Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 februari 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 februari 1890

Anmärkning

den 26 Februari 1890

Närvarande samtliga H:rr
ledamöter med undantag af
G A Kindgren S Lilius och
Sven Winqvist

§ 29.
Att jemte Ordf justera protokollet utsågos
Herrar J P Engström. och A G Forsman och
skulle detta ske Tisdagen den 4. Mars kl 1 e m
då det ock kommer att offentligen uppläsas

§ 30
Drätselkammaren hade medelst protokolls
utdrag af 18 d:s underrättat Stadsf: att den
samma genom sin Ordf vid den Egodelnings
rätt som sammanträdde härstädes den 31 sistl
Januari på då anförde skäl protesterat
emot att någon kostnad eller förlust drab
bat staden i och för denna Egodelningsrätt
men genom dess utslag hade Staden lik
väl ålagts ersätta Landtmätare Herr Raguel
Essén för hitresan med Kronor 50 48 men
då detta öfverstiger det belopp hvaröfver
Drätselkammaren får bestämma så hade
ärendet hänskjutits till Stadsf för besluts
vinnande huruvida den omtalade utgiftsposten
bör utgå. Sedan ärendet föredragits beslöts
att inhämta Utskottets yttrande hvarföre sam
manträdet ajounerades på 10 min:

Wid fortsatt sammanträde upplästes Ut:ets
yttrande och beslöts i enl dermed att
låta vid Egodelningsrättens utslag bero och
att bemyndiga Drätselkammaren till Herr Essen
utbetala fordrade Kronor 50,48

[MARG:D.K]

§ 31.
Enär förslag till ledamöter och supp
leanter i Bevillningsberedningen icke
förut afgifvits så hänskjöts detta nu
till Utskottet medan Stadsf ajounerade
sammanträdet på 10 minuter

Wid fortsatt sammanträde upplästes Utskot
tets förslag, och vid härefter företaget val
invaldes till ledamöter i Bevillningsbered
ningen för Torshälla stad Herrar J M Widegren
K E Andersson L F Berglund och till supp
leanter H:rr C Höglund & C A Andersson
att inträde i den ordning de här nämnes

[MARG:6]

§ 32
i enl med Stadsf beslut af den 31
Janu hade Drätselkammaren nu afgifvit för
slag å virkesdemisioner och sättet för be
läggningen af "Stora Bron" med plank och
beslöts att virket skall läggas längs efter bron
och hafva en tjocklek af 2½ tum

Att närmare bestämma öfverlemnades till
Drätselkammaren i förening med H:rr S Win
qvist och C A Andersson

[MARG:D.K.]

§ 33
Drätselkammaren hade anmält att vid
verkstäld granskning af årets Kronodebet
sedel för Säby & Söderby det visat
sig att 30 % grundskatteafskrifning i år
godtgjorts hvadan ingen vidare åtgärd här
utinnan kräfves

§ 34.
I enl med beslutet enl §. 21. hade Drät
selkammaren tillstyrkt Stadsf bifalla Krono
jägaren S Andersson:s hemställan att få i
stadsskogen å uppgifven plats taga 100 Lass
dye för påförning å sin ifrån Staden
arrenderade jord och blef denna ansökan
bifallen med vilkor att dyen i enl med
framställningen påföres den ifrån staden
arrenderade jorden

§ 35
I skrifvelse af den 18 dennes hade Drät
selkammaren anmält att Stadsvakt
vaktmästaren iår affordrat staden Kr
6 som "ersättning för fogeltäppan" och att
beloppet ubetalts på grund af attest
ifrån F O Hyfvén " att beloppet utgått
alltsedan 1883." men tillika anhållit att
utredning måtte ske huruvida rättig
het till denna ersättning förefans eller
ej.

Under diskussionen upplyste Herr Mähl
berg om att denna täppa för flera år
tillbaka utarrenderats af Fattigvårdssty-
relsen och att arrendatoren en tid var då
varande Stadsvaktmästaren, samt att arren
det då för ett eller flera år efterskänkts
derföre att denna person var i mindre goda
omständigheter
Härefter remiterades ärendet till Drät
selkammaren för ytterligare utredning

[MARG:D,K,]

§ 36
Drätselkammaren hade ansett det nö
digt begära Stadsf gillande af till Borg
mästaren utbetalte Wedpängar med Kr
150, under år 1889 och förklarade sig Stadsf
icke hafva något emot denna utgiftspost
att anföra.

[MARG:D.K.]

§ 37.
I enl med § 25 hade till Utskottet hän
skjutits förslags afgifvande till en re
visor af stadens räkenskaper för år 1889.
i stället för Rådman J M Widegren
hvilken afsagt sig uppdraget och
sedan detta förslag upplästs valdes
till revisor Herr F Lindqvister

§ 38
I infordrat yttrande hade Berednings
utskottet hemstäldt att Stadsf måtte
med anledning af Bryggaren C Fr Berlunds
ansökan af den 15 April 1889 att här
i Staden få sig meddelad rättig
het till försäljning af maltdrycker
till förtäring på stället, till Magistra
ten afgifva som sitt yttrande att Stadsf
anse det mindre lämpligt, att det nu
medgifves en dylik affärs påbörjande
här i staden.

Sedan detta upplästs beslöto Stadsf
att som sitt yttrande afgifva det
af Utskottet föreslagne samt tillika
hemställa att den ingifna ansökan
måtte af vederbörande afslås

§ 39,
I enl med § 189. för förlidet år hade
Utskottet erhållit i uppdrag afgifva för
slag till Stadsf: ifrån Landshöfdinge Em
betet infordrade förklaring öfver Herrar
F Lindqvisters och S Lilius besvär öf-
ver Stadsf beslut af den 1 Nov 1889. an
gående upplåtelse till viss person af en
del af s.k. "Klockberget"

Detta hade nu Utskottet fullgjort men
då klagandena påstått att tomtöre icke
erläggts för det sålunda upplåtna om
rådet, och det upplysts att sådant bestämdts i årets
stat beslöts infordra bevis härom ifrån
Drätselkammaren och att tills detta blif
vit aflemnadt uppskjuta förklarings afgifvan
de

Wice Ordf ledde behandlingen af
detta ärende

[MARG:D.K,]

§ 40
Sedan Ordf tillkännagifvit att han full
gjort honom lemnat uppdrag att hos
Magistratens Ordf: förfråga huruvida Stadsf:s
ansökan till Kongl Maj:ts angående begärd
rättighet för Stadsf att vid inträffad le
dighet sjelva få tillsätta Stadsläkare,
hvilken ansökan inlemnats till Magistra
ten den 19 sistl December, och dervid erhållit den upp
lysning att denna ansökan än
nu den 17 d:s icke blifvit till vederböran
de afsänd, yrkade Herr C Höglund att
om det med visshet blefve kändt att
denna Stadsf ansökan 14 dagar härefter
icke till vederbörlig ort blifvit af Magistra
ten expedierad Satdsf då måtte samman
kallas till extra sammanträde för att med
anledning af ett sådant förhållande vida
re besluta

Stadsf biföllo det gjorda yrkandet om
extra sammanträde

§ 41.
Herr C Höglund föreslog att Stadsf
måtte besluta hos Magistraten anhålla
att Magistraten måtte till Kongl Medici
nalstyrelsen aflåta ansökan om ytter
ligare förordnande efter den 30 April d å
för Med Lic Jacob Trollén att här
uppehålla Stadsläkaretjensten och att
förslaget måtte remitteras till Ut:tet
Remissen till Utskottet bifölls

§ 42
Herr A J Hagström föreslog att
Stadsf måtte meddela Herr A J Samu
elson rättighet att å Stadsskogen emot
den afgift som bestämdes få hämta sand
för Krusgårdens Tegelbruk

Ärendet remitterades till Drätselkammaren
för afgifvande af yttrande

[MARG:D.K.]

§ 43
Beslöts att ordn sammanträdet den
28 d:s skulle inställas

§ 44.
Af de frånvarande skulle Herr S
Lilius påföras stadgade böter för uteva
ro med 2 Kronor

In fidem
/K,E.Andersson/

Justeradt den 4 mars 1890
/J.P.Engström/
/A.G.Forsman/

Offentligen uppläst den 4 mars
1890, betyga
/J.P.Engström/
/G,Forsman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 februari 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107607.

Personrelationer