Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 februari 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 februari 1889

Anmärkning

Protokoll,hållet vid Stads-
fullmäktiges i Torshälla
sammanträde den 26 Febr.1889.

Närvarande:samtliga ledamöter utom
H:rr K.E.Andersson,S.Vinqvist och G.
A.Kindgren samt C.A.Andersson;den sistn.
infann sig sedermera vid början af sammanträ-
det.De frånvarandes förhinder godkändes.

§.21.
Aflemnade Magistraten bestyrkt afskrift
af Landshöfdingembetets i länet resolution
den 16 Febr. 1889,hvaraf framgick,att Landshöf-
dingeembetet lemnat utan afseende stadsfull-
mäktiges i §. 19 detta år framstälda önskningar
om ytterligare inskränkning i bränvinsför-
säljningstiden i Torshälla under instundande
tre-årsperiod utöfver den,som,genom Konungens
Befallnings h:s till fortfarande efterrättelse gällan-
de resolution af den 30 Nov. 1885,finnes stadgad.
Skrifvelsen lades till handlingarna.

[MARG: Bil.9.]

§.22.
I Skrifvelse af den 25 dennes har Magestra-
ten infordat stadsfullmäktiges yttrande i an-
ledning deraf, att Herr Borgmästaren E.Svent-
zer anmält sig sinnad att för fullgöran-
det af det förordnade Kon:s Befallningsh. i
länet lemnat honom att vara lagfaren le-
damot i Inskrivningsnämnden för Söderman-
lands Regementes norra bataljonsområde,hos
Kongl M:j:ts och Rikets Svea Hofrätt anhålla om
tjenstledighet från utöfvande ag Borgmä-
stare-embetet här i staden under tiden från och
med onsdagen den 13 nästkommande Mars till
och med. torsdagen den 21 i samma månad,
hvarjemte Borgmästaren Sventzer föreslår till
sin vikarie under tjenstledigheten e.o. Hof-Rätts-
Notarien Sten Helmer Theofron Munktell i Eskils-
tuna.- Och beslöto stadsfullmäktige
med anledning häraf att för sin del att för sin del ej göra nå-
gon invändning mot hvarken Borgmästaren
Sventzers ansökan om tjenstledighet eller mot
förslaget,att e.o. Hof-Rätts-Notarien Sten Hel-
mer Theofron Munktell förordnas att under
ifrågasatta tjenstledigheten förvalta Borg-
mästarembetet här i staden,dock att vika-
riens arvode ej må utgå af stadens medel.
-punkten justerades genast.

[MARG:Bil.10.]


§.23.
Vid fortsatt behandling af det under §.15
antecknade ärendet upplästes utskottets in-
fordrade yttrande i ämnet,och beslöto full-
mäktige,att, enär utskottet förklarar sig sakna
nödig fackkunskap i detta ärende, remittera det
samma till byggnadsnämnden med begäran,att
nämnden ville dels afgifva förslag å skälig kost-
nad för anskaffande af tekniskt bildadt biträ-
de för utrönande af möjligheten och lämplig-
heten af trottoarers anläggande utmed Stor-
gatan här i staden,äfvensom att nämn-
den måtte inkomma med eget yttran-
de i ämnet.

§.24.
Vid sammanträde den 13 dennes hade Drätsel-
kammaren beslutat hos fullmäktige anmäla;
att egarne af tomterna N:o 115 och 117 obehö-
rigt uppfört stenmurar vid tomternas gränser
åt allmänna landsvägen,hvaraf vållats skada
för der gjorda planteringar äfvensom inkräktat
på landsvägen,så att densamma ej mera egde
laglig bredd. På grund deraf ansåg sig DK.
böra hemställa,att fullmäktige måtte hos
Magistraten begära handräckning för nämn-
da stenmurars undanskaffande.Vid föredrag-
ning häraf upplystes,att fullmäktige,efter
mottagandet af en från DK. genom Magistraten
inkommen skrifvelse rörande borttagandet af
den å tomten N:o 117 uppförda stenmuren,vid
sammanträde den 28 Sept.1888 beslutit öfverlem-
na nämda skrifvelse till stadens ombud vid då
förestående landtmäteriförrättning,på det att
ombuden måtte äfven i detta fall bevaka sta-
dens rätt och bästa.- Enär stadens rätt i
denna sak ej kan med säkerhet utrönas,förrän
den karta öfver lägenheterna,hvilken nu är
under utarbetning,blifvit af vederbörande fast-
stäld,så beslöto fullmäktige att DK:s omför-
mälda hemställan ej skall för närvarande
till någon fullmäktiges åtgärd föranleda.

§.25.
Vid sammanträde den 13 dennes hade Drätsel-
kammaren beslutat anmäla hos fullmäktige,
att Fabrikör P.Fagerström här i staden ej kun-
nat i godo förmås erlägga resterande arrendeaf-
gifter för den s.k. Benzlinska tomten,hvilken,
enligt numera kraftvunnet beslut,blifvit å
allmänt sammanträde inför Magistraten i Tors-
hälla den 26 Okt.1887 till honom upplåten intill
den 12 Dec.1889 emot det,att Fagerström förbinder
sig bland annat,att genast till stadskassan beta-
la alla resterande arrendeafgifter för samma
tomt,innefattande från och med år 1881 till och
med år 1887;utgående afgiften med bestämda
15 kronor per år.- Med anledning häraf hade DK
begärt,att fullmäktige måtte lemna Kammaren
bemyndigande att genom ombud,det Kamma-
ren utser,vid laga domstol utföra stadens talan
mot P.Fagerström i denna sak.

I anledning af hvad sålunda förekommit
beslöto fullmäktige uppdraga åt DK. att ge-
nom ombud,det Kammaren utser,å stadens väg-
nar och med dess genom utdrag af detta proto-
koll lemnade fullmakt vid laga domstol utfö-
ra stadens talan i denna sak mot Fabrikör
P.Fagerström.

§.26.
Vid sammanträde den 13 dennes hade Drätsel-
kammaren beslutat fästa fullmäktiges uppmärk-
samhet derpå,att Fabr.C.A.Andersson icke
öfverklagat Landshöfdingeembetets i Länet ut-
slag den 8 Nov. 1888 på Anderssons besvär öfver
Stadsfullmäktiges beslut den 27 föregående Mars,
hvarjemte Kammaren hemstälde,att fullmäktige måtte
besluta om åtgärder i anledning häraf.Vid före-
dragning häraf upplyste H:r C.A.Andersson
på begäran,att han,som redan före nämda be-
sluts fattande återtagit sin ansökan,som låg till
grund för fullmäktiges omförmälda beslut,nu-
mera icke hade behof af den i skrifvelsen af den
30 Okt. 1887 begärda upplåtelsehandlingen.

Med anledning häraf beslöto fullmäktige att
genom utdrag af detta protokoll underrätta
DK.om hvad sålunda förekommit.

§.27.
Från Drätselkammaren hade öfverlemnats
en af Länsträdgårdsmästaren A.Sundius upp-
rättad ritning,innefattande förslag till ordnande
af stadsparken här i staden äfvensom ett af nämde
Sundius uppgjordt förslag å kostnaden för platsens
iordningställande enligt ritningen.- Såväl
ritning som kostnadsförslag blefvo af fullmäkti-
ge faststälda.

§.28.
Vid sammanträde den 13 dennes hade Drätselkam-
maren beslutat anmäla:dels, att vid Torshälla
qvarn blifvit uppsatt den af fullmäktige till inköp
beslutade sug-och tryckpumpen,och dels,att i följd
af mellankomna omständigheter dylik pump ej
kan under närmaste tiden uppsättas å Holmen.
DK. förmenar,att med anskaffande af sistnämde
pump kan anstå tillsvidare,derest den materi-
el i fråga om slangar och dylikt,hvilken
beräknats för denna pump blir skyndsamt anskaf-
fad för att användas såsom tillökning i materie-
len vid nu uppsatta pump.DK. beräknar.
den kostnad,som nu för ändamålet ifrågakom-
mer till 500 kronor samt begär bemyndigande vid
detta sammanträde att ofördröjligen hos veder-
börande fabrikanter för stadens räkning beställa:

150 meter 5:tumsslang - 255.-
1 Slangkärra - 75.-
3 Skrufkopplingar - 75.-
1 Strålrör med munstycke - 40.
1 Kamelhårsrem med lås - {27.}

till en sammanlagd kostnad af Kronor {- 472.-}
hvartill kommer frakt och div.omk.till ett bel.af Kronor 28.-
{Summa Kr. {500.-}

Vid föredragning häraf anmärktes,att det
vore formelt oriktigt att genom lemnande af
det begärda bemyndigandet besluta verkstäl-
lighet af en åtgärd,som icke varit före-
mål för fullmäktiges slutliga pröfning,hvadan,
med afslag å DK:ns begäran i detta afseende,ä-
rendet remitterades till utskottet,som har
att före den 15 nästa Mars inkomma med ytt-
rande i ärendet.

§.29.
På framställning af Drätselkammaren enligt
dess protokoll den 22 dennes det fullmäktige måtte
hos vederbörande öfverklaga häradsskrifvarens
i Rekarne fögderi åtgärd att för år 1888 påföra
Torshälla stad hela det kronohemmanen Säby N:o 1,
ett mantal,Söderby N:o 1,ett mantal, och Söderby N:o 2,
trefjerdedels mantal,allt i Torshälla socken,i
jordeboken upptagna grundskattebelopp utan af-
drag af de genom Kongl.Förordningen af den 5 Juni
1885 omförmälda 30 procent af grundskattebelop-
pet samt att,enär staden för år 1888 erlagt hela
den för berörda hemmanen påförda grundskatt,full-
mäktige måtte hos Kon:s Befallningshafvande i
Länet anhålla om restitution af de medel,som
således af staden för högt guldits,beslöto full-
mäktige att,med bifall härtill uppdraga åt
v.Häradshöfdingen G.Brakel i Eskilstuna
att å stadens vägnar och med dess genom ut-
drag af detta protokoll lemnade fullmakt dels
hos vederbörande myndigheter öfverklaga härads
skrifvaren i Rekarne fögderi förberörda beskatt-
ningsåtgärd,dels att hos Kon:s Befallningshaf-
vande i Länet anhålla om restitution af de
medel,som af staden blifvit sålunda för högt er-
lagde,dels ock att sjelf eller genom den han i
sitt ställe förordnar å landtränteriet i Nyköping
uppbära och qvittera det belopp,som till följd af
ifrågavarande åtgärd kunde åt staden återvinnas.

§.30.
Till protokollet skulle antecknas,att v.Hä-
radshöfdingen G.Brakel erbjudit sig utföra
stadens talan i Omförmälde mål utan annan godt-
görelse än ersättning,för hvad han får utlägga
för besvärens ingifvande till vederbörande myn-
digheter samt för möjligen förekommande proto-
kollslösen,hvilket anbud fullmäktige med tack-
samhet mottogo.

§.31.
Åt utskottet öfverlemnas att till fullmäktige
inkomma med yttrande,huru förfaras bör med det
belopp,som genom ifrågavarande besvär möjligen
kan åt staden återvinnas.

§.32.
Öfverlemnade H:r Borgmästaren Sventzer af Ma-
gistraten upprättadt förslag till Reglemente
för Drätselkammaren i Torshälla. Det
uppdrogs åt Herr C.Höglund att till nästa
sammanträde förskaffa fullmäktige upp-
gift å kostnaden för nämda förslags repro-
ducerande uti tryck eller hektografiskt öfver-
tryck i 30 exemplar.- Förslaget remitterades
till utskottet.

[MARG:Bil.11.]

§.33.
H:r C.F.Berglund aflemnade en skrif-
velse med hemställan,det en utskänkningsrät-
tighet af maltdrycker måtte få öppnas här
i staden. Skrifvelsen remitterades till utskottet.

§.34.
H:r A.Hagström aflemnade en skrifvelse
med anhållan att,enär han vore sinnad upp-
lägga en stenmur i nedra hörnet å tomten N:o 6
här i staden,stadsfullmäktige måtte bestämma
gränsen för nämda mur. Borgmästaren Svent-
zer upplyste,att H:r Hagström framställt dylik
begäran till byggnadsnämndens ledamöter vid
enskilda samtal,men att dessa ansett nämn-
den sakna befogenhet att i ärendets nuvaran-
de skick yttra sig öfver Hagströms begäran,
som för öfrigt afsåg bland annat en rätning
af gatulinien.

Fullmäktige beslöt i anledning häraf an-
hålla hos byggnadsnämnden om förslag till
rätning af gatulinien å den del af Storgatan,
som är belägen emellan s.k. Arfströmska
gården och gården N:o 1.
H:r Hagströms skrifvelse bordlades.

[MARG:Bil.12.]

§.35
Att jemte ordföranden justera dagens proto-
koll utsågos H:rr N.A.Berggrensson och
C.A.Andersson;och skall detta ske å Kom-
munalrummet måndagen den 4 nästa Mars
kl. 12.40 e.m.

In fidem:
/Georg Sjöström/
n v. Ordförande

Justeradt
/C.A.Andersson/
/N;A;Berggrenson/

Offentligen uppläst den 4 Mars 1889,betyga:
/John Valter/


Vid justering af Stadsfullmäktiges pro-
tokoll den 26 sistl.Februari anmäldes af Herr
C.A.Andersson följande reservation:

I anledning af protokollets uppfattning
af mitt yttrande enligt §. 26 får jag upplysa,
det jag förklarade,att jag icke för närvaran-
de kunde använda den i skrifvelse af den
30 Okt.1887 begärda upplåtelsehandlingen
på de af Stadsfullmäktige bestämda vilkor.

/Georg Sjöström/
n.v.Ordförande

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 februari 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107606.

Personrelationer