Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 september 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 september 1891

Anmärkning

den 25 September 1891

Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herrar
C. O. Hellqvist, G. A. Kindgren, F. E.
Larsson och Sven Winqvist.

§.119.
Att jemte ordföranden justera dagens pro-
tokoll utsågos Herrar F Berglund och J. P. Eng-
ström, och Skulle justering ske, måndagen den
28 September 1891 kl. 6 e.m. då såväl detta som
ock protokollet af den 18 dennes, kommer att
offentligen uppläsas.

§120
I följd af beslutet enligt §.116 företoges
nu val af Ombud för Staden att bevista
Bolagsstämman Onsdagen den 30 d:ns med ak-
tietecknarne i norra Södermanlands jern-
väg ändock staden icke kan betraktas så-
som aktietecknare i denna jernväg då upp-
ställde vilkor icke kunnat efterkommas.
Och utsågs till Stadens ombud härvid Fab-
rikören Herr K. E. Andersson.

§.121.
Anmäldes att val förestode af ledamö-
ter i komiten för försäkring af lösegendom.

Walet uppsköts till ett kommande sam-
manträde.

§.122
Ifrån Fattigvårdsstyrelsen hade följande
skrifvelse anländt:

"Utdrag af protokollet hållet vid
Fattigvårdstyrelsens sammanträde i Torshälla
den 23 September 1891.

§.7
Ordföranden tillkännagaf att hans tid
var genom egna göromål och angelägenheters
skötande mycket upptagen, och ansåg sig icke
kunna sköta uppdraget på ett för honom till-
fredsställande sätt, hvarför han önskade blifva
befriad från ordförandeskapet i Fattigvårds-
styrelsen, och hade han vidtalat vice ordför-
anden Herr komminister Georg Sjöström att
öfvertaga nämde befattning, hvilket Herr
Sjöström benäget lofvat, om Stadsfullmäktige
till förändringen gåfvo sitt bifall"

In Fidem
/C A Andersson/

Justeras
/F. Berglund/
/J E. Juhlin./

Rätt utdraget betygar C A. An-
dersson n.v. ordförande i fattigvårdstyrelsen

Stadsfullmäktige förklarade sig icke
hafva något att invända mot den sålunda
mellan Ordföranden och vice ordföranden
gjorda öfverenskommelsen.

§.123
Med anledning af i §.107. omnämnde så
hade Drätselkammaren nu meddelat utdrag
af dess protokoll för den 25 dennes anmält
att den ersättning t.f. Borgmästaren hade att
utbekomma för löningsjorden utgjorde 286 kro-
nor, samt hemstäldt.

att kommunen måtte bemyndigas att till t. f.
Borgmästaren Åkesson förskottera detta be-
lopp mot det att årets arrenden för alla
ifrågavarande löningsjordar af Drätselkam-
maren får uppbäras.

Stadsfullmäktige biföllo denna drät-
selkammarens hemställan och föreskref att t. f.
Borgmästaren borde å det kvitto som aflem-
nas å medlen förklara sig dermed hafva blif-
vit till fullo godtgjord i ifrågavarande fall samt
att den rätt honom tillkommer att af vederbö
rande arrendatorer uppbära arrendet för lönings-
jordarne öfvergår till Dratselkammaren.

§.124
Drätselkammaren hade i skrifvelse af den
23 d:ns anhållit att Stadsfullmäktige måtte be-
stämma tiden för utarrendering af s.k. Borg-
mästarjorden.

Efter votering beslöts att ifrågavarande
jord skulle utarrenderas på 20 års tid samt att
arrendevilkoren skulle upprättas i hufvudsak
lika med de för Stadsskogsjorden gällande

§.125
Beredningsutskottet hade nu i inkom-
met yttrande hemställt att Staden för när-
varande icke måtte bifalla {dels} af magistra-
ten genom dess skrifvelse af den 12 April 1889
väckt förslag om "utredning om med hvad
rätt den till Torshälla stad donerade s.k.
norra jorden blifvit staden afhänd, {dels}
Herr Mälbergs förslag om liknande uträd-
ning angående s.k. Östra jorden.

Under disskussionen härom yrkades {dels}
af Herr C A Andersson att ärendet skulle
{hvila} intill dess man erhåller visshet om
ej möjligen nyutnämde Borgmästaren vore
villig verkställa en dylik uträdning {dels} af
Herrar F. H. Stenqvist, J. E. Juhlin F. Berg-
lund m.fl. bifall till utskottets förslag.

Sedan ordföranden förklarat omröst-
ningen hafva utfallit så att herr Sten-
qvists m.fl. afslagsyrkande bifallits be-
gärdes votering i följd hvaraf uppsattes och
gillades följande voteringsproposition.

Den som bifaller utskottes afstyr-
kande hemställan angående ifrogaSatte ut-
redning röstar
Ja
Den det icke vill röstar
Nej

vinner nej hafva Stadsfullmäktige
beslutat i enlighet med herr C A Anderssons
yrkande att frågan tills vidare skall hvila.

Vid anställd votering afgafs 10 Ja
och Fyra nej hvadan således Stadsfull-
mäktige beslutat afslå väckte förslag om
oftenämde uträdning

Herr C A Andersson anhöll för re-
servera sig mot detta beslut och till proto-
kollet få antecknat att alla de af Stads
fullmäktige som röstat för frågans nedläggande
äro jordinnehavare och således bort ansett
sig gäfvige i denna fråga.

§126
Revisorerna af Stadens räkenskaper
hade ansett sig böra påpeka behofvet af att
"stora bron" försäkrades mot eldfara.

Utskottet hade i infordrat utlåtande
hemställt om afslag härå.

Stadsfullmäktige biföllo utskottets
hemställan.

§127.
Herr C. A. Andersson inlemnade under
anhållan om remiss till utskottet följande skrif-
velse:

"Till Stadsfullmäktige i Torshälla.
Då vid den af Rådstufvurätten i anledning
af min ansökan om damanläggning i Tors-
hälla Ström utsattes syn å stället den 22
sistlidne Sept. ett af stadens ombud an-
drog att Staden möjligen var betänkt på
att anlägga dam i Torshälla ström får
jag med anledning af stadgandet i §.5 i
Kongl förordningen den 30 Dec 1880 om jord-
egares rätt öfver vattnet å hans grund er-
bjuda öfrige delegare att i byggnaden taga del.

Ritning öfver dammen finnes hos
rättens ordförande och kostnadsförslaget
slutar på en Summa af 12000 kronor

Som målet kommer att fortsättas
den 12 instundande Okt. torde Stadsfull-
mäktige före nämde dag afgifva sitt beslut
Torshälla den 25. September 1891
/C A Andersson/

Stadsfullmäktige remitterade skrif-
velsen till Utskottet med begäran om dess
yttrande så tidigt att frågan kan behandlas
vid extra Sammanträde före den 12 instun-
dande Oktober.

§128
Af de frånvarande skulle Herr G. A.
Kindgren påföras böter för utevaro.

In fidem
/K, E, Andersson/

Justerat den 28 Sept 1891.
/F, Berglund/
/J. P. Engström/

Offentligen uppläst den 28 Septemb.
1891, betyga
/F; O; Kafvelström/
/Sven, Winqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 september 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107603.

Personrelationer