Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 november 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 november 1892

Anmärkning

den 25 Nov. 1892


Närvarande samtlige leda
möter förutom Herrar A.Hag-
ström,J.J.Trollén,F E.Larsson
och C.O.Hellqvist.


§.157.
Att justera protokollet utsågos Herrar
L.G.Mälberg och C.W.Ståhle och skul-
le justering ske den 9Dec. kl:½ 6 e.m.

§.158.
Företogs till förnyad behandling den
af revisorerna gjorda framställningen
att Fattigvårdsstyrelsen bordt mot pigan
Ida Petterssons husbonde,f.Rådmannen
A Berglund,göra den rätt gällande som
i legostadgans §.6 omnämnes,hvilken
framställning Fattigvårdsstyrelsen be-
mält på sätt som finnes antecknad
i §.103,och hade utskottet,hvars yttrande
inhemtats,ansett att här förelåge sådana
omständigheter att den af revisorerna
antydde ersättningstalan ej borde åväga-
bringas.

Stadsfullmäktige beslöto ock att icke
låta det anmälda till någon dess åtgärd
föranleda,hvadan Fattigvårdsstyrelsen
befriades från att väcka omnämda er-
sättningstalan för återvinnande af de af
Fattigkassan förskotterade medlen kronor
60.95.

§.159.
Herr J.E.Julin hade i enl. med hvad
som omnämnes i §.44 genom sin skrift-
liga motion (Bil 11.) föreslagit att utdebi-
teringen af de s.k. "naturaprestationerna"
till Fattigvården hädanefter måtte drabba
{alla} bevillningskronor lika och ej som
nu endast utdebiteras på bevillningen
för jordbruksfastighet.

Utskottet,som fått i uppdrag att in-
komma med utredning,har genom
Stadsbokhållaren förskaffat sig följande
skrifvelse härom:

"Med anledning af en af Gårdsegaren
J.E.Julin hos Stadsfullmäktige väckt mo-
tion derom,att egarne och innehafvarne
af Stadsjord härstädes måtte befrias i-
från att {ensamt} utgöra den lösen för
naturaprestationerna till fattigvården
som hitintills utgått af jordbruksfastig-
het; så får undertecknad i egenskap af
Stadsbokhållare,på begäran ,deröfver af-
gifva följande förklaring.

1:o att intill år 1876 lemnade hvarje inne-
hafvare af Stadsjord härstädes 1 á 2 gån-
ger årligen matvaror såsom kött eller
fläsk,ärter potates och mjöl till fattig-
vårdsstyrelsen,för att till fattighjonen ut-
delas,men beslöts,att i stället för dessa
naturapersedlar derefter skulle lemnas
lösen derför med 300 Kronor pr år och
derför uppköpas matvaror för att utdelas
till Fattighjonen till påsk,pingst och Jul

2:o att denna summa sedan den uttaxe-
rats på jordbruksfastigheten efter bevillnings-
krona och enär bevillningen å nämde
fastighet endast uppgår till 62 Kronor
uppgår ifrågavarande lösen till nära
fem Kronor å hvarje bevillningskro-
na af detta slag.

3:o att fattigvårdsafgiften för annan fa-
stighet och inkomst belöper sig för
år 1891 till endast En Krona 20 öre
per bevillningskrona.

4:o att utdebeteringen af ofvannämda
lösen skett endast af jordbruksfastig-
heten beror dels på det beslut som
fattades att naturapersedlarna skulle
lösas och jordegarne då icke berörande
sig deröfver,och dels deraf,att dessa
tillförne ensamt lemna dessa natura
prestationer.

5:o att i fattigvårdsordningen §.33 icke fö-
rekommer,att bidrag till fattigvården nu
skall utgå annorlunda än kommande
utskylder i allmänhet, enl. §.57,hvadan den
ifrågavarande särskilda beskattningen
af jordbruksfastigheten ej torde kunna
anses laglig- utan efter all anledning
tillkommit då hvarken ordnad fattig-
vård eller fattigvårdsförordning fanns
och jordbrukarne lemnade till hvarje
jul,måhända frivilligt,matvaror till
de fattige som då troligen voro ett långt
mindre antal än nu,- skulle Herr
Julins motion bifallas kommer en
tillökning efter nuvarande fattigvårdsut-
gifter att ske pr bevillningskrona med cirka
17 öre.

Torshälla den 4 Mars 1872
/F O.Hyvén/
Stadsbokhållare."

och tillstyrker Utskottets bifall till Julins
motion.

Stadsfullmäktige beslöto nu genom vo-
tering med 8 Ja emot 5 nej,som afgåfvos
för afslag,att bifalla den af Herr J.E.Julin
väckta motionen,hvadan hädanefter alla
utskylder till Fattigvården böra fördelas
lika på alla bevillningskronor såväl för
kapital eller arbete,som ock för {all} fastighet.

Herr C.A.Andersson reserverade sig
emot detta beslut och anhöll att få till pro-
tokollet antecknadt att en sådan utgång
af frågan antagligen icke vunnits om
icke samtlige de Herrar Fullmäktige
som nu röstat för bifall hafva varit och
äro egare af sådan jord hvilken det af ålder
ålegat att till Fattigvården afgifva denna
särskilda tribut-en skyldighet som re-
servanten betraktade som rättvis då
den af ålder utgått af all denna jord,hvil-
ken föröfrigt enligt donationshandlingar
vore stadens egendom och följaktligen
ofta nämnde pålaga vore närmast att
hänföra till grundskatte-natur.

[MARG:D.K.
1 ex]

§.160

Företogs med slutna sedlar val till
återbesättande af vid årets slut inträffande
ledigheter i de Kommunala styrelserna ;
Och valdes till:

a)Ledamöter i Fattigvårdsstyrelsen för
nästkommande 4 år Gårdsegaren C.W.
Ståhle och Groshandl.C.Höglund.

b)Till suppleant i Fattigvårdsstyrelsen
att tjenstgöra intill utgången af år 1894
Doctor J.J.Trollén.

c) Till ledamot i Drätselkammaren
under 4 år Apotekaren F.Danielsson.

[MARG:1 ex.]

d)Till ledamöter i Komitén för för-
säkring af fast egendom Rådman F.O.
Hyvén,Fabrikör Ax Westman,Byggmäs-
taren Sv.Winqvist och Groshandlaren
C.Höglund

[MARG: 2 ex]

e)Till revisorer af Torshälla Nya
Spritbolags räkenskaper för senaste rä-
kenskapsåret Komminister G.Sjöström
och fabrikör K E.Andersson,samt

[MARG:1 ex]

f)Till Revisorer för den Kommunala
räkenskapen Fabrikör K.E.Andersson
Postmästaren F.Lindqvister och Folk-
skollärare J.W.Hallenius.

[MARG: 1 ex]


§.161.
I enlighet med Utskottets förslag in
valdes till befäl vid stadens brandkår:

Brandchef:Folkskollärare J.W.Hallenius
vice brandchef Fabrikör C.A.Andersson

Chef vid Sprutan N:o 1.Slagtare A.J.Hagström
Chef vid Sprutan N:o 2 Slagtare J.E.Julin
Chef vid Sprutan N:o 3 Fabrikör C.A.Pettersson
Chef vid Sprutan N:o 4 Fabrikör P.J.Pettersson
Chef vid Sprutan N:o 5 Gårdsegaren C.J.Andersson
Chef vid Maskinsprutan Förmannen G.Pettersson

Wice chef vid Sprutan N:o 1 Handl.C.A Nilsson
Wice chef vid Sprutan N:o 2 Handl.F.Engqvist
Wice chef vid Sprutan N:o 3 Skom. F.H.Stenqvist
Wice chef vid Sprutan N:o 4 Byggm.C.O.Hellqvist
Wice chef vid Sprutan N:o 5 Gårdseg.J.P.Engström
Chef vid Maskinsprutan Kvarnarb. W.Åker.

§.162
Företogs till förnyad behandling den i
§.151 omnämnde af Fabrikör C A Andersson
väckte motionen ,hvartill af Utskottet till-
styrkt bifall.

Stadsfullmäktige beslöto dock tillsättande
af en Komite hvilken erhöll i uppdrag att upp-
sätta och till fullmäktige inkomma med en
fullständigt upprättad upplåtelsehandling
å s.k. Benzelinska Tomten och skulle
särskildt i denna handling intagas be-
stämmelse om {att} tomten uppläts u-
tan bestämmande af några vissa grän-
ser {och} med full rätt för Stadsfull-
mäktige att få utan ersättning vid en
blifvande reglering af östra området
få å densamma aftaga eller förändra
hvad af Fullmäktige nödigt anses för områdets rät-
ta ordnande ,{samt} med lemnad rätt
för Fullmäktige att för stadens räkning
få vid stranden af Tomten taga land-
fäste för dam eller annat vattenbygg-
nadsverk,{hvarjemte} Herr P.Fagerström
till staden skall afstå den rätt till
vatten som möjligen medföljde denna tomt
{och} slutligen att för en framtid i tomt-
öre för densamma erlägges af Herr P.
Fagerström 15 Kronor för hvarje år

I denna Komité invaldes Kom-
minister G.Sjöström Byggmästare
Sv.Winqvist och Fabrikör K E.Anders-
son hvilken sistnämde utsågs till
sammankallande.

§.163.
Anmäldes att vid ett kommande
sammanträde ock skulle företagas
af en suppleant i Byggnadsnämden,att
tjenstgöra intill utgången af år 1894,
efter med döden afgångne Bryggaren
C.Fr.Berglund.

§.164.
C.A.Andersson förmenar att Staden
måtte anslå vist belopp till aflöning
åt juridiskt biträde i pågående vatten
tvist med Nyby Bruk.

Ärendet bordlades.

§165.
Slagtaren A Hagström och Bygg-
mästaren C.O.Hellqvist ålades att
för förfallolös utevaro till Stadens
kassa böta 2 kronor hvardera.
De öfriges förhinder godkändes.

In fidem
/K.E.Andersson/

Justeradt:
/C,W,Ståhle/
/L,G,Mälberg/

Offentligen uppläst den 3 Januari 1893,betyga
/Carl Höglund./
/J.J.Trollén/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 november 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107602.

Personrelationer