsförslagen för Torgets ord-
nande enär man förmodade att i följd
af föreslagna förändringar den ursprung-
lige kostnaden nu skulle kunna något
nedbringas.

Widare uppdrogs åt Drätselkamma
ren att ombesörja att de upprättade rit-
ningarne må finnas för allmänheten till-
gängliga i Jernhandeln om hvilket för-
hållande annons skulle införas.

[MARG:1 ex.]

§.40.
Sedan den i §.22 nämde revisions
berättelse ånyo upplästs beslöto Fullmäk-
tige att,såvidt på Stadens rätt beror,lem-
na full ansvarsfrihet åt Torshälla Sprit-
bolag för året 1/10 1891-30/9 1892.

§.41
Fattigvårdsstyrelsens i §.21 omnåmde
begäran om bemyndigande att låta
försälja stadens andel af fastigheten
N:o 64 C,att få uppbära och qvittera den
del af köpeskillingen som belöper sig på
Stadens del och att den öfverblifna kö-
peskillingen må ingå till stadens fat-
tigvårdskassa,blef af Fullmäktige bifallen

[MARG: 1 ex.
41&42]

§.42
Sedan Helsovårdsnämden genom sitt proto-
kollsutdrag af den 21 December förra året
förklarat sig icke kunna medgifva en
af Fattigvårdsstyrelsen gjord framställ-
ning " att de under Helsovårdsnämdens
vård befintliga sjuksängspersedlar måt-
te af Fattigvårdstyrelsen få disponeras"
men väl att de af nämde sjuksängspersed-
lar som vore oundgängligen behöfliga
för den under Styrelsens inseende stå-
ende sjukvården måtte efter reqvisition
få lånas,fattade Fullmäktige sitt beslut
i enlighet med denna Helsovårdsnämdens
framställning.

§.43.
Drätselkammaren hade nu in-
kommit med förslag till lönetillökning
åt Stadsvaktmästaren A Pettersson med
anledning af dennes ansökan af den 13
Nov.1891. och föreslår Kammaren ett
lönetillägg af Åttio Kronor pr år att ut-
gå från och med den 1 Jan. detta år,
dock under förutsättning att de
af Kammaren upprättade vilkoren härför
af Pettersson godkännes och efterkommos

Det uppdrogs åt Utskottet att inkomma
med sitt yttrande häröfver.

[MARG: 1 ex.
43 44]

§.44.
Uti ingifven skrifvelse af denna dag
föreslår Herr J.E.Juhlin, under anföran-
de af att en del utgifter till Fattigvården
s.k."natura-prestationer" sedan många
år tillbaka endast drabbar jordbrukar-
ne att Stadsfullmäktige måtte besluta
"att allt bidrag till fattigvården här i sta-
den måtte från år 1893 utgå {lika} på hvarje
bevillningskrona".

Det uppdrogs åt Utskottet att inkomma
med utredning och yttrande häröfver.

§.45.
Herr C.A.Andersson anförde att Stads-
fullmäktige vid beslutets fattande att Stads-
plan skulle upprättas å Öster,bestämdt att
kostnaden för Råstenarnes uppsättning skulle del-
vis bestridas af tomtinnehafvarne,men hit-
tills har denna kostnad icke utdebiterats

Stadsfullmäktige beslöto på yrkande af
Herr Höglund att bordlägga frågan intilldess viss
het vunnits huru Kongl Maj:ts utslag angående
ordnandet af Östra området utfallit.

§.46
Af de frånvarande skulle Herr P.E.Petters-
påföras stadgade böter med 2 kronor

In fidem
/K.E.Andersson/

Justeradt
/J.E.Julin/
/J.J.Trollén/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 februari 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107608.

Personrelationer