Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 augusti 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 augusti 1892

Anmärkning

den 26. Augusti 1892

Närvarande samtlige leda-
möter förutom Herrar Sv.
Winqvist P. Lindqvister och C. O.
Hellqvist

§.118.
Att justera protokollet utsågos Herrar
F Berglund och F. E. Larsson och skulle
justering ske Lördagen den 27 dennes

§.119.
Enär den för staden gällande Hamn-
taxan upphör med detta år och följakt-
ligen förslag till ny sådan måste insän
das för fastställelse så hade Magistraten
anmodat Stadsfullmäktige att inkomma
med sitt yttrande härutinnan

Och beslöto Fullmäktige att genom
utdrag af sitt protokoll för dagen hos
vederbörande anhålla att den i taxan intagna bestämmelsen
{"För fartyg som inom området för
stadens hamn lossar eller lastar vid
staden ej tillhörig strand, erlägges en-
dast half afgift,"} åter måtte utgå

Denna bestämmelse har tillkom-
mit under år 1887 på begäran af All-
män Rådstuga men det hade visats
att densamma mången gång kan leda
till svårlösta tvister, hvarförutom
detta stadgande ej medfördt det
gagn som med detsamma möjligen
afsedts. Dessutom anfördes hos Fullmäk
tige som motiv för uteslutande af
denna bestämmelse att något dylikt stad-
gande ej förefinnes i andra i länet gäl-
lande hamntaxan.

Widare tilläto Stadsfullmäktige sig
påpeka den, antagligen som tryckfel till-
komne, egentliga bestämmelsen såm fö-
refinnes för "Lera och Cement", 2 centner
{0.5} - 100 kg {1 öre}", hvilket fel dock nu-
mera anses ej inverkar då det metri-
ska systemet uteslutande användas.

I öfrigt uttalade Stadsfullmäktige som
sin önskan att Taxa öfver Hamnafgifter
i Torshälla måtte i Nåder förnyas i
likhet med den nu gällande.

§.120.
Den af Drätselkammaren inlemn-
de afskrifningslängden föredrogs ånyo. Wid
granskning har det utrönts att densamma
var behäftadad af flera felaktigheter {dels}
i summorna och {dels} att derå för af-
skrifning upptagits belopp hvilka redan
förut afskrifits.

Således vore för år 1888 upptagna kronor
214.11 hvilken summa bör minskas till 211.45
enär kronor 2.06. för L. J. Larsson redan
äro afskrifne

För år 1889 skola följande rättelser
vidtagas. F G. Malmström skall vara 4.11
L Halfvorson 4.82, B. G. Lindblad 4.11 J.
Malmstén d. y. 1.07, C. G. Eriksson 2.57;
C. O. Hultman 2.57, C. J. Norgren 6.15, hvar-
jemte det för A J Zetterström upptagne be-
loppet kronor 13.51 redan förut har afskrif-
vits

För år 1890 skola summorna vara för
C J Andersson k:r 5.92 och för C. A Anders
son 149.94.

Summorna ändras härigenom till för
1888 kr 211.45 för 1889 till 175.99 samt för 1890
till k:r 257.17.

Med anledning häraf remitterades
afskrifningslängden åter till Drätselkam-
maren för rättelse.

[MARG: 1 ex.]

§.121.
Wid förnyad föredragning af i §.116 om-
nämda ärende beslöto Fullmäktige att
utse 4 ombud för staden att närvara vid
till den 15 September utsatt laga syn för vatten
verks anläggande utanför Torshälla qvarn
och bestämdes att af dessa ombud en skulle
vara Juridiskt kunnig

Det uppdrogs åt Utskottet att föreslå hvil
ka som böra till ombud väljas

[MARG: 1 ex.]

§.122
De af Stadsfullmäktige utsedde ombuden för
upprättande af en längd öfver oguldne kom-
munalutskylder hade nu inlemnat en sådan förteckning

Enligt densamma visas att det resterande
utgör k:r 825.20 hvadan, då den bokförda ba-
lancen utvisar k:r 960.27 attså uppstår en
brist i redovisningen intill denna dag af k:r 50.07

Underrättelse om detta förhållande skulle
meddelas Stadsfogden för dess förklaring

§.123
De frånvarandes förhinder godkändes

In fidem
/K. E. Andersson/

Justeradt den 27 aug. 1892.

/F. Berglund/
/F. E. Larsson/

Offentligen uppläst den 27/8 92 betyga
/Carl Höglund./
/F. O. Kafvelström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 augusti 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107605.

Personrelationer