Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 april 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 april 1892

Anmärkning

den 26 April 1892

Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herrar Sv.Winkvist,
J.J.Trollén och F.Lindqvister.

§70
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar C.A.Anders-
son och C.J.Andersson och skulle ju-
stering ske Thorsdagen den 28 dennes.

§.71.
Företogs ånyo det i §.62 omnämde
ärendet angående upprättande af karta
öfver Torshälla å i och för hamn-
områdets bestämmande.

Sedan Ordföranden upplyst att
Herr Notarien F.Fristedt förklarat sig
villig emottaga det ifrågasatte
Ombudsmannaskapet och att han
sistlidne Lördag besökt staden,
dervid området tagits i betraktande
och som lämpligast ansetts att låta
de punkter der Eskilstuna Kanal
in och utmynnar i Torshälla å
blifva ändpunkter för det tilläm-
nade hamnområdet,så beslöto
Stadsfullmäktige att uppdraga åt
Herr Notarien F.Fristedt i Nyköping
att vara stadens Ombud och biträde
vid handläggningen af detta ärende
såväl hos Länsstyrelsen som ock hos
Kungl.Maj:t,hvarjemte Stadsfullmäkti-
ge anmodade Herrar K.E.Andersson,
C.A.Andersson och L.G.Mälberg
att tillhandagå Ombudet med erforder-
liga upplysningar.

§.72.
Stadsfullmäktige beslöto att
uppdraga åt sin Ordförande Herr
Fabrikör K.E.Andersson att upp-
sätta och å Stadens vägnar under-
teckna underdånig skrifvelse till Kungl.
Maj:t med anhållan om nådig fast-
ställelse å hamnområde för Torshäl-
la stad,att sträcka sig från en linie,
tänkt dragen från den å Torshälla
stads östra jordområde belägne
Eskilstuna Nedre Kanals södra
Mynnings norra strand till den punkt
å motsatta stranden der gränsen
emellan Torshälla stad och Torshälla
socken är belägen,ned efter Torshälla
å intill en linie tänkt dragen
från samma Eskilstuna Kanals Norra
Mynnings vestra strand rakt öfver
ån till motsatta stranden på Torshälla
stads norra egor.

§.73.
Herr C.A.Andersson anförde att
då man vunnit kännedom om att
Nyby Bruk ingifvit ansökan till
Wester-och Öster Rekarne Härads Rätt
om laga syns förrättande vid vatten-
området omkring Nyby Bruks Kvarn
invid Torshälla,i och för vattenverks
anläggande,och att det derföre vore nöd-
vändigt att Staden utsåge tvenne
Ombud,med lemnad rätt för dessa
att med sig förena lämplig Juridiskt
bildad person,att å Stadens vägnar
närvara vid ifrågavarande syneförätt-
ning och der iakttaga och bevaka
Torshälla stads rätt.

Motionären yrkade att ärendet
skulle bordläggas till ett kommande
sammanträde hvilket Stadsfullmäk-
tige biföllo.
§.74 se nedan.

§75.
Samtlige de frånvarandes förhinder
godkändes

§.74.
Enär inga ärenden af vigt nu förelåg
beslöto Fullmäktige att inställa ordi
narie sammanträde för denna månad.

[MARG:§ 75 se
ofvan]

In fidem
/K.E.Andersson/

Justeradt den 28 april 1892
/C.A.Andersson/
/C.J.Andersson/

Offentligen uppläst den 28 april 1892.betyga:
/C,A,Andersson/
/C,J,Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 april 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107604.

Personrelationer